החלפת דלת רב בריח - חדירת מים

פסק דין התובע ואשתו רכשו מהנתבעת 1 דירה בבניה בבית-אל, בפרויקט שנבנה בפועל על ידי הנתבעת 2 כקבלן מבצע מטעם הנתבעת 1 ועל פי התקשרות שבין שתי הנתבעות, בינן לבין עצמן. אין חולק כי דלת הכניסה לדירה, מתוצרת חברת רב בריח בע"מ (פלדלת) (להלן - חברת רב בריח), שהגיעה לתובע על פי החוזה, הוחלפה ביוזמת התובע לדלת דקורטיבית מתוצרת חברת רב בריח (להלן - הדלת החלופית), והיא הדלת אשר הורכבה בדירה לפני מסירתה לתובע ולאשתו. לטענת התובע, מחירה של הדלת החלופית היה 10,500 ₪, ובפועל הוא שילם לחברת רב בריח סך 8,500 ₪ בגין ההחלפה, מאחר וזוכה בסך 2,000 ₪ בגין הדלת המקורית, שתמורתה שולמה על ידי הנתבעות או מי מהן ולא סופקה. מקורה של התביעה בחדירת מי גשם לדירה, מתחת לדלת החלופית. במסגרת נסיון לטפל בבעיה האמורה, הרכיב עובד של הנתבעת 2 פס אלומיניום בתחתית הדלת החלופית. לטענת התובע, גרם הדבר הן לפגיעה בדלת והן לכיעורה, וגם לא פתר את בעיית חדירת המים, ובסופו של דבר הוסר פס האלומיניום על ידי עובד הנתבעת 2. לטענת התובע, הוספת פס האלומיניום נעשתה מבלי שיודע על כך תחילה ומבלי שהסכים לכך. לבסוף, בנה התובע מבואה לדירה, הבנויה מעץ בשני צידיה ומגג רעפים, ומאז נפתרה בעיית חדירת מי גשם מתחת לדלת החלופית. התביעה מסתכמת בסך 13,500 ₪, והתובע תובע את עלות החלפת חיפוי הדלת החלופית (אם הדבר אפשרי - ולטענתו נמסר לו על ידי חברת רב בריח כי הדבר אינו אפשרי) או החלפתה או תשלום עלותה, מחצית מעלות החומרים ששימשו לבניית המבואה (2,000 ₪), וכן פיצוי בגין עגמת נפש. אף שהתובע הזמין את הדלת החלופית ישירות מחברת רב בריח והוא אשר בחר את דגם הדלת החלופית מבין דגמי חברת רב בריח, עולה מהעדויות שהושמעו כי עצם החלפת הדלת לא נעשתה על דעת עצמו, אלא לאחר פניה לנתבעות וקבלת אישור. לטענת הנתבעות, האחריות בגין כל פגם בדלת החלופית היא של חברת רב בריח ולא שלהן, וחברת רב בריח היא שלקחה מדידות בגין הדלת. כמו כן ציינו הנתבעות, כי בעוד שלדלת המקורית סף אקטיבי, המאפשר כוונון תחתית הדלת על ידי העלאתה או הורדתה, אין סף אקטיבי בדלת החלופית, ולו היה בה סף אקטיבי, הבעיה של חדירת מי גשם לא היתה מתעוררת. אין חולק כי בשעה שהתובע פעל בענין החלפת הדלת, לא אמרו לו הנתבעות כי יש לרכוש דלת עם סף אקטיבי. כשנשאל נציג הנתבעת 2 על כך (עיקר המגע של התובע עם מי מהנתבעות בענין החלפת הדלת היה עם הנתבעת 2), השיב כי לא היה מודע לכך כי חברת רב בריח מייצרת דלתות ללא סף אקטיבי. בתום הדיון שהתקיים ביום 20/11/08, הסכימו הצדדים כי תוגשנה לבית המשפט תמונות של הדלת החלופית, אשר הוגשו בינתיים, וכי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה (לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984), לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה. אין מחלוקת כי הקשר החוזי של התובע היה עם הנתבעת 1, אם כי לדברי הצדדים צוין בחוזה בין התובע לנתבעת 1 כי תיקון ליקויים, שמקורם בעבודה לקויה או חומרים לקויים (להבדיל מתכנון לקוי), יבוצע על ידי הנתבעת 2, מבלי שיש בכך כדי לפטור את הנתבעת 1 מאחריותה החוזית בענין אם התיקונים לא יבוצעו על ידי הנתבעת 2. כן יצוין כי הנתבעת 2 (באמצעות עובד שלה) היא זו אשר הרכיבה את פס האלומיניום בתחתית הדלת החלופית. נציג הנתבעת 2, בהגינותו, העיד בקשר לכך כי לא היה מקום שעובד של הנתבעת 2 יבצע עבודה כלשהי בדלת החלופית, שכן הדבר גורע מהאחריות של חברת רב בריח לדלת. הנתבעות התנגדו לראיה נוספת, שהגיש התובע לאחר תום הדיון שהתקיים בענין, כשהיה על התובע להגיש רק תמונות של הדלת, והגיש בנוסף גם מכתב הנחזה כחתום על ידי שכנים, ואתעלם ממנו, מפני שלא היה מקום להגשתו באופן ובעיתוי שבהם הוגש ומבלי שניתנה לנתבעות הזדמנות לחקור את החתומים על המכתב. לאחר שנתתי את דעתי למכלול טענות הצדדים (לרבות אלה שלא זכו לאזכור מפורש לעיל), לעדויות שהושמעו בדיון שהתקיים ביום 20/11/08, לתמונות הדלת שהוגשו ולנסיבות המקרה, הנני פוסק כי הנתבעות, ביחד ולחוד, תשלמנה לתובע סך 4,000 ₪. ככל שהסכום לא ישולם תוך 30 יום מהיום, תחולנה לגביו הוראות סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961, ומועד מתן פסק דין זה יהווה המועד לביצוע התשלום לצורך הוראות הסעיף האמור. נזקי מיםדלתות (תביעות)נזילהמים