סימון רכב למטרות בטיחות - תקנות התעבורה

סימון רכב למטרות בטיחות - תקנות התעבורה 383א. לוחות סימון אחוריים לרכב (תיקון: תשס"ט70) (א) ברכב מסוג 2N , שמשקלו הכולל עולה על 7,500 ק"ג, וברכב מסוג 3N ו-O, לרבות כל מיתקן המיועד להיגרר על ידי רכב או להתחבר לרכב יותקנו בדופן האחורית לוחות סימון על פי דרישות תקן ישראלי ת"י 5381 (ב) ברכב מסוג 1N ו-2N ,שמשקלו הכולל עד 7,500 ק"ג, וברכב מסוג 2M ו-3M יודבקו בצדם האחורי סרטים שהחומר מחזיר האור בהם עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5381 ,שאורכם 40 ס"מ לפחות ורוחבם 5 ס"מ לפחות, ומספרם ומיקומם הוא על פי הוראות התקן האמור לגבי לוחות סימון. (ג) ברכב מסוג 1T וברכב מסוג 3T יותקנו בצדם האחורי טבלאות מחזירות אור כמפורט בפרט 28 בחלק ג' לתוספת השניה. (ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), אם מצאה רשות הרישוי כי המבנה של רכב מסוים אינו מאפשר התקנה של לוחות הסימון או הטבלאות או הדבקת סרטים במקום או באופן שנקבע, רשאית היא להורות כי לוחות הסימון יותקנו או יודבקו באופן או במידה אחרים, הדומים לקבוע בתקנות אלה ככל הניתן בהתחשב במבנה הרכב. (ה) לא ינהג אדם ברכב, אלא אם כן כל לוחות הסימון והטבלאות המותקנים עליו וכל הסרטים המודבקים עליו, זהים בצבעם. 383ב. סימון רכב מסחרי עד 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור (תיקון: תשכ"ד, תשנ"א2, תשס"ט70)(בוטלה) 383ג. סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור (תיקון: תשכ"ד, תשנ"א, תשנ"ו, תשס"ה)2 (א) במונית וברכב פרטי ששנת ייצורו עד 1995 יהיה המגן האחורי מסומן בהתאם לאמור בפרט 28 1(ב) בחלק ג' לתוספת השניה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב נוסעים פרטי וברכב פרטי דו שימושי ששנת ייצורו 1996 ואילך, יכול שיודבק במרכז הפגוש האחורי או על מרכב הרכב שמעליו סרט מחזיר אור ועליו הכתובת "שמור מרחק". 383ד. סימון אוטובוס בצבע מחזיר אור (תיקון: תשכ"ד, תשנ"א2, תשס"ה, תשס"ט70)(בוטלה) 383ה. סימון אופנוע וטרקטורון בצבע מחזיר אור (תיקון: תשכ"ד, תשנ"א, תשנ"ד)30,2 (א) באופנוע ובטרקטורון תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה בפס בצבע אדום מחזיר אור שרוחבו 2.5 ס"מ ואורכו 15 ס"מ מתחת לספרות בגובה 30 מ"מ. (ב) בתלת-אופנוע תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וקצה הארגז ייצבע במאונך, מלפנים אם הארגז מורכב מלפנים או מאחור אם הארגז מורכב מאחור, בצבע אדום מחזיר אור באורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב של 2.5 ס"מ לפחות. (ג) באופנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות. 383ו. סימון טרקטור בצבע מחזיר אור (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ח, תשל"ח, תשל"ט, תשנ"ד, תשס"ט70)30 (א) בטרקטור למעט בטרקטורון ובמכונה ניידת יהיו הכנפיים האחוריות צבועות בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך 40 ס"מ לפחות המתחיל מן הקצה התחתון של הכנף. (ב) היה מותקן ברכב כאמור בתקנת משנה (א) מאחוריו, ציוד עבודה, יסומן רכב כאמור וכן יסומן הקצה האחורי של ציוד העבודה במרכז בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א (ג). 383ז. סימון גרור נתמך ועגלות (תיקון: תשכ"ד, תשל"ג, תשס"ט70) (א) גרור הנגרר על ידי רכב מנועי או נתמך הנגרר על ידי רכב תומך, לרבות כל מיתקן המיועד להיגרר על ידי רכב או להתחבר לרכב, יסומן בשתי טבלאות כאמור בתקנה 383א(ג). (ב) היה רוחב הגרור או הנתמך פחות מ-150 ס"מ יסומן הגרור או הנתמך בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג). (ג) עגלה הרתומה לבהמה תסומן מאחורה, במרכז, בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג). 383ח. אישור הסימון (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ח, תשל"ח, תשמ"ג, תשמ"ז, תשנ"א)2 הסימונים לפי תקנות 383א עד 383ז יהיו כאמור בהן, לפי הענין, או יהיו מחומר מחזיר אור מסוג שאישר מנהל אגף הרכב או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 383ט. החזקת הסימון (תיקון: תשכ"ו) הסימון לפי תקנות 383א - 383ח - (1) יוחזק תמיד במצב נקי ולא יהיה דהוי או מטושטש; (2) ייראה לעין עוברי-דרך ולא יוסתר. 383י. איסור נהיגת רכב בלתי מסומן (תיקון: תשכ"ה) לא ינהג אדם רכב כאמור בתקנות 383א - 383ח אלא אם הרכב מסומן כאמור בסימן זה. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורה