ציוד מיוחד ברכב - תקנות התעבורה

ציוד מיוחד ברכב - תקנות התעבורה 365. מגבה וגלגל חלוף (תיקון: תשל"ו; תש"ם, תשמ"ח, תשמ"ט, תשס"ה) ברכב מנועי הנע על גלגלי גומי למעט טרקטור, תומך ומכונה ניידת ואשר משקלו העצמי עולה על 400 ק"ג יימצאו בכל עת - (1) מגבה בעל כושר הרמה מספיק להרמת הרכב כשהוא עמוס, כך שלפחות גלגל אחד של הרכב לא יבוא במגע עם הדרך; (2) גלגל חילוף שמידות הצמיג והאופן שלו נקבעו על ידי יצרן הרכב והוא במצב תקין כאמור בתקנות 321 ו-322; (3) כל הכלים הנחוצים להחלפת הגלגל; (4) הוראות פסקה (2) יחולו גם על גרור ונתמך, אם משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג; הוראות פסקה זו יחולו לגבי רכב שהיה רשום ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשמ"א-1981 ביום כ"ז באלול התשמ"ב (15 בספטמבר 1982) ולגבי רכב אחר ביום ט"ז באלול התשמ"א (15 בספטמבר 1981) או ביום רישומו, לפי המוקדם. 365א. רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף (תיקון: תשס"ה) הוראות תקנה 365 לא יחולו על רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי הנע על גלגלי גומי שתכנן יצרנו בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) ברכב מותקנים צמיגים שתכנן יצרנם גם לנסיעה כשהם ריקים מאוויר; (2) ברכב מצויים בכל עת מדחס המתאים למילוי אוויר בגלגל וערכה לסתימת דליפת אוויר מהגלגל. 365ב. פטור ממגבה וגלגל חילוף (תיקון: תשס"ה) (א) רשות הרישוי רשאית לפטור רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג ורכב עבודה המופעלים, מנוהלים או רשומים על שם מפעל כהגדרתו בתקנה 579, מחובת הימצאות מגבה וגלגל חילוף כאמור בתקנה 365, אם הוכיח בעל הרכב או מחזיקו כי נתקיימו לגביו אלה: (1) קיים לגבי הרכב הסכם בכתב להנחת דעתה של רשות הרישוי, לקבלת שירות להחלפת גלגלי הרכב ברחבי הארץ; (2) ברכב מצוי אמצעי קשר להזמנת השירות כאמור בפסקה (1). (ב) לא ינהג אדם ברכב שניתן לגביו פטור כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן נמצאת אתו ההודעה על הפטור. 366. פנס אזהרה (תיקון: תש"ל, תשמ"ו, תשס"ה) ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג וכן באוטובוס שאין בו מכשיר להפעלת מחווני כיוון כאמור בתקנה 70(ב), יימצא בכל עת פנס אזהרה מיטלטל, לשימוש כשהרכב התקלקל בדרך בזמן תאורה. הפנס יהיה בעל בסיס המאפשר עמידתו היציבה על פני הדרך בכל תנאי מזג אוויר והוא יהיה בעל אור צהוב מהבהב שאפשר לראותו ממרחק של 150 מטרים בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה. הפנס לא יהיה קשור במערכת החשמל של הרכב ויהיה מסוגל להאיר במשך 12 שעות רצופות. 367. משולש אזהרה (תיקון: תש"ל, תשמ"ד, תשנ"א)17 (א) בגרור, בנתמך וברכב מנועי, למעט אופנוע, יימצא משולש אזהרה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, לשימוש בהתאם לתקנה 70. המשולש יהיה בעל בסיס המאפשר עמידתו היציבה על פני הדרך בכל תנאי מזג האוויר. (ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב האמור בה שהיה רשום על פי הפקודה לפני יום ז' בטבת התשנ"א (24 בדצמבר 1990) ותחול עליו הוראת תקנה זו כנוסחה לפני היום האמור, אלא אם כן היה צורך להחליף בו את המשולש. 368. נעלי בטחון ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג, למעט אוטובוס, יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתו של הרכב, כשהוא עמוס, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים ותיבת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק. 369. שרשרות ודגלים בגרורים (תיקון: תשמ"ט, תשנ"א) (א) בגרור או בנתמך המיועד להובלת מטענים ארוכים שאין בו רצפה ודפנות, שרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, יותקנו שתי שרשרות או כבלים המתאימים להחזקת הדגלים והפנסים האמורים בתקנת משנה (ב) לצורך סימון. (ב) על השרשרות והכבלים יותקנו, במרחקים שלא יעלו על 100 ס"מ, דגלים בצבע אדום ובגודל 20x20 ס"מ לשימוש בזמן שאינו זמן תאורה, וכן פנסים המפיצים אור בצבע צהוב מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה לשימוש בזמן תאורה. 369א. ערכת חילוץ ועזרה ראשונה (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד) (א) בעל טיולית יבטיח, כי תימצא בה בקביעות ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית. (ב) בעל טיולית, רכב מדברי ורכב סיור, וכן בעל מונית ורכב בטחון, יבטיח כי בכל עת יימצא ברכב ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השביעית. 370. מטפה (תיקון: תשכ"ה, תשכ"ו, תשכ"ח, תשנ"א, תשנ"ב) (א) ברכב מנועי - למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע - יימצאו מספר מטפים ומסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה. (ב) המטפה יהיה בתוך הרכב במקום הנראה לעין ואשר הגישה אליו נוחה בצורה המאפשרת הורדה והפעלה מהירה ונוחה. (ג) (בוטלה) 370א. לוח מחוונים11 (תיקון: תשל"ו, תשנ"א) (א) ברכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק"ג ובמונית יהיה לוח המחוונים שלפני המושב הקדמי ברכב בנוי מחומר גמיש או מצופה בחומר גמיש ולא יהיו בו בליטות. (ב) ברכב כאמור בתקנת-משנה (א) יהיו כפתורי ההפעלה והמתגים שעל לוח המחוונים עשויים מחומר גמיש, שטוחים או תקועים בתוך הלוח. 370ב. התקנת סלי אשפה ברכב מסויים (תיקון: תש"ם) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי וברכב מסחרי, שנרשם אחרי ט"ו באייר תש"ם (1 במאי 1980) יותקן סל-אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי בהודעה ברשומות ובמקום שאישרה בהודעה. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורה