האם לבית הדין לעבודה יש סמכות לפרש פסק דין שלו ?

החלטה השופט עמירם רבינוביץ ביום 1.5.07 ניתן פסק דיננו בתיק (להלן - פסק הדין), בהסכמת המוסד לביטוח לאומי, בערעור שהגיש מר אלעד, הוא המבקש בבקשה זו (להלן - מר אלעד או המבקש), על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (השופט הראשי שפיצר; עב 3162/05). בפסק הדין נקבע כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) בעניינים הבאים: "א.הוועדה תעיין בדו"ח "חולה/ נפגע אמבולנס" מיום 25.11.02 לפיו עולה לכאורה שהמערער התלונן על כאבים בגבו התחתון ובדו"ח המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי "אסף הרופא", לפיו עולה, כי המערער התלונן על רגישות בעמוד השדרה הגבי. הוועדה תתייחס בנוסף גם לכל טענותיו האחרות של המערער בנושא זה. ב.הוועדה תשמע את טענות המערער לגבי חוות דעת ד"ר גלזר. ג.הוועדה תתייחס לחוות דעתו של פרופסור נורבאי ולעניין הפעלת תקנה 15 לשאלת חזרתו של המערער לעבודה." בבקשה "להבהרה ולתיקון פסק דין", שלפנינו, מבקש מר אלעד, שאינו מיוצג, "להבהיר ולתקן מספר נקודות... שכן עולה החשש כי גופים שונים עלולים לפרשו באופן שונה". מר אלעד מבקש להבהיר האם קביעת בית הדין לפיה "מוחזר עניינו של המערער לוועדה" משמעה השבת עניינו לוועדה הרפואית אשר בחנה אותו בעבר או השבת עניינו לוועדה אחרת. מר אלעד מלין על כך שבית הדין השתמש במילה "לכאורה" עת קבע קביעותיו בהתייחס לתלונותיו על כאבים בגבו התחתון הגם כי קביעות אלו עוגנו בדו"ח "חולה נפגע/ אמבולנס". עוד מבקש מר אלעד כי בית הדין יורה לוועדה להתייחס לעניינים נוספים בתקנה 15, לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז - 1956 (להלן - התקנות), מעבר לקבוע בפסק הדין. לאחר שנתנו דעתנו לבקשה ולכלל החומר שלפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי דין רוב טענות המבקש להידחות. ככלל, משסיים בית הדין את מלאכתו, אין לו סמכות לתת הבהרות או פירושים לפסק-דינו. כבר נקבע לא אחת כי "לא מצאנו בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט או לבית דין, שנתן את פסק-הדין וגמר את מלאכתו, לתת הבהרות או פירושים לפסק דינו" וכי "משסיים בית משפט או בית-דין לדון בעניין פלוני ופסק את פסוקו, שאלת פירושו של הפסק אינה עוד נתונה לסמכותו" (ובג"צ 897/78 אליהו יגאל נ' בית הארצי לעבודה, פ"ד לג (2)6, 7; בג"צ 6103/93 סימה לוי ואח' נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד מ"ח (4) 591,פיסקה 27; סייג לכלל יימצא בהוראת סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 ובנושא של תיקון טעות סופר או פליטת קולמוס; עוד ראה דב"ע מו/ 80-3 מרום שירותי תעופה בע"מ נ' גדעון פינקלשטיין פד"ע יח 73, פיסקה 16). למעלה מהדרוש נוסיף כי פסק הדין הינו ברור וכי לא נפלה בו כל טעות קולמוס והדברים מדברים בעד עצמם. למותר לציין כי קביעת בית הדין כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה ללא כל פירוט נוסף משמעה השבה לוועדה אשר דנה בעניינו של המבקש, אשר החלטתה הינה מושא הבקשה לרשות ערעור. עם זאת, בהסכמת הצדדים, אנו מורים על מחיקת המילה "לכאורה" המופיעה בסעיף 1(א) לפסק דיננו. כמו כן, עיון בפסק דיננו שניתן בהליך מעלה כי הושמטה "ו" החיבור בסעיף 1(ג) לפסק דיננו בו נקבע כי "הוועדה תתייחס לחוות דעתו של פרופ' נורבאי ולעניין הפעלת תקנה 15 לשאלת חזרתו של המערער לעבודה". המדובר הוא בטעות סופר. במקום הקבוע בסעיף זה צריך להיות "הועדה תתייחס לחוות דעתו של פרופ' נורבאי ולעניין תקנה 15 ולשאלת חזרתו של המערער לעבודה". בהתאם לסמכותנו על פי סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, החל מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט - 1969, אנו מתקנים את טעויות הסופר הללו. סוף דבר - הבקשה להבהרה נדחית בחלקה, כאמור בסעיף 5. אין צו להוצאות. שאלות משפטיותבית הדין לעבודה