בסט ביי - פיצוי קניית טלויזיה בגודל 37 אינטש

פסק דין 1. התובעת תובעת סך 8,000 ₪ מהנתבעת 1, חברה העוסקת במכירת מוצרי חשמל, ומהנתבע 2, עובד של הנתבעת 1. סך 5,000 ₪ נתבע בגין טלויזיה בגודל 37 אינטש, שלטענת התובעת מגיעה לה ולא סופק לה, וסך 3,000 ₪ בגין עגמת נפש. 2. אין למעשה חולק כי התובעת, אשר היתה מעוניינת לרכוש ארבע טלויזיות, פנתה לסניף הנתבעת 1 בירושלים וקיבלה הצעת מחיר בסך 28,000 ₪ בעבור ארבע טלויזיות, שלוש בגודל 37 אינטש ואחת בגודל 42 אינטש, אך המחיר לא נראתה לתובעת ולא נכרתה כל עסקה או חוזה. כן אין חולק כי תקופת מה לאחר מכן יצר הנתבע 2, במסגרת עבודתו אצל הנתבעת 1, קשר טלפוני עם התובעת, לטענת הנתבעים מאחר והתובעת ביקשה שיצרו עמה קשר אם תהיינה הצעות אחרות, ובעקבות שיחה זו התייצבה התובעת בו ביום בחנות הנתבעת 1בירושלים וחתמה על הזמנה בסך 19,100 ₪, ושילמה לה 12,600 ₪ במזומן ומסרה לה שיק דחוי בסך 6,500 ₪ בגין יתרת הסכום (להלן - השיק). בהזמנה רשומות שלוש טלויזיות בלבד, שתיים בגודל 37 אינטש ואחת בגודל 42 אינטש. 3. לטענת התובעת: ההצעה שניתנה לה בטלפון היתה 19,100 ₪ עבור ארבע טלויזיות; היא לא שמה לב כי רשומות רק שלוש טלויזיות בהזמנה; הנתבע 2 פעל במרמה כשהציע לה מחיר עבור ארבע טלויזיות ורשם בהזמנה שלוש טלויזיות בלבד. 4. כאן המקום לציין כי העובדה שההזמנה מתייחסת לשלוש טלויזיות נתגלתה לתובעת לפני אספקת הטלויזיות, בשעה שהיבואן, אשר טיפל באספקת הטלויזיות, התקשר לתובעת לתיאום מועד לאספקת הטלויזיות והתקנתן. לטענת התובעת, כשהתברר לה הדבר, היא התקשרה אל הנתבע 2, שאמר "טעיתי, את רוצה להרוג אותי". הנתבע 2 מכחיש אמירת הדברים האמורים. מכל מקום, התובעת תיאמה מועד לאספקת שלוש הטלויזיות ואלה סופקו והותקנו בביתה. 5. לטענת הנתבעים: לא ניתנה כל הצעת מחיר בטלפון; העסקה התייחסה לשלוש טלויזיות בלבד ומחיר העסקה שיקפה את המחיר של שלוש טלויזיות בגדלים הרלבנטיים, כפי שעולה מעלון פרסום רלבנטי לאותה תקופה (מוצג נ/1); אין כל הגיון שהנתבעת 1 תמכור לתובעת ארבע טלויזיות במחיר של שלוש; התובעת לא פעלה להקטנת נזקים, שכן לא פעלה לעצירת העסקה, אספקת הטלויזיות והתקנתן משהתברר לה כי ההזמנה מתייחסת לשלוש טלויזיות בלבד. 6. יצוין, במאמר מוסגר, כי בעת הדיון בתובענה התברר כי התובעת ביטלה את השיק, שחולל באי-פרעון בעקבות כך. לאחר שהובהר לתובעת כי תביעתה לא תוכל לעמוד מבלי ששולם סכום השיק, היא בחרה לשלם את סכום השיק (שבאותה עת היה בידי צד שלישי, שכבר שלח לה מכתב התראה עקב חילול השיק באי-פרעון) כדי לאפשר המשך בירור תובענתה, והיא אכן שילמה את סכום השיק, כפי שעולה מקבלה שהגישה לאחר מכן לתיק. 7. אני סבור כי שני הצדדים פעלו בתום לב, ובעוד שהתובעת סברה כי המחיר שהוצע לה מתייחס לארבע טלויזיות, הוא התייחס בפועל, מבחינתו של הנתבע 2 (ומבחינת הנתבעת 1 באמצעותו), לשלוש טלויזיות, כפי שנרשם בפועל בהזמנה. יצוין בהקשר זה, כי בעוד שהנתבעים טענו בכתב הגנתם (סעיף 4) כי לא נמסרה לתובעת כל הצעת מחיר בטלפון לפני התייצבותה בחנות הנתבעת 1 וחתימת ההזמנה, מעדותו של הנתבע 2 עולה כי אכן נמסר המחיר המוצע (19,100 ₪) בטלפון (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 5-9 ושורות 16-18, עם דגש על המילים "התקשרתי אליה ואמרתי לה את הסכום" בשורות 17-18). לא זו אף זו: מדברי הנתבע 2 בקטעים אליהם הפניתי ("היה לי בראש שלושה מסכים" בשורות 8-9, ו-"התקשרתי אליה ואמרי לה את הסכום" בשורות 17-18, מבלי שנאמר דבר לענין מספר הטלויזיות הכלול בהצעה) עולה כי אכן לא עלה בשיחה הטלפונית בין התובעת לנתבע 2 (בשם הנתבעת 1) מספר הטלויזיות שתירכשנה בתמורה לסכום האמור של 19,100 ₪. 8. בכל מקרה, לא עלה בידי צד כלשהו להוכיח כי הצד האחר פעל במרמה ו/או בזדון ו/או שלא בתום לב. 9. באשר לתוצאה, שורת הדין היא כי דין תביעתה של התובעת להידחות מהטעמים דלהלן: א. בהזמנה רשומות שלוש טלויזיות בלבד, כך שבדיקת ההזמנה (למעשה - קריאתה) על ידי התובעת בטרם חתמה עליה היתה מביאה לגילוי הטעות. חתימה על ההזמנה מבלי לבדוק אותה ולקרוא אותה מהווה רשלנות מצדה של התובעת, ויש לזקוף את הדבר לחובתה. ב. דבר הטעות נתגלה לפני אספקת הטלויזיות והתובעת יכלה לעצור את העסקה בטרם סופקו הטלויזיות (ובכך היה נמנע נזק כלכלי משני הצדדים), אך התובעת לא עשתה כן. משבחרה התובעת שלא לפעול כך, אלא לתאם מועד לקבלת שלוש טלויזיות ולקבלן לרשותה ולשימושה, צריך הדבר לפעול לחובתה. יצוין בהקשר זה, כי אף אם אכן אמר הנתבע 2 לתובעת, כשהתקשרה אליו לאחר שנתגלתה הטעות (ובטרם סופקו הטלויזיות), כי "טעיתי, את רוצה להרוג אותי" (אף שהנתבע 2 מכחיש אמירת דברים, ואין באפשרותי לקבוע אם אכן נאמרו הדברים, אם לאו), הרי דברים אלה אינם מלמדים על כל כוונה להסב את העסקה לעסקה בגין ארבע טלויזיות במקום שלוש. 10. חרף שורת הדין, אני מוצא כי בנסיבות המקרה יהיה זה נכון וראוי שהנתבעת 1 תפעל לפנים משורת הדין באופן שיפורט בהמשך, ואני ממליץ לה לעשות כן. 11. לאור האמור, התביעה נדחית ובנסיבות המקרה אין צו להוצאות. עם זאת, אני ממליץ לנתבעת 1 ליתן לתובעת, לפנים משורת הדין, זיכוי בסך 2,000 ₪ לניצול לרכישת מוצרים אצל הנתבעת 1. פיצוייםטלויזיה