שינויים במבנה רכב - תקנות התעבורה

שינויים במבנה רכב - תקנות התעבורה 380. שינוי מבנה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ה, תשנ"ז)34 (א) לא ישנה אדם מבנהו של רכב אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי. (ב) אגרה בעד מתן היתר כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כמפורט בתוספת הראשונה. (ג) לא יינתן היתר לשינוי מבנה רכב משא מיושן הרשום ברשיונו כרכב מסחרי רגיל, לרכב מסחרי רכין. (ד) בתקנה זו, "שינוי מבנה רכב" - לרבות החלפת המנוע במנוע מתוצרת או מדגם אחר, שינוי מבנה הארגז על ידי סגירתו או באופן אחר, שינוי מבנה הסרנים או מספרם והתקנת מכשירים מיוחדים. 381. החלפת מנוע בעל רכב מנועי וכן מחזיקו יודיעו לרשות הרישוי על החלפת מנוע המורכב ברכב במנוע אחר מאותו סוג. 382. רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב (תיקון: תש"ל, תשס"ה) לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברכב שניתן עליו היתר לשינוי המבנה לפי תקנה 380, אלא לאחר שנרשם השינוי ברשיון הרכב כאמור בתקנה 271א ושולמה האגרה החלה על הרכב ששונה. 383. הרכבת רכב מאביזרים (א) לא ירכיב אדם ולא ירשה לאחר להרכיב רכב מנועי מאביזרים אלא לפי היתר, כללי או מיוחד, מאת רשות הרישוי. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) אינן חלות על הרכבת רכב מנועי, הרשום לפי הוראות הפקודה. שפורק לשם תיקונים. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורהמבנה