צילום רכב ראיה קבילה ? - פקודת התעבורה

צילום רכב ראיה קבילה - פקודת התעבורה 27א. צילום רכב ראיה קבילה (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי - (1) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום; (2) מקום הימצא הרכב בעת הצילום; (3) הימצאו של הרכב במקום האמור בפיסקה (2), או נסיעתו שם, בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה; (4) זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפיסקה (2) כפי שצויין בצילום או על גביו, אם צויין, הכל כפי שייקבע בתקנות; (5) מהירות נסיעתו של הרכב. ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס למצלמה והוצא ממנה, וכי מרגע שהובא למצלמה עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו. (ב) שר המשפטים יקבע בתקנות - (1) אופן השמירה, האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים; (2) בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות; (3) אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו כאמור בסעיף זה. (ג) (בוטל). 27ב. אחריות בעל הרכב (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ז, תשכ"ט, תש"ם, תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ז) (א) נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור, או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן - המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו. (ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק. (ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם. רכבמשפט תעבורהשאלות משפטיותקבילות ראיותפקודת התעבורה