תקנות התעבורה - גרירה

גרירה - תקנות התעבורה 371. מיתקני גרירה (תיקון: תשמ"ב, תשנ"א) בגורר ובגרור בתומך ובנתמך יותקנו מיתקני גרירה וריתום מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 372. תנאים לגרירה (תיקון: תשמ"ב) (א) לא יגרור אדם גרור אלא לפי תנאי הגרירה שקבעה רשות הרישוי ברשיון הגרור. (ב) לא יגרור אדם גרור ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג אלא על פי היתר מיוחד שקבעה רשות הרישוי, שבו צוין כושר הגרירה של הרכב הגורר והמשקל הכולל המותר של הגרור. (ג) המבקש היתר כאמור בתקנת משנה (ב) ימציא אישור ממעבדה מוסמכת כמשמעותו בתקנה 282א, בטופס שקבעה רשות הרישוי. (ד) היתר לפי תקנת משנה (ב) יהיה צמוד לרשיון הרכב. 373. יצול חיבור קפיצי (תיקון: תשמ"ב) בגרור אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג - למעט גרור הנגרר על-ידי טרקטור או על-ידי רכב איטי - יותקן יצול חיבור כאמור בתקנה 371 אשר מבנהו יהיה קפיצי. 374. המרחק בין הגורר והגרור המרחק בין החלק האחורי הקיצוני של הגורר לבין החלק הקיצוני הקדמי של הגרור המחובר אליו, לא יעלה על 150 ס"מ כשהם נמצאים בקו ישר. 375. שרשרות (א) גרור יצוייד בשתי שרשרות המיועדות לחיבורו של הגורר אשר כל אחת מהן מסוגלת לעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים של הגורר בכל תנאי הדרך. (ב) אורך השרשרת כשהיא מחוברת יהיה בה כדי לאפשר פניה חפשית של הגרור בזווית של 90 מעלות לגבי הגורר. 376. חיבורי בלמים בגורר (תיקון: תשמ"ב) חיבורי הבלמים, חיבורי הכבלים החשמליים וכן כל חיבורים אחרים בין הגורר לגרור - למעט החיבורים כאמור בתקנות 371 ו-373 - יהיו בעלי מבנה גמיש ואורך מספיק כדי להבטיח פעולה יעילה שלהם ושל הרכב ומניעת ניתוק מקרי. 377. הגלגל החמישי (תיקון: תשנ"א, תש"ס, תשס"ה) (א) על המסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי ((Fifth Wheel מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהיה יציב ולא יזוז על פני המסגרת. מיקום הגלגל החמישי יהיה על פי תקן ISO 1726 אך לא פחות מ-50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד האחורי לכיוון החלק הקדמי. (ב) (בוטלה) (ג) בתקנה זו "מרכז הגלגל החמישי" - המקום בגלגל האמור בו עובר הסרן המרכזי המחבר אותו אל התומך. (ד) גובה ומרכז הגלגל החמישי ברכב תומך ונתמך, מבנה צוואר הנתמך ומיקום פין הגרירה בנתמך, יהיו כאמור בחלק ג' שבתוספת השניה. 378. המרחק בין התומך והנתמך המרחק בין הדופן הקדמי של הנתמך לבין תא הנהג בתומך יהיה בו כדי לאפשר לרכב המורכב כל פניה בדרך מבלי שהנתמך או אחד האביזרים או החיבורים המותקנים בו ייתקלו בתומך או באביזרים המותקנים בו; ובלבד שהמרחק האמור לא יאפשר תקלה כתוצאה ממשיכה, סחיבה או לחיצה של התומך והנתמך. 379. חיבורי בלמים בתומך ובנתמך הוראות תקנה 376 יחולו על תומך ונתמך, בשינויים המחוייבים לפי הענין. משפט תעבורהגרירת רכבתקנות התעבורהתקנות