מכרז להסעות תלמידים

החלטה בתיק זה הוגשה ב- 11/9/02 בקשה לצו ביניים להורות למשיבה 1, מועצה מקומית ריינה, (להלן: "המועצה") להימנע מלערוך מכרז שני להסעות תלמידים בריינה אשר פורסם ביום 10/9/02 ואשר המועד האחרון להגשת ההצעות לפתיחת התיבה בו, נקבע ליום כיפור, 16/9/02, וזאת לאחר שב- 4/9/02 או סמוך לאחר מכן בוטל מכרז זהה קודם מס' 4/2002/101/6 להסעות תלמידים בריינה שפורסם ביום 18/7/02 בו השתתפו המבקשת והמשיבה מס' 4. בכתב העתירה שהוגש באותו יום נתבקש בית המשפט להורות למועצה להימנע מלערוך מכרז שני להסעות תלמידים בריינה ולהכריז על העותרת כמי שזכתה במכרז הראשון. ב- 25/9/02 הגישה המשיבה 4 אף היא עתירה לבית המשפט בה ביקשה להורות על הכרזתה כזוכה במכרז הראשון. ניתנה החלטה ב- 11/9/02 כי לאור קביעת מועד פתיחת התיבה ביום כיפור, לאור המועד הקצר שניתן להגשת הצעות במכרז השני ולאור יתר נימוקי הבקשה, ניתן צו ביניים להתליית הליכי המכרז עד לדיון בעתירה. הדיון בעתירה התקיים ב- 30/9/02. כאמור, ביום 18/7/02 פרסמה המועצה מכרז להסעת תלמידים בתוך תחומי היישוב ריינה ומחוצה לו. ביום 27/7/02 שיגרה המועצה למבקשת ולמשיבה 4 הודעה לפיה נתבקשו שתיהן להמציא ערבות בנקאית בהתאם לנוסח שפורסם בתנאים הכלליים שנקבעו ע"י משרד החינוך ולא עפ"י הנוסח שפורסם בעיתון מיום 18/7/02. על פי המכרז כפי שפורסם בעיתון, היה על המשתתפים להגיש ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ בתוקף עד ליום 30/10/02. ביום 29/7/02 נפתחה תיבת ההצעות כשבתוכה שתי מעטפות, זו של המבקשת וזו של המשיבה 4. המבקשת טוענת כי הצעתה כללה את כל התנאים הדרושים עפ"י הפרסום וגם עפ"י דרישות משרד החינוך, לרבות התנאים הכלליים שנקבעו ע"י משרד החינוך חתומים כדין, חוזה בנוסח שנקבע ע"י משרד החינוך, חתום ומאושר כדין, ערבות בנקאית, רשיון תקף לרכבים, אישור רישום וזכויות חתימה, הוכחות בדבר כושר פיננסי, הוכחות בדבר בעלויות ברכבים, רשיון תקף לרכב עם מעלון ואישור על קיום ביטוחים. מספר ימים לאחר שנפתחה תיבת המכרזים ב- 4/9/02, הגיש היועץ המשפטי של המועצה, עו"ד שוקרי, את חוות דעתו בה ציין את העובדות הבאות: א. המשיבה מס' 4 הגישה הצעה לפי הנוסח שהודפס בערבית בסך 1,815 ₪ לפי הניירת שנערכה על ידי המועצה. להצעה צורפה ערבות בנקאית בתוקף עד 30/10/02, בלתי צמודה. המשיבה מס' 4 טענה בעת פתיחת תיבת ההצעות כי לא קיבלה שני מסמכים: 1. מכרז שירותי הסעות לתלמידים ו/או עובדי הוראה כתוב עברית; 2. החוזה נשוא המכרז עם כל הנספחים מא' עד ח' הכתוב בעברית; המשיבה מס' 4 קיבלה את שני המסמכים הללו, חתמה עליהם והגישה ערבות בנקאית חדשה, צמודה. ב. המבקשת הגישה הצעה לפי הנוסח שהודפס בעברית שהתייחסה למכרז בסך 2,218 ₪. היועץ המשפטי ציין כי יש הבדל בין שני נוסחי המכרזים בעברית ובערבית ובמיוחד בקשר לכיווני הנסיעה ומחיר כל כיוון, וכתוצאה מכך, ישנו הבדל מהותי בענין זה בין שתי ההצעות. כמו כן, יש שוני במספר הערבות הבנקאית בין המכרז שהודפס בעברית לבין המכרז שהודפס בערבית, גם ענין זה הוא רואה כמהותי. כדי לא לקפח אף צד משני המשתתפים הוא מוצא לנכון להמליץ על ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש במקומו שיהיה מסודר ושכל משתתף בו יקבל אותם מסמכי מכרז ולא כפי שנעשה במכרז זה. המבקשת טוענת כי החלטתם של המשיבים 1-3 לאמץ את חוות דעתו של היועץ המשפטי, נגועה בחוסר תום לב, פוגעת בעקרון השוויון, מקפחת את זכויותיה של המבקשת שלא כדין, יש בה אפליה פסולה ומשוא פנים ולכן יש להורות על ביטולה. לטענתה, שגויים שני השיקולים שבבסיס חוות הדעת של היועץ המשפטי, ולא ניתן לבסס על פיהם שום מסקנה עובדתית ובוודאי לא משפטית. לחילופין, טוענת המבקשת כי שיקולים מוסריים של העדר רצון לקפח צד רשלן - אינם יכולים לגבור על זכותה של המבקשת לזכות במכרז שניגשה אליו עפ"י אמות מידה מקצועיות, ולאלצה ליטול חלק במכרז חדש לאחר שהקלפים נחשפו ויתרונה היחסי הפך לנחת הכלל. המבקשת טוענת כי בעוד היא מילאה אחר כל תנאי המכרז ככתבם וכלשונם, נפלו פגמים בהצעת המשיבה 4 שיש בהם כדי לפסול אותה. 1. המשיבה 4 הפרה כללי מכרז תקינים בכך שהוסיפה להצעתה מסמכים לאחר פתיחת תיבת המכרזים. מסמכים אלה כללו ערבות בנקאית, חוזה ותנאים כלליים. המבקשת איננה מקבלת את הטענה כי הדבר נגרם שלא באשמת המשיבה 4 שקיבלה רק את נוסח המכרז בערבית. לטענתה, בנוסח זה נתבקשה ערבות ע"ס 50,000 ₪ והמשיבה 4 לא המציאה אותה. לעומת זאת, היא המציאה ערבות בנקאית ע"ס 40,000 ₪ שנתבקשה בנוסח העברי של המכרז (10% מסכום ההצעה (ללא מע"מ) ). מכאן, מסקנתה שהמשיבה 4 קיבלה את מסמכי המכרז בעברית ובערבית ופשוט התעלמה מהוראות המכרז בעברית על פי נוחיותה או ששכחה אותם. 2. גם הערבות המתוקנת אשר המציאה לאחר פתיחת תיבת המכרזים ביום 1/8/02, לוקה בפגם מהותי משום שנרשם בה כי תנאי מתלה לכניסתה לתוקף הינו החזרת הערבות המקורית שצורפה להצעה שהוגשה ביום 29/7/02. ובנוסף, נרשם בה כי הבנק ישלם את הערבות הבנקאית תוך 7 ימים מיום הדרישה לפרעון הסכום בעוד שבתנאים שנקבעו על ידי משרד החינוך בנוסח העברי נאמר כי התשלום יהיה מייד עם קבלת הדרישה הראשונה בכתב. 3. לטענת המבקשת, אסור היה למשיבים 1-3 לאפשר למשיבה 4 לתקן את הערבות למרות שהיא לא צירפה ערבות בנוסח המבוקש, חרף העובדה שהמועצה התריעה בפניה ובפני המבקשת, עוד ביום 27/7/02 כי הערבות המבוקשת הינה ע"פ הנוסח שפורסם ע"י משרד החינוך. 4. המשיבה 4 לא צירפה את התנאים הכלליים לנוסח החוזה על פי משרד החינוך, לא משום שהם לא נמסרו לידיה אלא מפני ששכחה לעשות כן. גם לאחר שניתן לה, שלא כדין, להגיש את התנאים הכלליים ואת החוזה על פי הנוסח העברי לאחר פתיחת התיבה, לא מילאה המשיבה 4 אחר דרישות המכרז. גם טופס התנאים הכלליים וגם החוזה עפ"י נוסח משרד החינוך הוגשו כשהם לוקים בפגמים חמורים כפי שיפורט להלן: א. לטופס התנאים הכלליים לא צורפו המסמכים הבאים שאין בלתם: 1. רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות. 2. הוכחות בדבר בעלות ברכבים. 3. הוכחות בדבר כושר פיננסי. 4. אישור על קיום ביטוחים. 5. אישור רישום וזכויות חתימה. ב. בעמוד 20 לחוזה ע"פ נוסח משרד החינוך, נדרש אישור היועמ"ש של החברה לזהות החותם ולכושר שלו לחתום ולהתחייב בשם החברה. בעמ' 20 לחוזהשהוגשה ע"י המשיבה 4 אין אישור כזה. 5. הצעתה של המבקשת היתה זולה יותר באם לא יילקח בחשבון מספר התלמידים במסלול ה- 12 ו- 13 אשר מספרם לא צוין בתנאי המכרז ומכיוון שכך מן הדין היה להתעלם מהם. על טענות המבקשת משיבה המשיבה 4 ואומרת כי לא נפלו פגמים בהצעתה ובהתנהגות המשיבים 1-3 לאחר פתיחת תיבת המכרזים: א. עם פתיחת המכרז ביום 29/7/02 התברר כי המשיבה 4 לא הגישה את החוזה והתנאים הכלליים בהם מצוין שהערבות הבנקאית צריכה להיות ערבות צמודה משום שמסמכים אלה לא היו במעטפה שקיבלה מהמועצה. רק אז, קיבלה המשיבה 4 את המסמכים החסרים מהמועצה ומיד והעבירה אותם כשהם חתומים לרבות כתב ערבות מתוקן וכל זאת כאמור עוד בטרם ניתנה החלטת הועדה לעניין זהות הזוכה במכרז ומבלי שנערך כל שינוי לגבי סכום ההצעה. לפיכך טוענת המשיבה 4 כי אין באי צירוף חוזה חתום והעתק תנאים כלליים חתומים להצעה מטעמה כדי לפגוע בהצעה או להוות פגם שיש בו כדי לפסול את הצעתה. ב. הערבות הבנקאית שצירפה הינה ע"ס 40,000 ₪ כאשר היתה זכאית לצרף ערבות ע"ס של 36,091 מאחר וסה"כ ההצעה שלה עמד על 360,910 ₪. כל שהיה חסר באותה ערבות בהתאם לדרישות משרד החינוך היה היות הערבות מוצמדת, תנאי שכאמור לא ידעה עליו המשיבה שלא באשמתה מאחר ולא נמסרו לה העתקי התנאים והחוזה של משרד החינוך. משהובהר לה הדבר, ולאחר שקיבלה את המסמכים החדשים ובהתאם לאישור ועדת המכרזים היא מיד החליפה את הערבות בערבות צמודה. ג. המשיבה 4, בניגוד למבקשת, מילאה באופן מדויק את הוראות המשיבים 1-3 כפי שפורטו במסמכי המכרז שהועברו לידיה והמציאה את כל האישורים הנדרשים. ד. באשר להצעת המבקשת, המשיבה 4 טוענת כי המבקשת לא מילאה אחרי הדרישה הבסיסית במכרז בכך שמילאה רק את נוסח המכרז בעברית; לא מילאה אותו כהלכה; מילאה חלק שלא היתה צריכה למלא; לא מילאה 3 תנאים מתנאי המכרז הכלליים בעברית; לא מילאה את נוסח המכרז בערבית; ובכך שהצעתה היתה יקרה יותר מזו של המשיבה 4. המשיבה 4 תומכת בהחלטת ועדת המכרזים והמועצה לבטל את המכרז מחמת הבלבול שנגרם בין הנוסח העברי של המכרז לנוסח הערבי שלא היו תואמים. 6. אני מסכימה עם ההחלטה של ועדת המכרזים והמועצה לבטל את המכרז מחמת החשש הסביר שבגלל חוסר הזהות בין הנוסח העברי לבין הנוסח הערבי של המכרז - נוצר בלבול אצל המשתתפים שכתוצאה ממנו נגרמו פגמים מהותיים בהצעותיהם. מה הם פגמים אלה? 7. אצל המבקשת: המועצה צירפה למכרז רשימה (מכרז הסעות תלמידי בית ספר לשנת לימודים 2002/2003 מכרז מס' 101/16 משרד החינוך 4/2002 מועצה מקומית ריינה) (להלן: "הרשימה"). הרשימה מכילה: א.. שלושה עשר מסלולים להסעת התלמידים. כל מסלולים משלושה עשר המסלולים מדבר על מקום הסעתם, מקום לימודים, מספרם, סוג התלמידים - חירש, אילם, עיוור ונכה - שעות איסופם, שעות פיזורם, מספר התלמידים, זמן הסעתם, זמן החזרתם, ולאיזה מקום ומחיר כל הסעה. ב. שלוש עשרה הערות. כל הערה מדברת על תנאים חדשים, שינוי, ביטול והחלטפת תנאים ומחירם. ג. המפרט מחולק לשני חלקים, חלק מיועד למילוי ע"י הרשות המזמינה, היינו המועצה המקומית וחלק שני מיועד למילוי ע"י הקבלן. הרשימה נערכה בשפה הערבית. רשימה זו הינה חלק מהותי ובלתי נפרד מהמכרז, וכל משתתף במכרז חייב היה להתייחס לאותה רשימה כחלק בלתי נפרד מהמכרז, למלא אותה כנדרש, הן בקשר למסלולים והן בקשר להערות. 8. המבקשת צילמה את המפרט, מילאה את החלק המיועד למועצה וגם את החלק המיועד לקבלן והגישה את המפרט כחלק מהמכרז מבלי להתייחס לרשימה כנדרש ולמלא אותה בהתאם הן בקשר למסלולים והן בקשר להערות. המבקשת לא מילאה את המחיר עבור כל מסלול משלוש עשרה המסלולים, כמו כן את המחיר של הערות מס' 11, 12, 13 והסתמכה אך ורק על חתימתה היחידה במפרט. מאחר ואין זיהוי בין המפרט לבין הרשימה, קיימים דברים הנמצאים ברשימה וחסרים במפרט לרבות ההערות. במפרט אין הערות בכלל כפי שמופיע ברשימה. כמו כן מסלול הנסיעה במפרט שונה ממקום לימודם, איסופם ופיזורם של התלמידים ברשימה. זהו פגם. 9. יש ממש בטענה כי אי מילוי הרשימה בשני חלקיה, החלק המתייחס לשלוש עשרה המסלולים ולשלוש עשרה ההערות, מהווה פגם בהצעת המבקשת. 10. המועצה חילקה כמסמכי המכרז מסמך שנערך בערבית ושנשא את הכותרת "מכרז להובלת תלמידי בית ספר לשנת 2003/2002 מכרז מס' 101/6". המסמך הכיל שלושה עשר מסלולי נסיעות מפורטים עם מקום מוגדר לקביעת המחיר ליום כולל הסעות הלוך חזור ככל שידרשו באותו יום לאותו מסלול. כל מסלול ציין יעד הנסיעה לרבות שם בית הספר, שעת ההסעה ושעת החזרה, מספר התלמידים, מקום האיסוף וההחזרה, דרישות מיוחדות לגבי ציוד בתוך רכבי ההסעה ובסוף ובשורה אחת המחיר בכל יום לגבי אותו מסלול נסיעה. בסוף מסמכי המכרז מופיע פרק הערות הכולל שמונה סעיפים עם דרישות ספציפיות וכן שלושה סעיפי סיכום מחיר כאשר המחיר לכל הקוים ללא מע"מ בהתאם להצעת המשיבה הינו 1,640.50 ₪ בנוסף לסך של 6.5 ₪ חודשי להסעת תלמיד בתוך הכפר ריינה וכן סך של 7 ₪ יומי לתלמיד מריינה לנצרת. 11. המבקשת מילאה רק את הנוסח בעברית במסמך הנושא את הכותרת מפרט הסעות ומחירים בו מילאה מסלולי נסיעה שלא ברור אם הם תואמים את מסלולי הנסיעה נשוא המכרז בערבית. משלא מילאה המבקשת את פרטי המכרז 101/6 בערבית, ספק אם יש בחתימתה על מסמך התנאים הכלליים בערבית כדי להוות תחליף לחתימת מסמכי המכרז עצמם. מילוי וחתימת כל מסמכי המכרז הינו תנאי סף בל יעבור. 12. זאת ועוד - המבקשת ציינה בפרק מפרט הסעות ומחירים את מסלולי הנסיעה שלה לפי מספר סידורי 7-1 כאשר בכל אחד ממסלולים אלה צוין כי מסלול הנסיעה הינו ריינה - נצרת. לעומת זאת מסמכי המכרז מפרטים באופן מדויק את תוואי המסלול. כך למשל מפורט מסלול מס' 1 המתורגם לעברית כדלקמן: "א. הסעת תלמידים מריינה לבית ספר המשפחה הקדושה בנצרת משעה 07:30 בבוקר והחזרתם בשעה אחת בצהריים ובשעה חמש אחר הצהריים. ב. מספר התלמידים 6 תלמידים יש לאסוף אותם ולחלקם במקומות שונים בכפר, חובה שיהיו שם חגורות מיוחדים לתלמידים הנכים עם מתקן (מעלון) להעברת תלמידים נכים. המחיר לא כולל מע"מ _______ ₪". 13. קיים אפוא שוני בין המכרז 101/6 בערבית לבין מפרט הסעות ומחירים בעברית בתיאורם של המסלולים ופירוטם המופיעים שם. המפרט שמילאה המבקשת איננו עולה בקנה אחד עם הדרישות בנוסח בערבית. בעוד הנוסח בערבית הינו מפורט מאוד, הרי במפרט אין פירוט ומכאן שלא ברור כלל שהמבקשת ענתה על דרישות הסף של המכרז. 14. זאת ועוד - מפרט ההצעות והמחירים שצורף ע"י המשיבה ושכאמור הכיל חלק שכלל את מספר התלמידים, מסלול הנסיעה, שעת איסוף ופיזור, אורך המסלול, ימים בשבוע והמחיר המרכבי ממסלולים קיימים היה חלק שנועד למילוי ע"י הרשות המזמינה, מועצה מקומית ריינה. חלק זה לא מולא ע"י הרשות ובוודאי שלא נועד להיות חלק ממסמכי המכרז. המבקשת מילאה אותו כתחליף למסמכי המכרז. 15. בנוסף, בעוד מסמכי המכרז דורשים מחיר מדויק עבור מסלול הנסיעה על כל תנאיו הלוך חזור ככל שיידרש, מילאה המבקשת מחירים לפי הלוך בנפרד וחזור בנפרד והתוצאה שסה"כ של הצעתה לא היה מדויק ועלה על הסכום שצוין על ידה. כדוגמה: במסלול מס' 1 רשמה המבקשת מחיר של 280 ₪ בגין הלוך ופעמים חזור בעוד שהמשיבה רשמה סך של 280 ₪ לכל כיוון וביחד מחיר המסלול יוצא 840 ₪!! (לפי הלוך פעם אחת וחזור פעמיים). ברבים מהמסלולים יש להחזיר את הילדים ביותר מהסעה אחת, אפילו אם לא צוין הדבר במפורש במסלול הנסיעה. על פי הצעת המבקשת, היה על הרשות לשלם לה עבור הסעות נוספות בגין ההחזרות למרות שהסכום לא הופיע בהצעה וכך היתה הצעתה גדולה באופן מעשי מזו שנרשמה במפרט. 16. בנוסף על כל האמור הצעת המבקשת חסרה את הפרטים היסודיים להתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות, המחיר הכולל של יום נסיעות על אף קיום מקום ספציפי לכך בתנאים הכלליים שצורפו, (סעיף 34 ) ועל אף שתנאים אלו פורטו במכרז 101/6 שנערך בערבית. 17. אינני מקבלת את טענתה של המבקשת כי הצעתה היתה יותר זולה מזו של המשיבה 4 וכי יש להתעלם ממספר התלמידים במסלול 12 ו- 13. נכון שהמכרז לא ציין את מספר התלמידים ונכון שככל שגדל מספר התלמידים, גדל הפער בין הצעת המשיבה 4 לבין הצעת המבקשת, אולם, למבקשת היה ידוע כי לא מדובר בתלמיד אחד אלא במספר גדול יותר של תלמידים ולפיכך איננה יכולה לטעון עתה כי יש להתעלם מהמספר שנקבע רק לאחר פתיחת תיבת המכרזים. כידוע, הכלל הוא כי מי שיש לו טענה נגד פגם בתנאי המכרז חייב להעלות אותה בעוד מועד ומשלא עשה כן בהזדמנות הראשונה אין הוא יכול להישמע בטענה זו לאחר שלא זכה במכרז. (ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבטחון ואח'). 18. במקום להניח את האשם לפגמים אלה לפתחה של המבקשת, בחרו המשיבות להניח כי קיימת אפשרות סבירה שפגמים אלה נבעו מכך שכאמור לא היה תיאום מלא בין הנוסח הערבי לבין הנוסח העברי של המכרז. לכן, במקום לפסול את הצעת המבקשת או המשיבה 4, בחרה הועדה בדרך של ביטול המכרז. אינני רואה פסול בכך. 19. גם בהצעתה של המשיבה 4 נפלו פגמים מהותיים. א. הכלל הוא כי אין להגיש מסמכים חדשים לאחר פתיחת תיבת המכרזים מאחר ומעשה כזה נותן יתרון למשתתף אחד על פני יתר המשתתפים, ופוגע בעקרון השוויון, שלא לדבר על אפשרות של חוסר תום לב. לפיכך, כאשר הצורך להגיש מסמכים חדשים לאחר פתיחת תיבת המכרזים נגרם על ידי הרשות ולא על ידי המשתתפים - עדיף לבטל את המכרז מאשר ליצור את החשד שמדובר בהפרת כללי מכרז תקין והוגן, זאת כמובן כאשר ביטול המכרז איננו פוגע ביתר המשתתפים. כאמור, הן המבקשת והן המשיבה 4 נפגעו כתוצאה מאי התיאום שבין שני הנוסחים, העברי והערבי. ב. מסתבר שגם לאחר שהגישה המשיבה 4 את המסמכים שהיו חסרים, נפל פגם בערבות הבנקאית שהגישה מאחר והכניסה בערבות תנאי המנוגד לתנאי המכרז. (פסק הדין שניתן בעת"מ (באר-שבע) 244/01 אוסדובה שמואל קבלן לבניין בע"מ נ' משטרת ישראל ואח', ושבו צוטט ע"א 6160/97 ר.ג.א. שירותים וניקיון בע"מ נ' עירית בת-ים, איננו מתאים לענייננו מאחר ושם צוין כי העיריה לא צירפה למסמכי המכרז דוגמה של כתב ערבות כמודל מחייב לנוסח הנדרש ואילו במקרה שלנו, צורף כתב ערבות זה וצוין בו במפורש כי התשלום יהיה מייד עם הדרישה הראשונה בכתב). ג. הפגם הרציני ביותר שנפל בהצעת המשיבה 4, הוא בכך שלא מילאה אחרי תנאי המכרז, סעיפים 2.3 ו- 2.4 לתנאים הכלליים, לפיהם כלי הרכב המבצעים את ההסעה חייבים להיות בבעלות המציע או קבלן המשנה שלו, והוכחה על בעלותם חייבת להיות מצורפת להצעה. וזה לשון הסעיפים: "2.3 בבעלותם או שבמשרדם רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר. על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב. 2.4 תשומת לב הקבלנים מופנית בנושא זה לפרק 4 בחוזה, לפיו ניתן למסור עבודה לקבלן משנה בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת הרשות, מראש ובכתב. כמו כן, תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה כי אם קבלן מסוים יזכה במסלולים בהיקף רחב יותר מכפי שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו להסיק קבלני משנה, יהיה עליו להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת מפורשות בהצעתו". אינני מקבלת את טענת ב"כ המשיבה 4 כי בעתיד הם ימציאו הוכחה על בעלות קבלן המשנה בכלי הרכב. הוכחה זו חייבת להיות מצורפת להצעה. 20. לאור הפגמים שנפלו בהצעות הן של המבקשת והן של המשיבה 4, יכלו המשיבות 1 עד 3 לפסול את ההצעות מבלי לבטל את המכרז. אולם, אין למצוא פסול בהחלטתם לבטל את המכרז. בית המשפט איננו מתערב בשיקול הדעת של הוועדה כאשר החלטה איננה שוגה בחוסר סבירות. כאן נהגו המשיבות 1 ו- 3, באופן סביר. הן הניחו ואני מסכימה איתם שהיה מקום לאפשרות שהפגמים שנפלו בהצעות, ארעו עקב הבלבול שבפרסום נוסח עברי ונוסח ערבי למכרז, שלא תאמו זה לזה בכל הפרטים, כאשר המבקשת מילאה בפירוט את הנוסח העברי והמשיבה 4 מילאה בפירוט את הנוסח הערבי, ובכך נפגע עיקרון השוויון. לפיכך טוב עשו המשיבות הנ"ל משהחליטו לבטל את המכרז מבלי לפסול את הצעות המבקשת או המשיבה 4. במקרה דומה פסק בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי כב' השופט ניל הנדל, כדלקמן: "עיקרון השוויון רלוונטי פה. יש להיזהר מנכונות לוותר לאחד ולא לאחר, כאשר שניהם לא קיימו את דרישות הסף. אין זה אומר כי לעולם וועדת המכרזים חייבת לנהוג בדין אחד כלפי כל מציע אשר הצעתו פגומה. ברם, לענייננו, ההחלטה להתייחס לעותר ולאברהמי באופן שווה אינה בלתי סבירה. נוצר מצב כי לאחר מכן שניהם מסוגלים לתקן את טעותם. אברהמי קיבל את התעודה הדרושה והעותר יכול להגיש ערבות חדשה. במצב דברים אלה, התערבותו של בית המשפט עלולה לפגוע בעיקרון השוויון ויש להדגיש כי דווקא הצעתו של אברהמי היתה הנמוכה ביותר. מבחינת התוצאה, הרי שניהם יכולים להתמודד שוב במכרז החדש. עם כל אי הנוחות מגילוי הקלפים משנפסל המכרז הראשון, חשיבותו של עיקרון השוויון עודנה עומדת. מכאן, ההגיון בועדת המכרזים, בהגיעה למסקנה כי יפורסם מכרז חדש. אמת, בית המשפט אינו שש לתוצאה זו, אך התוצאה אפשרית, ובעניננו, אחוזה בהגיון. שתי הצעות נפסלו בשל אי קיום דרישות המכרז ושתי ההצעות הנוספות "נפסלו" בשל עלותם הכספית הגבוהה. לוועדת המכרזים מוענק שיקול דעת נרחב. הועדה צריכה לפעול בסבירות (ראה פסק דין א. לוי שהובא לעיל עמ' 443). בחינת שיקול הדעת של הועדה משמעותה כי בית המשפט אינו פועל כערכאה דיונית ראשונה. אין הוא בהכרח קובע איך יכלה הועדה לפעול ואיזה מסלול עדיף, אלא האם יש פסול בדרך בה בחרה". (עת"מ באר-שבע, 242/01, יוחנן אליהו נ' חברת המושבים בדרום בע"מ, תק-מח 1). 21. ולבסוף, הן המבקשת והן המשיבה 4 טוענות כי הצעתן נשארה הצעה יחידה וכי יש לקבלה. באשר למבקשת - כבר צוין כי הפגמים שנפלו בהצעתה באופן שלא ברור האם הצעתה תואמת לדרישת תנאי נוסח המכרז בערבית - הינם פגמים מהותיים. באשר למשיבה 4 - גם בהצעתה, דהיינו נוסח הערבות הבנקאית והעדר הוכחת בעלות על כלי הרכב, נפלו פגמים רציניים. מכאן, שגם אם מסיבה כלשהי היו המשיבות מחליטות שלא לבטל את המכרז, הרי שבעקבות זה היה עליה להחליט כי יש לפסול את שתי ההצעות הן של המבקשת והן של המשיבה 4, זאת מבלי להיכנס לשאלה של מי ההצעה היותר זולה. 22. לאור האמור לעיל - אני דוחה את שתי הבקשות הן בתיק 201/02 והן בתיק 209/02. כמו כן מתבטל הצו הארעי שניתן ביום 11/9/2002. בנסיבות העניין - אין מקום להטלת הוצאות. דיני חינוךמכרזהסעת תלמידים / ילדים