רישום רכב - פקודת התעבורה

רישום רכב - פקודת התעבורה 6. רישום רכב (תיקון: תשמ"ה) בעל רכב המבקש רשיון רכב, חייב עם הגשת הבקשה, לרשום את הרכב בלשכת רשות הרישוי, זולת אם פוטר מהוראות פקודה זו בדבר רישוי ורישום. 7. תו רישום (תיקון: תשמ"ה) (א) רשות הרישוי תייחד לכל רכב הרשום אצלה מספר ותו המציינים את מספר הרישום. (ב) תו הרישום יודבק אל הרכב, או אל כל רכב אחר הנגרר על ידיו, או אל זה ואל זה, הכל כפי שנקבע. 8. אגרת רישום בעד רישום רכב תשולם האגרה שנקבעה. 9. תו סוחר (תיקון: תש"ם, תשמ"ה) על אף האמור בסעיף 7(א) רשאית רשות הרישוי, לאחר ששולמה האגרה שנקבעה, לייחד ליצרן או ליבואן של רכב לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין, לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי, תו-סוחר כללי שמותר להשתמש בו, בדרך שנקבעה, לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או במבחן על ידי המתעתד לקנותו, או אחרי תיקונו רכבמשפט תעבורהפקודת התעבורה