מוניות - תקנות התעבורה

485. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ט, תשנ"ג, תשס"ו) בחלק זה "בעל מונית" - מי שהרשיון להפעלת מונית נרשם על שמו; "הרשות" - המפקח על התעבורה, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכויותיו כרשות, כולן או מקצתן; "התקנה והרכבה של מונה" - התקנה, הרכבה, ביצוע חיבורים, הפעלה תקינה והחתמה במגופה; "מונה" - מיתקן לקביעת שכר הסעה במונית בהתאם למרחק, זמן הנסיעה וההמתנה המופעל באמצעות מפתח ואושר בידי הרשות; "מפתח" - אבזר שהותקן בו רכיב אלקטרוני המפעיל את המונה או פעולות מסוימות בו. "נוסע" - כמשמעותו בתקנה 384; "נסיעה מיוחדת" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה; "נסיעת סיור" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה לשם סיור, טיול או תיור; "נסיעת שירות" - נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד; "קו שירות" - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות; "רשיון" - כל רשיון שניתן לפי חלק זה ורשיון להפעלת מונית; "רשיון שירות" - רשיון להפעלת קו שירות; "שירותי אחזקה של מונה" - כל שירות הנדרש לאבטחת פעולתו התקינה של מונה לרבות העברה ממונית למונית אחרת, בדיקת תקינות, תיקון, החלפת חלקים, שיפוץ, סיכה, כיוונון, עדכון, הרצה, חתימה במגופה, ניהול כרטסת רישום וכל שירות אחר הכרוך באלה. "שכר הסעה" - שכר ההסעה המרבי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במונית), התשל"ו-1976. הוראות כלליות 486. קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות (תיקון: תשמ"ה) הרשות רשאית לקבוע את סוג הרשיון שיינתן לפי חלק זה וכן לשנותו, לסרב לתתו, לחדשו או לסרב לחדשו ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, להגביל את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו. 487. קביעת מועד ומקום להגשת בקשות (תיקון: תשמ"ה) הרשות תקבע לבעל מונית את המועד והמקום להגשת בקשות - (1) למתן רשיון הסעה כאמור בתקנה 490; (2) למתן רשיון שירות כאמור בתקנה 495. 488. החזרת רשיון שפקע תקפו (תיקון: תשמ"ה) פקע רשיון או בוטל, חייב בעלו להחזירו לרשות תוך שבעה ימים מיום פקיעתו או ביטולו. 489. סייג לרישום (תיקון: תשמ"ה) לא תירשם מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967) כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 2) התשל"ב-1972. חובות בעל רשיון ונהג מונית 498. חובת רשיון הסעה (תיקון: תשמ"ה) לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יניח בעל מונית לאחר להסיע בה אלא לפי רשיון הסעה שניתן עליה ובהתאם לתנאיו. 498א. הפעלת זוטובוס (תיקון: תשנ"ג) לא יפעיל אדם זוטובוס אלא אם כן בידו רשיון לנסיעת שירות. 499. חובות בעל רשיון שירות (תיקון: תשמ"ה) (א) בעל רשיון שירות ידאג לפרסום נאות בציבור של לוח זמני נסיעה וכל שינוי בו שאישרה הרשות וכן שכר ההסעה בקו השירות שאושר. (ב) בעל רשיון שירות יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות והיעד או כל סימון אחר, הכל כפי שהורתה הרשות. (ג) בעל רשיון שירות יחזיק במשרדיו, במקום נראה לעין, לוח שכר ההסעה ולוח הזמנים בקו השירות שיפעיל. (ד) לא יפעיל בעל רשיון שירות שירותי הובלה של חבילות ומכתבים ממשרדו באמצעות מוניות או רכב מסוג אחר, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת הרשויות המוסמכות במשרד התקשורת. 500. התקנת לוחית זיהוי (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשנ"ג) (א) בעל מונית חייב להתקין בתוך המונית - (1) לוחית קבועה בתוך המונית בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד ימין, ובה יצויין מספר רשיון המונית וכן שם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הלוחית יהיה לבן וצבע האותיות והספרות יהיה שחור, גובה האותיות והספרות יהיה 10 מ"מ לפחות ורוחבן 3 מ"מ לפחות; (2) מיתקן בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד שמאל, אליו יוכנס כרטיס ובו יצויין שמו של הנוהג במונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הכרטיס, צבע האותיות וגודל האותיות בו יהיו כאמור בפסקה (1). (ב) לא ינהג אדם מונית אלא אם כן הותקנו בה לוחיות וכרטיס כאמור בתקנת משנה (א). 501. חובה להסיע (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשס"ב) (א) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו לא יעשה בה כל שימוש זולת מתן שירות לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ההסעה. (ב) נהג המונית, בעל הרשיון וכל מי שפועל מטעמו, לא יסרב, בלי סיבה סבירה, לרבות חשש לביטחונו, להסיע נוסע ומטענו. (ג) לא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו, זולת אם ביקש זאת המזמין. 502. מספר הנוסעים בנסיעת שירות (תיקון: תשמ"ה) לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב, ואולם רשאי נהג המונית להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רשיונה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג. 503. הסעה בדרך הקצרה (תיקון: תשמ"ה) (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא בדרך הקצרה ביותר האפשרית בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה, ולא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע למחוז חפצו של הנוסע. (ב) נהג מונית שהעלה למוניתו נוסע כדי להסיעו למקום במסלול נסיעה שרצה אותו נוסע, יסיעו למקום באותו מסלול נסיעה. 504. התנהגות נהג המונית (תיקון: תשמ"ה) (א) נהג מונית יעזור לנוסע, במידת הצורך, בהכנסו למונית ובצאתו ממנה, בהטענת מטענו ובפריקתו. (ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנות 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 425א, 426, 427, 436, 437, 439, 441, 443 ו-444 על נהג מונית ועל כל אדם אחר העובד בהפעלת שירותי נסיעה במונית, בשינויים המחוייבים. 505. אחריות בעל המונית (תיקון: תשמ"ה) השתמש אדם במונית שלא בהתאם להוראות חלק זה, יראו את בעל המונית כאילו הרשה את השימוש בה כאמור, זולת אם הוכיח היפוכו של דבר. 505א. הזמנת בעל מונית (תיקון: תשמ"ו) הרשות רשאית להזמין בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו להתייצב לפניה, במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין הנוגע להפעלתה של המונית ולנסיבות הפעלתה. 505ב. חובה להתייצב (תיקון: תשמ"ו, תש"ס) (א) בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם כן נתן לרשות, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב. (ב) לא התייצב בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות סיבה לאי יכולתו להתייצב, רשאית הרשות להתלות את תוקף הרשיון עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה. 506. התקנת סלי אשפה (תיקון: תשמ"ה) במונית יימצאו בכל עת סלי אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי, האחד ליד מושב הנהג והשני ליד המושב האחורי. 507. סימני היכר למונית (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ד) (א) לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יפעילה אלא אם כן היא מסומנת בסימני היכר כמפורט בתוספת הרביעית, או כפי שקבעה רשות הרישוי בהודעה ברשומות. (ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים, תל-אביב וחיפה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל. 507א. הארת הקופסה (תיקון: תשמ"ו) נהג מונית הפנויה להסעה ידליק את האור בקופסה; עלה נוסע למונית יכבה הנהג את אור הקופסה ולא ידליקו כל עוד לא ירד הנוסע מהמונית. הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון 516. הסעה מנמל התעופה בן-גוריון (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו) (א) בתקנה זו - "הכללים" - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983; "הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון; "נסיעה מיוחדת" ו"נסיעת שירות" - כמשמעותם בכללים. (ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים. (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם לכללים. 517. איסור שידול נוסעים לנסוע במונית (תיקון: תשמ"ה) לא ישדל אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצא באלה. משפט תעבורהמוניתתקנות התעבורה