הפעלת אזעקה חוזרת - תביעת פיצויים על רעש

פסק דין 1. הרקע לתביעה הוא הפעלה חוזרת ונשנית של האזעקה בבית העסק של הנתבעת 2 ברח' ז'בוטינסקי 51 ראשל”צ, באופן שמטריד לפי הטענה, את התובע 1 (והשכנים המתגוררים בסמיכות), בניגוד לחוק העזר העירוני. 2. לתביעה צורף דיסק המכיל הקלטות של האזעקה לתאריכים 15/6/08 - 18/6/08. כן צורפה תכתובת של התובע עם העירייה ותגובת הנתבעים לפניית העירייה. 3. הנתבעים 1-2 מודים שהיו תקלות בתאריכים 16/6/08 - 17/6/08. אולם לטענתם, התקלה טופלה. עוד לטענתם, הם מנויים על שירות "מוקד אמון" שאחראי על האזעקה וטיפול בתקלות, ומספר הטלפון המוקד מודבק על בית העסק (במועד הדיון הוצגו תמונות המדבקה). כן טוענים הנתבעים 1-2 שחלק מהאירועים שצוינו ע"י התובע הם בשעות סבירות ולא אסורות. במועד הדיון הוצג "אישור התקנה" של "מוקד אמון" מיום 24/6/08 (סומן נ/1), שמאשר שהמערכת הותקנה מחדש לרבות שינוי מיקום המרכזת למחסן החנות וכן כי הנתבעים 1-2 מקבלים שירותי מוקד 24 שעות ביממה. הוצג אישור נוסף על ניתוק הסירנה החיצונית ביום 3/7/08 (אישור מיום 7/5/09, סומן נ/2). 4. התביעה היא למתן צו שיחייב את הנתבעים 2-1 להתקין שלט הכולל מס' טלפון של בעל הנכס והחנות; לחייבם לסגור את האפשרות כניסת החתולים לעסק ולהתקין גגון שימנע הרטבת הצופר (הסיבות שגרמו לפי הטענה של הנתבעים 1-2, להפעלת סרק של המערכת במועדים הנ"ל). כנגד הנתבעות 4-3 התבקש צו המחייב לקנוס את הנתבעות 2-1 בגין כל הפרת חוק שצולמה ע"י התובע ומתועדת בדיסק המצורף; וצו המורה לנתבעות 3-4 לפרוץ לחנות ולנתק את האזעקה בכל פעם שמשך האזעקה יחרוג מהקבוע בחוק ולקנוס את הנתבעים 1-2 בבוקר שלמחרת. כן נתבעו כלל הנתבעים לפצות את התובע פיצוי כספי בסך 30,000 ₪ עבור עוגמת הנפש ופגיעה באיכות החיים והעבודה עקב ההפרעות לשינה. 5. צווי עשה כמבוקש, אינם בסמכות בימ"ש זה. בסמכות בימ"ש זה לדון בתביעה הכספית בלבד. 6. חוק עזר לראשון לציון (מניעת רעש), התשנ"ט - 1999 ס' 11 "מערכת אזעקה בנכס" קובע: "(א) לא יתקין אדם ולא יפעיל, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה בנכס, אלא בהתאם להוראות אלה: (1) הפעלת מערכת אזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (להלן- צופר) למשך 6 דקות לכל היותר, כלהלן: 2 דקות אזעקה - 2 דקות הפסקה - 2 דקות אזעקה, לאחר 6 דרות יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית, אלא לאחר שנדרך באופן ידני או באופן אוטומטי; (2) הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש בלתי סביר שמפלסו, הנמדד במרחק של מטר אחד ממקור הרעש כשהמדידה נעשית בקצב מהיר עולה על מפלסי הרעש שלהלן כמשמעותם בתקנה 9(א) לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג - 1992 - ... (ב) בעל נכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה שבנכסו ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה בה. (ג) בעל נכס יתקין באופן בולט ונראה לעין ליד דלת הכניסה לנכס, שלט שמצוין בו, בכתב ברור וקריא, שמו ומספר הטלפון של אדם המוסמך מטעמו לטפל, במקרה של קלקול או תקלה, במערכת האזעקה ולהפסיק את פעולת הצופר; ובנכס שהוא עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 - יצוין בשלט גם שמו ומספר הטלפון של בעל העסק או מנהלו (להלן- שלט). (ד) בעל הנכס יחזיק את השלט, בכל עת, במצב תקין וקריא" (ה) אדם שנקרא להפסיק רעש של צופר הפועל בניגוד להוראות סעיף קטן(א)(1), יפסיקו, בכל שעה משעות היממה ובכל יום מימי השנה, במהירות סבירה שלא תעלה על 10 דקות. (ו) לא הופסקה פעולת הצופר כעבור פרק הזמן כאמור בסעיף קטן (ה), רשאי ראש העיריה או מפקח לנקוט צעדים הדרושים להפסקת פעולת הצופר, וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על בעל הנכס. (ז) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה) אינו בא לגרוע מסמכותו של ראש העיריה לדרוש מבעלי נכסים שבהם מותקנת מערכת אזעקה, מכולם או מחלק מהם, לקיים תנאים שונים מאלה שנקבעו בהם, בענינים שלהן, ובלבד שבדרישות כאמור לא יהיו תנאים מקילים לעומת התנאים שנקבעו בסעיפים קטנים (א) עד (ה); ואלה העניינים: (1) התקשרות או חיבור עם מוקד שמירה או עם מוקד שאושר בידי משטרת ישראל. (2) קיצור פרק הזמן להפעלת מערכת האזעקה או הקטנת מפלס הרעש המרבי שלה. (ח) הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין בענין הפעלת מערכת אזעקה או חוזה או תנאים של רשות מוסמכת שהותנו כדין ברשיון להפעלת מערכת אזעקה". 7. יש לציין כי הוראות תקנה 11 מוסיפות על הוראות תקנה 4 בעניין איסור הקמת רעש בשעות המנוחה. דהיינו: מערכת האזעקה צריכה לפעול באופן האמור בתקנה 11 גם בשעות שבהן מותר להקים רעש לפי תקנה 4. 8. מחומר הראיות עולה כי למוקד העירוני אכן הגיעו תלונות רבות על אזעקה שפועלת מחנות מוצרי חשמל של הנתבעת 1 בשנים 2008-2004, חלק נכבד מהן בשעות הלילה. חלק ניכר מהתלונות הן של התובע, אך יש גם תלונות לא-מעטות של שכנים אחרים. 9. הנתבעות 3-4 לפי דו"חות המוקד העירוני שצורפו לכתב ההגנה מטעמן ולא נסתרו, טיפלה בפניות בסבירות. ברוב המקרים הגיעו פקחים תוך כ- 10 דקות ובחלק נכבד מן מהמקרים האזעקה כבר לא פעלה בשלב זה. יתר על כן, נציגי הנתבעות 3-4 פגשו בבעל העסק, הנתבע 1, והתריעו על התלונות הרבות של השכנים. בפגישה מיום 17/7/08 הציגו הנתבעות 1-2 לעירייה אישור שהאזעקה תקינה (מזכר גב' ברוריה מולה). כמו כן, נמסר לנציגי הנתבעות 3-4 כי האזעקה הפכה ל"אזעקה שקטה" (ראו דיווח מיום 14/7/08). 10. לא מצאתי בנסיבות אלה מקום לחייב את הנתבעות 2-3 בתשלום פיצוי כספי. ראוי לציין עוד בהקשר זה, כי עולה מהראיות שטיפול העירייה הביא (בין יתר הדברים) לשיפור ניכר במצב הדברים (ראו המפורט להלן). 11. אשר לנתבעת 2 - הוכח להנחת דעתי מתוך חומר הראיות (דו"חות המוקד העירוני וראיות התובע) כי אזעקת הנתבעת 2 פעלה בתקופה שקדמה להגשת התביעה, בניגוד לחוק העזר ולא חדלה מלפעול כנדרש, בתוך 6 דקות. לא הוכח שהרעש חורג מהמותר לפי התקנות (לא בוצעה מדידה). הופרה גם ההוראה המחייבת רישום מס' הטלפון ושמו של בעל העסק או מנהלו. לא די לעניין זה במדבקה של "מוקד אמון". מטרת ההוראה היא שניתן יהא לקרוא לבעלים בכל שעה ובכל יום, להפסיק את פעילות האזעקה באופן מיידי במהירות סבירה, שלא תעלה על 10 דקות (ראו תקנה 11 (ב) ו- תקנה 11 (ה) לחוק העזר). לא נטען ולא הוכח שמוקד אמון התחייבו לפעול כך במקום הנתבעת, או שהם מוסמכים להפסיק את פעולת הצופר. הדבר לא מצוין במי מן האישורים שהוצגו של "מוקד אמון". על כן, אין מקום לדון כלל בשאלה אם המנוי לשירות זה, יכול להוות תחליף מספק לרישום פרטי בעל העסק או מנהלו, לאור הוראות חוק העזר המפורשות שצוטטו לעיל. 12. התביעה שלפניי, יש לזכור, היא תביעה לפיצוי כספי בגין פעולת האזעקה עד למועד הגשת התביעה, דהיינו: 6/11/08. אציין כי בתגובה לאישורים שהציגו הנתבעים, כאילו מדובר בתקלה ספציפית לתאריכים 15/6/08 - 17/6/08 שתוקנה, הציג התובע ביום הדיון הקלטות נוספות של אזעקה שפועלת מהחנות לתקופה 1/5/09 - 29/6/08 (ת/1). עיון ברשימה ת/1 מעלה כי אכן, בהשוואה לתקופה שקדמה ליולי 2008, מס' ההפעלות של האזעקה פחת. מדובר בהפעלה אחת לחודש ולעיתים חודשיים או שלושה. יש בכך כדי לתמוך בטענות הנתבעים לגבי תיקון שבוצע. גם התיעוד במערכת הממוחשבת של המוקד העירוני מעלה הפחתה ניכרת במספר התלונות. כך מ- 8/08 עד- 12/08 נרשמה תלונה אחת מיום 9/12 (חופפת לתיעוד שבמסמך ת/1). יחד עם זאת, לפי המסמך ת/1 של התובע גם לאחר התיקון או השיפור שבוצע באזעקה, בחלק מהמקרים ההפעלה עולה על 6 דקות, בניגוד לחוק העזר העירוני. כך למשל: ביום 9/12/08 משעה 21:33 עד 21:45 (12 דקות); ביום 13/2/09 משעה 20:52 עד שעה 21:03 (12 דקות); ומיום 15/09 משעה 8:35 עד 9:05 (30 דקות). 13. אין מקום לחיוב באופן אישי של הנתבע 1. הנתבעת 2 היא חברה בע"מ שהחנות והמחסן מצויים באחזקתה. 14. לאור האמור, הפרה הנתבעת 2 חובתה על פי דין לדאוג לפעולת האזעקה בהתאם להוראות חוק העזר ומכוח העוולה של הפרת חובה חקוקה, אני מחייבת את הנתבעת 2 לשלם תובע סך של 3,500 ₪ כפיצוי עבור עוגמת נפש שנגרמה לו בשל פעילות האזעקה שלא כדין, כאמור. כן תשלם הנתבעת 2 לתובע החזר אגרה בסך 300 ₪ והוצאות משפט בסך 350 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום המסירה שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. פיצוייםמטרד רעשאזעקה