אוטובוסים - תקנות התעבורה

אוטובוסים - תקנות התעבורה 384. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ב) בחלק זה - "איש בטחון" - שוטר וחייל כשהם במדים או שוטר המזדהה בתעודה; "נוסע" - אדם הרוצה לנסוע, המשלם או מוכן לשלם שכר נסיעה; "רשות" - המפקח על התעבורה, לרבות אדם שאליו העביר המפקח על התעבורה את סמכויותיו, כולן או מקצתן; "רשיון" - רשיון שניתן לפי חלק זה; "שירות" - שירות נסיעות באוטובוס ציבורי שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד; "שכר נסיעה" - השכר שנקבע בתעריף המאושר או בתנאי הרשיון בעד ההסעה ושירותים הכרוכים בה, לרבות הובלת מטען הנוסע ובהתחשב עם כל הנחה משכר זה שנקבע כאמור; "תעריף מאושר" - תעריף שאושר על ידי שר התחבורה ונחתם על ידיו. רישוי שירותי אוטובוס 385. הפעלת שירות לפי רשיון (תיקון: תשנ"ג) לא יפעיל אדם שירות, לא ימשיך בהפעלתו ולא יסיע באוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי אלא לפי רשיון מאת הרשות שניתן לפי חלק זה, ובהתאם לתנאי הרשיון. 386. סוגי רשיונות אלה סוגי הרשיונות לענין חלק זה: רשיון קו - רשיון להפעלת קו שירות; רשיון מיוחד - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי בתנאים מיוחדים בין בשירות ובין שלא בשירות; רשיון סיור - רשיון להסיע בשירות בתנאים מיוחדים לשם סיור; רשיון פרטי - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי שיעמוד כולו לרשות המזמין בתשלום סכום כולל בעד השימוש בו; רשיון לאוטובוס פרטי - רשיון להסעת אנשים באוטובוס פרטי כאמור בתקנה 397. 386א. הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה (תיקון: תשנ"ב) (א) הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות - (1) המשרת נוסעים לבית חולים; (2) המשרת נוסעים לישוב ספר; (3) המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים; (4) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור; (5) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית. (ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991); לענין זה, "קו שירות רצוף" - קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13.00 של ערב יום המנוחה. 387. בקשה לרשיון בקשה לרשיון תוגש לרשות. 388. העברת רשיון לא יעביר בעל רשיון את רשיונו לאחר ולא ירשה לאחר להפעיל רכב על פי הרשיון, אלא לפי אישור בכתב מאת הרשות. 389. תנאים ברשיון הרשות רשאית לכלול ברשיון הקו תנאים והוראות בקשר לשירות והפעלתו כפי שתמצא לנכון, ובין השאר גם בענינים אלה: (1) המספר המינימלי של אוטובוסים שיש להפעיל בקו השירות וסוגיהם; (2) מהלך קו השירות, התחנות, מספרן וסוגיהן; (3) מקום התחנות המרכזיות וחניוני הרכב של בעל הרשיון; (4) סימונו של כל אוטובוס המשמש בקו שירות, צבעו, השלטים והמספרים שעליו, אופן ציונם ומקומם; (5) סידורים ומיתקנים בתוך האוטובוס; (6) לוח הזמנים הקובע את מועד תחילת הנסיעות בקו ואת מועד סיומן, תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע, והשעות השונות של היממה; (7) שכר הנסיעה בכל הקו או בחלק ממנו; (8) מספר הנוסעים שמותר להסיע בכל אוטובוס; (9) מכירת כרטיסיות הנחה או כרטיסי מינוי עונתיים ואחרים (להלן - כרטיסים) ומקומות מכירתם; (10) סככות וסידורים אחרים בתחנות. 390. פרסום תנאים בעל רשיון קו יפרסם כל תנאים, הוראות ותכניות שצורפו לרשיון הקו, או כל שינוי בהם, לפי דרישת הרשות ובצורה שתורה. 391. הפעלת שירות בקו חדש הרשות רשאית להורות לבעל רשיון קו להפעיל שירות בקו חדש מכל מקום שהוא בקו השירות שעליו ניתן הרשיון ובחזרה אליו. 392. היתר להפעלת שירות בקו הרשות רשאית להתיר לאדם הפעלת שירות בקו שאין לו עליו רשיון. 393. תקופת תוקף רשיון קו רשיון קו יינתן לתקופה שתיראה בעיני הרשות, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת. 394. ביטול רשיון הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל בכל עת רשיון אם, לדעתה, נתקיים אחד מאלה: (1) אין השירות מתנהל ביעילות, בהכשרה או בהתחשבות הראויה בצרכי הציבור; (2) לא נתמלא תנאי מתנאי הרשיון או הוראה כדין על-ידי הרשות; (3) בעל הרשיון הורשע על עבירה לפי חלק זה; (4) המשכת תקפו של הרשיון בידי בעליו או בכלל, אינה לטובת הציבור או שהביטול דרוש לצורך ההסדר הכללי של הסעת נוסעים. 395. תנאים סותרים ברשיון הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי. 396. החזקת רשיון והצגתו (א) בעל רשיון קו יחזיק את הרשיון במקום עסקו, ואם קבעה זאת הרשות - יחזיק בכל אוטובוס הפועל בקו, העתק הרשיון מאושר על-ידי הרשות. (ב) בעל רשיון יראה את הרשיון לכל אדם שהוסמך לכך על-ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתם. 397. איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי (א) לא יגבה אדם ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש שכר בעד נסיעה באוטובוס פרטי, אלא לפי היתר מאת הרשות בגוף הרשיון ובהתאם לתנאיו. (ב) התירה הרשות גביית שכר כאמור בתקנת משנה (א), לא יגבה אדם ולא יבקש, ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש בעד הנסיעה שכר העולה על השיעור שהתירה הרשות. 397א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ג) 398. פטור רכב של צה"ל הוראות פרק זה אינן חלות על רכב שהוא קניינם של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל. חובות בעל רשיון 399. הפעלת שירות סדיר (א) בעל רשיון קו יפעיל את השירות שעליו ניתן לו הרשיון באורח תקין, סדיר ורצוף, בצורה המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצרכי הציבור. (ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו בכתב על ידי הרשות בקשר לניהול השירות ופעולתו על פי הפקודה ועל פי חלק זה. (ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בעל רשיון מיוחד, רשיון סיור ורשיון פרטי. 400. איסור הפסקת השירות (א) בעל רשיון קו לא יפסיק את ההסעה בקו, אלא אם קיבל לכך היתר מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר, או אם הותר הדבר ברשיון ובמידה שהותר. (ב) היה בעל הרשיון נאלץ להפסיק את ההסעה מסיבות בלתי צפויות מראש שאין לו שליטה עליהן, יודיע מיד לרשות על ההפסקה וינהג לפי הוראותיה. 401. איסור להתנות תנאים בעל רשיון לא יתנה לנוסעים כל תנאי בקשר לנסיעה או בדבר אחריותו להם או לחפציהם, זולת תנאים שאושרו בכתב ומראש על ידי הרשות או תנאים שנקבעו בפקודה או בתקנות אלה, וכל תנאי שהותנה בניגוד לאמור - בטל. 402. ביטוח בעל רשיון יקיים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס, לפי התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיו. 403. תעריפי ההסעה לא ידרוש בעל רשיון ולא יגבה, ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות - (1) בעד נסיעה שלא צויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שנקבע לה, אם נקבע; (2) בעד נסיעה שצויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שצויין כאמור. 404. הוראות בענין כרטיסים (א) הרשות רשאית להורות לבעל רשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות להעיר הערותיו, בדבר - (1) סוגי הכרטיסים שישמשו לנסיעות על פי הרשיון, צורתם והנוסח המודפס עליהם; (2) אופן החזקת הכרטיסים והפצתם; (3) הסידורים למכירת כרטיסים לציבור, המקומות והמועדים למכירתם, לרבות העסקת כרטיסנים ומוכרי-כרטיסים בתחנות ובמקומות-מכירה אחרים; (4) סידורים אחרים לאספקת כרטיסים, הפצתם ומכירתם; (5) הדפסת הכרטיסים, מקום ההדפסה וסידוריה. (ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו לפי תקנת- משנה (א). 405. נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון (תיקון: תשכ"ה) (א) בעל רשיון קו יבטיח את נקיונו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה 441, וכן יבטיח נקיון סביר של כל האוטובוס מבחוץ. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי. 406. חיטוי האוטובוסים (תיקון: תשכ"ה) (א) בעל רשיון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות, ואם הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי - לפי הוראות הרשות. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי. 407. תקינות האוטובוסים וחלקיהם בעל רשיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס בשירות ובין היתר - את תקינותם, שלימותם ובטיחותם של הדלתות, החלונות, המושבים, רצפת האוטובוס והמדרגות, מוטות ורצועות האחיזה, הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם. 408. ציוד לעזרה ראשונה (תיקון: תשנ"א) (א) בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים יימצאו בו: (1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת הסכנה; (2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד; (3) אלונקה אחת לפחות - כאשר מסיעים בו קבוצת נוסעים בסיור; (4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני. (ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישה אליו חפשית. 409. כרטיסן בעל רשיון קו לא יעסיק אדם ככרטיסן בשירות אלא אם: (1) מלאו לו 16 שנה; (2) הוא שולט שליטה מינימלית בשפה העברית, כדרוש לצורך עבודתו; ולאחר שהבטיח כי הכרטיסן מכיר את דרכי הקו בו יעבור ואת המוסדות והמפעלים החשובים שבסמוך לו או שמצוי ברשותו מדריך מתאים. 410. חפצים אבודים בעל רשיון ימסור למחלקת האבידות של משטרת ישראל שבמחוז פעולתו את כל החפצים שנמצאו באוטובוסים על-ידי עובדי השירות ואשר נמסרו לו על ידיהם - ואם נקבע הסדר אחר בענין זה בחיקוק או על-ידי משטרת ישראל - יפעל לפי ההסדר שנקבע. 411. תלבושת ותו זיהוי הורתה הרשות, לאחר שניתנה לבעל רשיון הזדמנות להעיר הערותיו, על תלבושת לעובדי שירות או על תווי זיהוי לנהגים וכרטיסנים, יבטיח בעל הרשיון קיום ההוראה. 412. העסקת נהגים בעל רשיון לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה, אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין. 413. התקנת לוח מהלך הקו הורתה הרשות להתקין על גבי כל תחנה בקו וכן בתוך האוטובוס את לוח הקו על כל תחנותיו, יבטיח בעל רשיון את קיום ההוראה על כל פרטיה. 414. התקנת הודעות ושלטים (א) בעל רשיון יתקין באוטובוס ועליו את ההודעות, השלטים והלוחות שנקבעו בפרק זה או שהורתה עליהם הרשות, בצורה ובצבע שהורתה. (ב) הודעות, שלטים ולוחות אחרים יהיו בצבע שונה מצבעם של ההודעות והשלטים האמורים בתקנת משנה (א). 415. שמירת דינים חובות שהוטלו על אדם לפי הפרקים השני עד השביעי בחלק זה, באות להוסיף ולא לגרוע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין. חובות הנהג ועובדי השירות 416. התנהגות (א) הנהג והכרטיסן ויתר עובדי השירות יתנהגו כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס. (ב) הנהג והכרטיסן יפעלו באופן שיש בו כדי להבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרתם בנוחות, במהירות ובבטיחות. 417. לבוש וחיצוניות (א) הנהג והכרטיסן לא ישמשו בתפקידם באוטובוס אלא בתלבושת או בסימון שהורתה הרשות לגבי אותו שירות כאמור בתקנה 411. (ב) הופעתם של הנהג, הכרטיסן והמבקר תהיה נקיה ומסודרת. 418. שיחה בזמן הנהיגה נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר, לרבות עם הכרטיסן, אלא אם היה הדבר דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה, ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בן-שיחתו. 419. תשובה נאותה נהג וכרטיסן הנשאלים בקשר לנסיעה או לסדרי השירות בקו ישיבו תשובה נאותה. 420. מכירת כרטיסים לא יעסוק נהג במכירת כרטיסים או במתן עודף בזמן שהאוטובוס נע. 421. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ד) 422. הפעלת מקלט רדיו וטלויזיה (תיקון: תשל"ז, תשמ"ו) (א) הנהג והכרטיסן לא יפעילו מקלט רדיו, מקלט טלויזיה או מכשיר אחר המשמיע קולות או צלילים באוטובוס בקול רם, הן בנסיעות עירוניות והן בבין-עירוניות, ועליהם להפסיק את פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים, וכן להנמיך קול הרמקול שלידם, לפי דרישת אחד הנוסעים. (ב) לא יכוון הנהג את מקלט הרדיו או מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) תוך כדי נהיגה. 423. זיהוי נהג וכרטיסן (תיקון: תשל"ג, תש"ם) נוהג, כרטיסן או כל עובד שירות אחר יציגו בפני נוסע, לפי דרישתו, את תו הזיהוי שסופק להם על-ידי בעל הרשיון, או תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו. 424. שעות העבודה של נהג נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין. 425. חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ח) (א) לא ינהג נהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה, על-ידי הפעלה או בדרך שאלה מנהג אחר שמרשותו קיבל את האוטובוס בתקינותם של - (1) פעולת ההגה והבלמים; (2) פעולת מד-לחץ האוויר של הבלמים; (3) מערכת החשמל והאורות - אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה; (4) פעולת הפתיחה והסגירה - של הדלתות והחלון של שעת סכנה; (5) פעולת הצופר; (6) פעולת מגבי השמשות. (ב) לא יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו, ונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים לאוטובוס, אלא אם: (1) הציבו את מספר הקו בחזית האוטובוס, ליד דלת הכניסה ומאחוריו, ובזמן התאורה - אף האירו אותו; (2) הציבו את השלט המודיע על מהלך הקו ותחנת ייעודו של האוטובוס; (3) בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנה; (4) נוכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה, כאמור בתקנה 408 וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה. (ג) בתקנה זו, "התחלת תפקיד" - לרבות הוצאת אוטובוס מהמוסך או מהחניון שלו, אל תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה. 425א. סדרי בטחון ובדיקות (תיקון: תש"ם, תשמ"ט, תשנ"א) (א) לא יתחיל נוהג אוטובוס בתפקידו בקו השירות כאמור בתקנה 425(ג), לא יכניס נוהג או כרטיסן נוסעים לאוטובוס ולא יתחיל בנסיעה, אלא אם בדק לפני התחלת הנסיעה מתחנת המוצא של הקו אם נמצאים בתוך האוטובוס או צמודים או קשורים אליו או מחוצה לו חמרי חבלה או חפצים חשודים כחמרי חבלה או כיוצא באלה (להלן - חפצים חשודים). (א1) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בידי נוהג האוטובוס גם בתחנה הסופית של קו השירות או בסיום הנסיעה בקו, לאחר שהנוסע האחרון ירד מהאוטובוס. (ב) הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) והפניה של נוהג אוטובוס או כרטיסן לפי תקנת משנה (ד) תיעשה לפי הוראות שנמסרו מעת לעת לבעל רשיון הקו על ידי ראש מדור אבטחה במשטרת ישראל והמפרטות את האזור שבו תיעשה הבדיקה, שיטת הבדיקה ומועדיה. (ג) נמסרו לבעל הרשיון הוראות לפי תקנת משנה (ב), יביא בעל הרשיון, ואם הוא תאגיד - מנהלו של התאגיד, את ההוראות לידיעת כל חבר, שכיר, נוהג או עובד שירות אחר שלו, ויוודא באורח סביר כי אדם כאמור יפעל על פיהן. (ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), בנסיעה עירונית באוטובוס יפנה נוהג האוטובוס או כרטיסן בתחילת הנסיעה בתחנת המוצא של הקו כפי שייקבע בהוראות לפי תקנת משנה (ב), את שימת לב הנוסעים לצורך בבדיקה אם חפצים חשודים נמצאים בתוך האוטובוס; הפנייה לפי תקנת משנה זו יכול שתיעשה במיתקן או במכשיר או על ידי הכרזת הנוהג או הכרטיסן ברמקול אם הותקן באוטובוס. (ה) מצא נוהג אוטובוס או כרטיסן חפצים חשודים או הופנתה תשומת לבו לכך על ידי אדם, לא יתחיל הנוהג בנסיעתו או יפסיק את נסיעתו ולא ימשיך בה, לפי הענין, יוריד מן האוטובוס את כל הנוסעים וירחיקם ממנו ויודיע מיד על כך בכל דרך אפשרית לשוטר או למוקד המשטרה שבאותה עיר ובאין מוקד משטרה - לתחנת המשטרה הקרובה. (ו) על אף האמור בתקנה 463 לא ירשו נוהג האוטובוס או כרטיסן להכניס לאוטובוס מטען יד או מטען אחר שאינם בלווית נוסע הנוסע באותה נסיעה או המובלים על פי הסדרים של משלוח מטענים באמצעות בעל הרשיון. (ז) (בוטלה) (ח) הוראות תקנה זו יחולו גם על בעל רשיון מהמפורטים בתקנה 386. (ט) חובה שהוטלה על נוהג או כרטיסן לפי תקנה זו, מילויה על ידי אחד מהם או ביצועה לפי הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) פוטרת את חברו והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת. 426. הכרת הסביבה הנהג והכרטיסן לא ישמשו באוטובוס בקו שירות, אלא כשהם מכירים את הסביבה של הקו שבו הם עובדים אותה שעה, או אם ברשותם מדריך מתאים. 427. הכרזת שמות התחנות הנהג או הכרטיסן יכריזו את שמה של כל תחנה שבמהלך הקו בהתקרב האוטובוס אליה, אלא אם מצויים באוטובוס לוחות מהלך הקו על תחנותיו, בצורה ובמקומות שהורתה הרשות. 428. עצירת אוטובוס בתחנות (תיקון: תשכ"ו, תשמ"ב) (א) לא יעצור נהג אוטובוס אלא בתחנות שצויינו ברשיון קו השירות, אולם מותר לנהג אוטובוס לעצור במקום שבו עצירת רכב מותרת, כדי לאפשר למבקר כרטיסים לעלות או לרדת מהאוטובוס, גם מחוץ לתחנות שצויינו ברשיון קו השירות. (ב) נתן נוסע אות עצירה, או ביקש מהנהג או מהכרטיסן לעצור בתחנה של הקו, חייב הנהג לעצור בתחנה על מנת להוריד את הנוסע. (ג) בתחנות שלא צויינו כתחנות מיוחדות, יעצור נהג אוטובוס אם אדם ממתין בתחנה, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי. (ד) נהג אוטובוס לא יעמיד את האוטובוס בתחנה יותר מהזמן הדרוש להורדת הנוסעים באותה תחנה ולהעלאת הנוסעים שבתחנה, אלא אם הותר הדבר ברשיון הקו. 429. עצירה בתחנה ויציאה ממנה (תיקון: תשס"ז) 60 נהג אוטובוס - (1) לא יניע את רכבו אלא לאחר שהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי ולאחר שנוכח כי יכול הוא להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לתנועה; (2) יפסיק את פעולתו של כל מחוון כיוון לאחר שהאוטובוס נעצר בתחנה עד אשר השלימו הנוסעים את הירידה והעליה מהאוטובוס. 430. תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים נהג או כרטיסן חייבים לאפשר לכל נוסע להיכנס לאוטובוס, לפי האמור להלן, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי או אם נשמר מקום לנוסעים בתחנות אחרות: (1) באוטובוס שסומן "ישיר" - מתחנת המוצא או מתחנות הביניים שנקבעו לו, עד תחנת הייעוד; (2) באוטובוס שסומן "מהיר" או "אכספרס" - מתחנת המוצא ומתחנות הביניים שנקבעו לו, אל תחנת הייעוד ואל תחנות הביניים שצויינו ברשיון הקו; (3) באוטובוס שסומן "מאסף מוגבל" - לפי האמור בפיסקאות (2) ו-(4) כפי שנקבע ברשיון הקו, לגבי כל חלק של הקו; (4) באוטובוס שסומן "מאסף" - מכל תחנה ואל כל תחנה של קו השירות שלו, שסומן בה כי הוא עוצר בתחנה. 431. מספר הנוסעים לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב, אם נקבע. 432. פינוי מקומות לנכים עלה נכה לאוטובוס, יבקשו הנהג או הכרטיסן, לפי פניית הנכה, פינוי אחד משני המקומות הסמוכים לכניסת האוטובוס, שסומנו לצורך זה. הוראות תקנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש. 432א. מקומות לאנשי בטחון (תיקון: תשמ"ט) (א) בעל רשיון קו יקצה ויסמן באוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, לאנשי בטחון, שני מושבים קדמיים בשני צדי המעבר. (ב) עלה איש בטחון לאוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, יבקש הנהג פינוי אחד משני המושבים שהוקצו ושסומנו לצורך זה. 433. שכר נסיעה הנהג, הכרטיסן, הקופאי וכל עובד השירות, לא ידרשו ולא יגבו מנוסע אלא שכר נסיעה שנקבע לאותה נסיעה. 434. חובה כללית להסיע (תיקון: תשל"ג, תשל"ו, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ו) (א) נהג וכרטיסן חייבים להסיע כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה, בכפוף לאמור בחלק זה. (ב) הנהג והכרטיסן חייבים להסיע נוסע שהציע שכר הנסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר. 435. מתן אות הנסיעה הכרטיסן יתן את אות הנסיעה לנהג, לאחר שנקט אמצעי הזהירות כאמור בתקנה 436, לרבות סגירת הדלתות שבהשגחתו, ולא יעכב את מתן האות ללא טעם סביר. 436. הבטחת בטחון הנוסעים לפני הסעת האוטובוס ינקטו הנהג והכרטיסן אמצעי הזהירות הסבירים להבטחת בטחונו של נוסע בכניסתו לאוטובוס או ביציאתו ממנו. 437. איסור כניסה ויציאה בנסיעה הנהג והכרטיסן לא ירשו לנוסע לצאת מן האוטובוס או להיכנס אליו - (1) בשעה שהאוטובוס נע אלא אם לא היתה להם אפשרות למנעו; (2) בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו - אלא אם היה הכרח בכך והדבר ניתן להיעשות ללא סיכון. 438. הנעת האוטובוס (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ה) לא יניע הנהג את האוטובוס, אלא לאחר - (1) סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו; (2) (בוטלה) (3) קבלת האות לכך מאת הכרטיסן - אם יש כרטיסן. 439. פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות (א) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה. (ב) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה, אלא אם נוכחו כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים, או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות. (ג) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטובוס, אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס ובאופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים. (ד) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים, אלא אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס, או אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם עומדים לסגור את הדלתות. 440. הארת האוטובוס הנהג או הכרטיסן יאירו את תוכו של האוטובוס בזמן התאורה. 441. נקיון האוטובוס על-ידי הנהג (א) נהג הנוסע בקו שצויין ברשיון כבין-עירוני יבטיח נקיון סביר של פנים האוטובוס, ונקיון מלא של המושבים ושל השמשות הקדמיות והאחוריות לפני שהתחיל בנסיעה מתחנת המוצא או מהתחנה הסופית של הקו. (ב) הנהג או הכרטיסן יבטיחו בקו שצויין ברשיון כעירוני את נקיון האוטובוס לפני שהתחילו בעבודתם בקו. (ג) נהג וכרטיסן ידאגו לנקיון סביר באוטובוס בכל שעות השירות בקו. 442. עבירות נוסעים באוטובוס (א) היה יסוד להאמין כי נוסע עבר על תקנות אלה, רשאים הנהג, הכרטיסן או המבקר לדרוש ממנו לזהות עצמו ולמסור את כתובתו על-ידי תעודה מתאימה, ובאין לו תעודה - על ידי אישור של נוסע אחר שזיהה עצמו על-ידי תעודה. לא הזדהה הנוסע כאמור, רשאי הנהג להסיע מיד את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה. (ב) נהג, כרטיסן או מבקר רשאים להוציא מן האוטובוס נוסע שעבר על תקנות חלק זה, לרבות על ההוראות שניתנו על פיהן. (ג) היה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו או רכושו של אדם, יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה - אם נתבקש לעשות זאת. (ד) היה שוטר באוטובוס במקרים המפורטים בתקנות-משנה (א) עד (ג) או שנראה במקום סמוך לו, יפנו אליו ויפעלו לפי הוראותיו. 443. יציאת הנהג מן האוטובוס לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת היעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו את האוטובוס. 444. חפצים שנשכחו באוטובוס מצאו הנהג או הכרטיסן באוטובוס חפצים או נמסרו להם חפצים שנשכחו באוטובוס יעבירום להנהלת השירות בהזדמנות הראשונה, על מנת שתעבירם לתחנת המשטרה, לפי ההסדר שנקבע. 445. תחולה הוראות פרק זה יחולו על נהג אוטובוס, כרטיסן ועובדי השירות, לפי הענין, כשהם משמשים בתפקידם בקו שירות, אולם ההוראות שבתקנות 416 עד 419, 424, 425(א), 433, 437 עד 440 יחולו גם בנסיעות לפי רשיון סיור, רשיון מיוחד ורשיון פרטי, וההוראות שבתקנות 418, 431, 437, 438, 439 יחולו גם בנסיעות באוטובוס פרטי. 446. הטלת אחריות חובה שהוטלה על נהג או על כרטיסן בפרק זה, מילויה על-ידי אחד מהם פוטר את חברו, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת. התנהגות הנוסע וחובותיו 447. ציות לעובדי השירות הנוסע יציית להוראות בעל הרשיון שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס. 448. כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו (תיקון: תשכ"א) (א) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה, לפי הענין, פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור. (ב) לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו. (ג) לא ייכנס נוסע לאוטובוס, ולא ינסה להיכנס בו, לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי לא יעלו לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה, או כי הם עומדים לסגור את הדלתות. (ד) לא יפריע נוסע ללא צורך, לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו. (ה) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נע. (ו) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא אם הורשה על ידי הנהג או הכרטיסן. 449. כרטיס נסיעה (א) נוסע הנכנס לאוטובוס יגיש לנהג או לכרטיסן או לעובד שירות אחר הממונה על כך, כרטיס בר-תוקף לנסיעתו, או ירכוש ממנו כרטיס, הכל לפי ההסדר באותה תחנה; ואם היה אתו מטען שיש לשלם בעדו לפי התעריף המאושר יציג או ירכוש כרטיס למטען כאמור. (ב) לא ישנה ולא ישחית נוסע כרטיס מתוך כוונה להונות. 450. קנסות על אי-הצגת כרטיס (תיקון: תש"ם) נוסע שלא הגיש, לפי דרישת עובד השירות הממונה על כך, את כרטיס הנסיעה אשר נראה מתוכו כי שימש לאותה נסיעה כאמור בתקנה 449 ישלם לידי הנהג, הכרטיסן או המבקר את שכר הנסיעה וכן תשלום נוסף בשיעורים אלה: (1) בנסיעות עירוניות - כפל השכר בעד הנסיעה מהתחנה בה עלה הנוסע עד תחנת הייעוד שלו; (2) בנסיעה בינעירונית - מחצית השכר בעד הנסיעה מהתחנה שבה עלה הנוסע עד לתחנת הייעוד שלו. 451. מקומות ישיבה (תיקון: תשמ"ט) (א) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס, לא ישב נוסע אלא במקום שמסומן בכרטיסו. (ב) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים יפנה נוסע היושב במקום כאמור, לפי בקשת נכה או הנהג או הכרטיסן, את המקום התפוס על ידו לנכה. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש. (ג) נוסע באוטובוס בנסיעה בין עירונית היושב במושב קדמי שליד המעבר, יפנה מקומו לאיש בטחון. (ד) לא יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן הנסיעה, אלא אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים. 452. שיחה עם הנהג והפרעה לו (תיקון: תשכ"ו) (א) לא ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעה, אלא לשם בירור שאלות הקשורות בנסיעה שהיה הכרח בהן אותה שעה. (ב) הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו. (ג) לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידיו באוטובוס. 453. הוצאת ראש ויד (תיקון: תשכ"ו) לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה. 454. פגיעה באוטובוס לא יעשה נוסע דבר שיש בו כדי להפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס ולא יסיר, לא יעתיק ממקומו, לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית-מספר, לוח, מודעה, הודעה, שלט וכדומה הנוגעים לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס. 455. התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים (א) לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר. (ב) לא יעורר נוסע רעש, בכלי, במכשיר או בדרך אחרת, לבדו או עם נוסעים אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים. 456. יריקה והשלכת פסולת (תיקון: תשכ"ו) (א) לא יירק אדם באוטובוס. (ב) לא ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת, אלא למקום שהותקן לצורך זה באוטובוס, אם הותקן. 457. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ד) 458. השלכת חפצים מהאוטובוס (תיקון: תשכ"ו) לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז, נזק או סכנה לאדם או לרכוש. 459. הגבלות כניסה לאוטובוס (תיקון: תשנ"ב) לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה 461, לא יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץ, מטען או דבר כלשהו, כאמור בתקנות 462 עד 466. 460. זיהוי נוסע שעבר עבירה (תיקון: תשמ"ג) נוסע באוטובוס שיש לנהג, לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו, כי עבר על תקנות אלה, חייב, לפי דרישה, לזהות את עצמו ולמסור את כתבתו לנהג, לכרטיסן או לשוטר, על-ידי תעודה מתאימה או על-ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על-ידי תעודה. הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס 461. אנשים שאין להסיעם (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ט, תשנ"ו, תשס"א) לא ירשו הנהג והכרטיסן להיכנס לאוטובוס לכל אדם - (1) שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי, האוטובוס ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח; (2) שאין לבוש לגופו; (3) (בוטלה); (4) שהוא במצב של שכרות; (5) שהוא מעשן סיגריה, סיגר או מקטרת דלוקים. (6) שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה. 462. בעלי-חיים (תיקון: תשכ"א, תשל"ז) (א) לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה, ובעלי-חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים. (ב) הוראות תקנת משנה (א), לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה. 463. הובלת מטען וכדומה באוטובוס לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו, אלא לפי היתר מאת הרשות - (1) דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים. (2) דבר העלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים; (3) גופת אדם או גופת בהמה או חיה. 464. מקום של מזוודות (א) לא ירשו הנהג והכרטיסן להעמיד באוטובוס מזוודה או מטען אחר אלא במקום ובצורה שלא יפריעו לנוסעים, לנהג ולכרטיסן, וביחוד לנוסעים בכניסה לאוטובוס וביציאה ממנו. (ב) מזוודות ומטענים אחרים יושמו במידת האפשר בסורג המיועד למטען, או במשטחים שבאוטובוס, שאינם מעבר, או על גג האוטובוס, אם הותקן לשם כך. (ג) הנהג והכרטיסן רשאים לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס בגלל צפיפות הנוסעים בו, או משום שאין בו רחבה מתאימה. 465. כסאות נוספים לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס לאוטובוס כסאות נוסף למושבים הקבועים. 466. נשק טעון וחמרי נפץ (תיקון: תשמ"ח) (א) לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס אדם הנושא נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין לאדם כאמור להיכנס לאוטובוס. (ב) לא יוביל נהג ביודעין באוטובוס חמרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין להכניס לאוטובוס דברים כאמור. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הנהג, בנסיעה לפי רשיון סיור באוטובוס, להוביל לא יותר משני בלוני גז פחמי שמשקל כל אחד מהם לא יעלה על 12 ק"ג ובלבד - (1) שאם הם מובלים על גג האוטובוס - יהיו קשורים היטב ומכוסים בכיסוי מאוורר; (2) שאם הם מובלים בתא המטען - יונחו בתא מטען נפרד, מוגן ומאוורר. הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם 467. גובה-פנים (א) גובה-פנים של האוטובוס, היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה ביותר של התקרה מעליו, לרבות כל בליטה שבה לא יפחת מ-180 ס"מ. (ב) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א). 468. מירווח-תחתי המירווח התחתי באוטובוס, היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר לקרקע, למעט המדרגות, יהיה 20 ס"מ לפחות. 469. פתחים (תיקון: תשכ"ח) (א) באוטובוס, בדפנו הימנית, יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה, אחד בחלק הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי, רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות, יהיה 60 ס"מ לפחות. (ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בישיבה לא יותר מ-25 אנשים, רשאית רשות הרישוי להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד. (ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות 20 ס"מ ולא יותר מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע. 470. מצב הפתחים הדלתות והמדרגות הפתחים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות, יותקנו ויהיו בכל עת במצב שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות, ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע. 471. נורות אזהרה לדלתות לפני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו, נורית אשר תאיר באור אדום כל זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות. 472. דלת לשעת סכנה בחלק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה ולידה יותקן שלט המסביר את אופן פתיחתה. 473. מוטות לאחיזה ליד הפתחים ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו, אשר לא יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס. 474. דופן מיכל הדלק כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ-50 ס"מ לאורך האוטובוס. 475. מגיני חלונות (א) בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד וראש מבעד החלון. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב, או בחלון שהשמשה בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין נמצאת בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב. (ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של 60 ס"מ מעל פני המושב, ובלבד שהריווח בין המוטות וכן הריווח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת - לא יעלה על 5 ס"מ. 476. המושבים והמעבר ביניהם (תיקון: תשכ"ה) (א) באוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר להסיע בו בישיבה, ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות 40 ס"מ ועמקו יהיה 35 ס"מ לפחות. (ב) הריווח בין מושב למושב שלפניו יהיה 65 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד בין הצד הפנימי של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני, בגובה של 30 ס"מ מעל פני המושב. (ג) המושבים יהיו נוחים לגישה ולישיבה ובמצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע, או הפרעה ליוצא ונכנס לאוטובוס. (ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה 35 ס"מ לפחות. (ה) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר ריווח בין מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת-משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא פחות מהאמור בתקנת-משנה (ד). (ו) באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל רשיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרשיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרשיון. 477. מושב הנהג (תיקון: תשנ"ג) מושב הנהג באוטובוס הפועל לפי רשיון קו יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג, או הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ-10 ס"מ ממושבו. 478. מקלט טלויזיה ברכב (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ט) (א) ברכב, בו מורכב מקלט טלויזיה, יותקן המכשיר כך - (1) שהנוהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה; (2) שלא יפריע לנוהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו; (3) שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו; (4) שהמרקע לא ייראה למי שנמצא מחוץ לרכב. (ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנוהג ברכב לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב. 479. סורג חבילות באוטובוס - פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד - יותקנו סורגי חבילות שהחלק הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של 95 ס"מ לפחות מעל פני המושבים. 480. מוטות לאחיזה בפנים האוטובוס באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים, באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה. 481. אות עצירה (תיקון: תשנ"ב) באוטובוס, למעט באוטובוס הפועל ברשיון סיור, רשיון פרטי ורשיון אוטובוס פרטי, יותקן פעמון, או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי, שכל נוסע יוכל להפעילם מכל מקום שבאוטובוס כאות עצירה לנהג. 482. מראה קמורה באוטובוס תותקן מראה קמורה, שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס. 483. פנסים ונורות נוספים (תיקון: תשמ"ו) (א) באוטובוס יותקנו פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות. (ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה 348 תהיה מערכת ההפעלה שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על-ידי הנהג. (ג) (בוטלה). 483א. התקנת סלי אשפה באוטובוס (תיקון: תשל"ו, תשמ"ג) בכל אוטובוס יימצא, בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים, סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת. 484. שמירת הוראות הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'. משפט תעבורהתקנות התעבורהאוטובוס