שיפוץ כורסא ישנה / עתיקה - תביעת פיצויים

פסק דין בפני תביעה במסגרתה עותרת התובעת כי בית המשפט יורה לנתבעת להשיב לידיה את הסך של 780 ₪, אשר שולם לצורך שיפוצה של כורסא עתיקה. לטענת התובעת, הוסכם בינה לבין נציג הנתבעת כי בתמורה לסך של 780 ₪ תשופץ כורסא עתיקה בביתה, תוך שהתובעת מספקת את הבד להחלפת הריפוד. זמן קצר לאחר מכן, ביקשה התובעת לחזור בה מן ההתקשרות, אך הנתבעת סירבה. בסופו של יום, שופצה הכורסא באופן לקוי, וכל הבטחות נציגי הנתבעת לתיקון המצב ושיפוי התובעת לא קויימו. לטענת הנתבעת, התובעת לא ביקשה מעולם ביטולה של העסקה אלא פריסה רחבה יותר של התשלומים, וכל שהוזמן הוא החלפת ריפוד הכורסא אשר בוצע כדבעי. עוד נטען כי לפנים משורת הדין, בוצעו על ידי הנתבעת פעולות נוספות ללא תשלום, ואולם התובעת מבקשת להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבעת. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את עדויות הצדדים בפני, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי. להלן יפורטו הטעמים להחלטתי זו והיקפה. השאלה המהותית היחידה לה אני נדרשת הינה למעשה מה הוזמן מן הנתבעת. בעוד שלשיטת התובעת היה על הנתבעת להחליף גם את הספוג בכורסא בנוסף לריפוד, שהרי לשיטת הנתבעת כל שנתבקש והוזמן הוא החלפת הריפוד. טענות נוספות ורבות נטענו על ידי הצדדים בדיון בפני, ואולם דומה כי לאחר הוצאת המוץ מן התבן, זוהי המחלוקת המרכזית. בעניין זה עלה בדיון כי הספוג בחלק התחתון של הכורסא הוחלף. נציג הנתבעת טען כי דבר זה נעשה לפנים משורת הדין, ואולם אין בידי לקבל טענתו זו. יש לזכור כי הצדדים אינם חולקים על העובדה כי מדובר בכורסא ישנה ועתיקה. הדעת נותנת כי במקום שבו מדובר בספוג מתפורר וחתוך (כפי שעלה גם מעדותו של נציג הנתבעת), שהרי קודם החלפת הריפוד, תעשה גם החלפה של ספוג זה. לא ברור לי מדוע סברה הנתבעת כי יש מקום להחליף את הספוג בחלק התחתון של הכורסא, אך נמנעה מלעשות כן בחלק העליון. עיון בתמונות שהוצגו לי מלמד כי אכן יש לכאורה הבדל בעובי המשענת, אשר יכול ומקורו בהיקף הספוג במקום. עם זאת, אין אני סבורה כי התובעת זכאית למלוא הסכומים ששולמו על ידה, באשר עיקר השירות בגינו שולמו הכספים בוצע כדבעי. הריפוד הוחלף, הכורסא נצבעה ותוקן הליקוי הנוסף שהיה בה. כל שלא תוקן הוא גב הכורסא. בנסיבות אלו, אני סבורה כי יש להורות על השבה חלקית בלבד של הכספים ששולמו על ידי התובעת לנתבעת, וזאת בסך של 300 ₪. סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובעת סך של 300 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. לא מצאתי לעשות צו להוצאות בגין הליך זה נוכח מסקנותיי. פיצוייםרהיטים (תביעות)שיפוצניקשיפוצים