רשיון הסעה במונית

רשיון הסעה במונית - תקנות התעבורה 490. סוגי רשיונות הסעה ותקפם (תיקון: תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ט) (א) אלה סוגי רשיונות ההסעה: (1) רשיון לנסיעה מיוחדת; (2) רשיון לנסיעת שירות. (ב) לא יינתן על מונית אלא רשיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א). (ג) לא יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים. (ד) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות. 490א. אגרת רשיון הסעה (תיקון: תשנ"ג) האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנה 490(א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה. 491. בקשה לרשיון הסעה (תיקון: תשמ"ה) בקשה למתן רשיון הסעה תוגש לרשות. 492. רשיון לנסיעה מיוחדת (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשס"ה) מונית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותר להסיע בה - (1) נסיעה מיוחדת; (2) (בוטלה) (3) נסיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה, לפי אישור בכתב מאת משרד התיירות ובהתאם לתנאי האישור. 493. רשיון לנסיעת שירות (תיקון: תשמ"ה, תשס"ה) מונית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה - (1) נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה; (2) (בוטלה) (3) נסיעה מיוחדת; (4) נסיעת סיור כאמור בתקנה 492(3). רשיון להפעלת מונית - פקודת התעבורה 13א. חובת רישיון להפעלת מונית (תיקון: תשס"ה) לא יפעיל אדם מונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מונית לפי הוראות סימן זה. 14. זכאות לקבלת רשיון להפעלת מונית (תיקון: תשל"א, תשמ"ו, תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ח) זכאי לקבל רשיון להפעלת מונית מי שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא תושב ישראל; (2) לא הורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה, יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית או שחלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, ואם הוא תאגיד הרשום בישראל - בעלי השליטה בתאגיד או מנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור; לענין זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (3) לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על ידו כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר לאדם לקבל רשיון בשל האמור בפסקה זו לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל; (4) שילם אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה(א). 14א. ועדת מוניות (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ח)11 (א) שר התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות רשימה של אנשים שניתן למנותם כחברים בועדת מוניות (להלן - רשימת החברים), וימנה שופט שיציע שר המשפטים שיהיה יושב ראש הועדה. (ב) ועדת המוניות תדון במותבים של שלושה שימנה יושב ראש ועדת המוניות, מתוך רשימת החברים; כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכך מתוך רשימת החברים. (ג) נבצר מאחד מחברי מותב של ועדת מוניות להשתתף בהמשך הדיון במועד שנקבע, ימנה יושב ראש ועדת המוניות חבר אחר מתוך רשימת החברים, והדיון יימשך במותב החדש מאותו שלב שאליו הגיע הדיון בפני המותב הראשון של הועדה. 14ב. הסדרים להגשת בקשות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"א, תשנ"ז, תשנ"ח)11 (א) בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית תוגש למפקח על התעבורה. (ב) שר התחבורה יקבע דרכים להגשת הבקשה, מועדי הגשתה והמסמכים שיצורפו לאימותה. (ג) המבקש רשיון להפעלת מונית, ישלם בעד הגשת הבקשה אגרה בסכום שיקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 14ג. הוצאת רשיון להפעלת מונית (תיקון: תשמ"ו, תשנ"א, תשנ"ח)11 (א) המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשות שהוגשו לו על צירופיהן. (ב) ועדת המוניות תבדוק את הבקשות ותחליט לגבי קיום התנאים, המנויים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 14, במבקשים לקבל רשיון להפעלת מונית. 14ד. העברת רשיון להפעלת מונית (תיקון: תשמ"ו, תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ח11) (א) מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 14 ושקיבל היתר לפי סעיף זה. (ב) המבקש לקבל היתר יגיש בקשה בכתב למפקח על התעבורה, בדרכים ובצירוף מסמכים לאימותה, כפי שיקבע שר התחבורה. (ג) המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיה, וועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 14, יתיר המפקח על התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש. 14ה. אגרות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"א, תשנ"ה7, תשנ"ח11, תשס"א, תשס"ה17) (א) (1) בעד מתן רשיון להפעלת מונית, ישלם מקבל הרשיון אגרה בסכום של 205 אלף שקלים חדשים (להלן - אגרה רגילה), ואולם בשנים 2001 עד 2007, מי שהוא בעל רישיון בתוקף בישראל לנהיגה במונית, ונהג במונית כעיסוק עיקרי במשך תקופה של 5 שנים לפחות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, ממנה לכל הפחות שנתיים וחצי בישראל, ישלם אגרה בסכום של 110 אלף שקלים חדשים בלבד; לענין זה, "עיסוק עיקרי" - עבודה בפועל בישראל בנהיגת מונית הרשומה בישראל או עבודה בפועל בחוץ לארץ בנהיגת מונית; (2) החל בשנת 2000, יהיה שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו לענין פסקה (1) תקופה הקצרה מ-6 שנים. (ב) ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה, החל באפריל 1998, יעודכנו סכומי האגרות שבסעיף קטן (א) לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד לעומת המדד לחודש נובמבר 1997; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ג) החל בשנת 2000 יהיה שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להפחית בצו את סכום האגרה הרגילה, אם ראה כי צורכי המשק מצדיקים זאת, ותקופת הפחתת סכומי האגרה הרגילה, כאמור בסעיף קטן (ב), תקוצר בהתאם. (ד) שר התחבורה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית. 14ו. ערעור על החלטת ועדת המוניות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ח11, תש"ס13) (א) על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת מונית או היתר להעברתו, רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני בית משפט לענינים מינהליים בירושלים. (ב) - (ד) (בוטלו) מוניתרישיון מונית