טכוגרף - פקודת התעבורה

טכוגרף - פקודת התעבורה 27ג. טכוגרף (תיקון: תשנ"ח) (א) רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן ברכב כפי שנקבע בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות, והפועל באופן שנקבע בהן, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי - (1) שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב; (2) מהירות נסיעתו של הרכב; (3) מרחק נסיעתו של הרכב; ובלבד שהוכח כי הרישום בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש לבית המשפט הוא הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף בעת ביצוע העבירה, וכי מרגע שהדיסקה או הרישום הממוחשב הוצא מהטכוגרף עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בהם שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מהפרטים שנרשמו בעת שהיו מותקנים בטכוגרף. (ב) שר המשפטים יקבע את אופן ההחזקה, השמירה והטיפול ברישום הממוחשב או בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן הגשתם לבית המשפט. (ג) תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. משפט תעבורהפקודת התעבורה