שינוי שם מנוי בשירות מודיעין 144

פסק דין בפניי תביעה כספית. 1. לטענת התובעים, ביום 17.11.08 פנתה התובעת לנתבעת 1 בדרישה לשנות את שם המנוי של התובעת בשירות מודיעין 144 מעדנה לוי ל"מבשלים בשבילך". התובעים טוענים בתביעה, אשר הוגשה ביום 20.1.09, כי נאמר לתובעת ביום 19.11.08 כי בתוך 48 שעות יעודכן השינוי. לטענת התובעים, עד למועד הגשת התביעה, השינוי לא עודכן. התובעים מוסיפים וטוענים, כי פנו פעמים רבות מאז יום 23.11.08 לנציגי הנתבעות בעניין זה, ללא הועיל. התביעה נתמכת בטופס, הנושא תאריך 19.11.08, ובו בקשה כאמור לשינוי שם המנוי בשירות מודיעין 144. 2. אין מחלוקת, כי הנתבעות אינן מפעילות את שירות 144. אין ראיה או טענה כי שירות זה מצוי בשליטתן האפקטיבית של הנתבעות. מכך עולה, כי חובתן של הנתבעות בכל הנוגע לשם המנוי בשירות 144 הינה חובת השתדלות, להבדיל מן החובה להשגת תוצאה (ראו ע"א 10745/06 אזולאי נ' המכללה האקדמאית אורט ע"ש סינגאלובסקי - פולק ת"א (2009), בפיסקה 14 לפסק הדין). ביטויה המעשי של חובה זו בנסיבות העניין היה להעביר לשירות 144 תוך זמן סביר את הפרטים הרלוונטיים לצורך רישומם בשירות 144. 3. לעניין אורכו של הזמן הסביר, טוענים התובעים כי נמסר להם שהפרטים יועברו תוך 48 שעות. הנתבעות עצמן טוענות בכתב ההגנה כי הפרטים הועברו עוד ביום 20.11.08. הן מאשרות בכתב ההגנה, כי ביום 20.11.08 קיבלו את בקשת התובעים. מתדפיס שהוגש לאחר יום הדיון עולה, כי פרטי התובעים הועברו על ידי הנתבעות למפעילת שירות 144 ביום 20.12.2008, היינו כחודש לאחר קבלת בקשתם של התובעים. פרק זמן זה ארוך במידה משמעותית מן הסביר, ומפרק הזמן בו נוקבות ונקבו הנתבעות עצמן. אין בפניי נימוק לעיכוב של כחודש בביצוע עניין טכני פשוט זה. 4. (א) בכך לא מסתיים הדיון. הנתבעות מעלות טענת חסינות. הוראת סעיף 41 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב - 1982 קובעת פטור מ אחריות בנזיקין של בעל חסינות. הנתבעת 2, אשר היא בעלת הרישיון למתן שירותים בזק פנים ארציים, הרלוונטיים להליך זה, הוכרזה על ידי שר התקשורת כבעלת חסינויות על פי החוק האמור. סעיף 41 (2) מעניק לנתבעת זו חסינות עקב "טעות במתן שירות בזק, טעות במסר בזק או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו, מסירת מסר בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה במדריך מנויים או בפרסום אחר של בעל החסינות, אלא אם הדבר נגרם ברשלנות חמורה". (ב) במקרה הנדון מדובר באי העברה במועד של פרטים הנוגעים למנוי, למודיעין 144, ובאי קיום במועד של הוראת המנוי לעניין זה. אין מדובר בשירות בזק או מסר בזק. אף אין מדובר ברישום מוטעה במדריך מנויים או בפרסום אחר של בעל החסינות, היא נתבעת 2. זו אף זו, השתהות של כחודש ימים בביצועו של עניין פשוט, אשר לשיטת הנתבעות עצמן ניתן לבצעו בו ביום, עולה בנסיבות העניין כדי התרשלות חמורה בביצוע הוראות הלקוח. משכך, לא עומדת לנתבעות חסינות על פי החוק האמור. 5. (א) בכך אין כדי להוביל לקבלת התביעה במלואה. התובעים טוענים לנזק בשיעור של 4,900 ₪. נזק כאמור לא הוכח. אציין, בהקשר זה, כי התובעים טוענים כי בבירור שעשו ביום 20.4.09, לא נמסרו הפרטים המבוקשים על ידי מודיעין 144. טענה זו נתמכת בשיחה מוקלטת, שהושמעה במהלך הדיון. ברם, משנמסרו הפרטים המבוקשים על ידי הנתבעות ביום 20.12.08, אין בסיס מספיק להטיל עליהן אחריות בגין התקופה שלאחר מועד זה. אין בפניי ראייה ממשית, כי עד לאותו יום נגרם לתובעים נזק כספי כתוצאה מאי העברתם של הפרטים המבוקשים. (ב) עם זאת, ניתן להניח כי השיהוי האמור גרם לתובעים טרדה לא מבוטלת. אציין השיהוי בהעברת הפרטים נוטה לתמוך בטענה התובעים בדבר פניות רבות שלהם למוקד השירות של הוט לצורך ביצוע השינוי. אכן, הנתבעות הכחישו טענה זו. עם זאת, גם הן אינן כופרות בקיומן של פניות של התובעים אליהן בנושא זה. אוסיף, כי מן החומר עולה, כי היה מדובר בעניין בעל חשיבות עבור התובעים. יש בכך כדי לתמוך במסקנה לפיה העיכוב בפעולת הנתבעות גרם מידה של טרדה לתובעים. (ג) בנסיבות העניין שבפניי, התובעים זכאים לפיצוי בגין הטרדה האמורה (ע"א 243/83 עירית ירושלים נ' גורדון פ"ד לט(1) 113 (1985)). אני קובע את סכום הפיצוי, על דרך האמדן, בסכום של 700 ₪. הנתבעות ישלמו לתובעים את הסך האמור, וכן הוצאות משפט בסך של 200 ₪. כל הסכומים האמורים ישולמו עד ליום 1.10.09. שינוי שם