מתן רשיון להפעלת מונית

מתן רשיון להפעלת מונית - תקנות התעבורה 518. הגדרות (תיקון: תש"ן, תשנ"ז) בפרק זה - "המועד הקובע" - יום ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997). "נכה" - נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב), או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950; "ועדת המוניות" - כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה. 519. מועד להגשת בקשות (תיקון: תש"ן, תשנ"ז) המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת 1997 (בפרק זה - המבקש) או נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה - מבקש נכה), רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק זה - בקשה) החל ביום י"ד באלול התשנ"ז (16 בספטמבר 1997) ולא יאוחר מהמועד הקובע. 520. מספר הבקשות (תיקון: תש"ן) (א) רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע. (ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד. 521. סדרי הגשת בקשות (תיקון: תש"ן, תשנ"ז) (א) המבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר; מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון. (ב) הבקשה תהא בטופס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים, בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון, לפי הענין. (ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר, יטביע עליה עובד הבנק את חותמת הבנק בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש אישור על הגשת הבקשה. 522. העברת בקשות (תיקון: תש"ן) בנק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם. 523. דיון בבקשות (תיקון: תש"ן) (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע או לא נתקיים בה האמור בתקנות 520 ו-521. (ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה. 524. מתן רשיון (תיקון: תש"ן, תשנ"ז) (א) אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד(ג) או (ה) לפקודה, יוציא המפקח על התעבורה למבקש רשיון להפעלת מונית לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית השניה של האגרה. (ב) אישרה ועדת המוניות בקשה של מבקש נכה, יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה. 525. דיון חוזר בועדת המוניות (תיקון: תש"ן) הובא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה בטעות או במרמה, רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש, לשנות את החלטתה. 526. אגרות (תיקון: תש"ן, תשנ"ז) אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג(ד) לפקודה, אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה לפקודה, תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה. 527. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ז) 528. הגשת בקשה (תיקון: תשנ"ח) המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן - בקשה) למפקח על התעבורה (להלן - המפקח) במשרדו בירושלים. 529. בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי (תיקון: תשנ"ח, תשס"ב) מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה, רשאי להגיש בקשה אחת בשמו בלבד; לענין פרק זה, "עיסוק עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 14ה(א)(1) לפקודה. 530. בקשה בטופס (תיקון: תשנ"א, תשנ"ח) בקשה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח בירושלים, בתל-אביב ובחיפה. 531. מסמכים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ח, תשס"ב, תשס"ד) (א) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה: (1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל; (2) הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981; (3) אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14ב(ג) לפקודה. (ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה 529, יצרף לבקשתו גם את כל אלה: (1) אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד הוצאת הרשיון; (2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם תצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה היה בנהיגת מונית; (3) תצהיר כי עיקר עיסוקו ב-6 השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית וכי הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה; (4) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית; (5) אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. (6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה: (א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרישיון; (ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ; (ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ; (ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות. 532. דיון בבקשה (תיקון: תשנ"ח) (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות 530 ו-531. (ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות. 533. מתן רשיון (תיקון: תשנ"ח) החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 14ה(א) לפקודה. 543-534. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ח) היתר להעברת רשיון מונית 497. היתר להעברת רשיון (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ט) (א) לא יעביר בעל רשיון שירות את רשיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו עסקה אחרת, אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות, ובהתאם לתנאיו. (ב) בעל רשיון להפעלת מונית המבקש להעבירו, וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית מאחר יגישו לרשות בקשה להעברת הרשיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו במשרדי הרשות. (ג) (בוטלה) (תיקון: תשמ"ט) מוניתרישיון מוניתזכות ציבורית למונית