קו חם לצרכן - פרסום מפת כיסוי סלולרי

החלטה המבקשת, עמותת "קו חם לצרכן", הגישה בקשה למתן צו עשה זמני עפ"י סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד1984-, על פיו נתבקש בית המשפט, להורות למשיבה, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, לצרף את מפת איזורי הכיסוי הסלולארי שלה כנספח לחוזה ההתקשרות עם כל מינוי קיים או עתידי. המשיבה מתנגדת לבקשה. עפ"י הנימוקים העיקרים לבקשה, אי פרסום מפת כיסוי סלולארי, מסכנת את חיי מינויי פרטנר ויש לה משמעות מהותית וקריטית לגבי ההחלטה לרכוש את שירותיה של פרטנר ואופן השימוש בהם. לדעת המבקשת, פרטנר איננה מספקת כיסוי סלולארי מלא בכל חלקי הארץ, ואיננה מפרסמת גם כל מפת כיסוי סלולארי, וכתוצאה מכך נאלצים מנוייה להסתפק בכיסוי חלקי בלבד. יכול להיווצר מקרה שאי פרסום המפה של איזורי הכיסוי, יביא את המנויים של חברת פרטנר לסכנת חיים במקום בו הם סומכים על המכשיר הסלולארי להזעקת עזרה, והמכשיר הופך להיות חסר תועלת במקומות בהם אין כיסוי סלולארי. אי פרסום המפה מונע מידע אמין ובדוק מציבור המנויים וכן פוגע כלכלית במינויים רבים המנהלים דרך קבע את התקשרויותיהם באמצעות המכשיר הסלולארי. עוד טוענת המבקשת כי למנויים נגרמת עוגמת נפש וחרדה, ביודעם שבכל רגע עלולים הם למצוא את עצמם באיזור של אין קליטה, והתוצאה היא ניתוק שיחה או חוסר אפשרות ליזום שיחה על כל ההשלכות שבכך. ב"כ המבקשת סבורה כי סבלם של כלל מנויי פרטנר כתוצאה מן האמור לעיל, והסכנה שמסב להם אי פרסום מפת הכיסוי הסלולארי, עולה על מידת הנזק העלול להיגרם לפרטנר מפרסום המפה למנוייה, שהיא פעולה טכנית פשוטה הכרוכה בעלות כספית זניחה. כאמור, מתנגדת המשיבה לבקשה ונימוקיה עימה. אין חולק כי המבקשת היא עמותה אשר ביום 5.5.99 הוכרה בידי שר המשפטים לתקופה של שנתיים, כארגון צרכנים לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981-, וכן לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד1984-. ביום 28 לאוקטובר 99, פנתה המבקשת לבית משפט זה בעניין בקשה להגשת תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, וביום 28 נובמבר 99, הגישה את הבקשה לצו עשה זמני כנגד פרטנר, המפורטת לעיל. השאלה המתעוררת היא האם יכולה המבקשת לעתור לצו עשה זמני בטרם אושרה הגשת התביעה הייצוגית. בעניין זה אומר כי הלכה היא כי סעד זמני הינו סעד טפל לתביעה העיקרית, ואין הוא בא, למעט במקרים חריגים, אלא לאחר שהוגשה תביעה עיקרית כדין ובמסגרתה. כלל הוא שאין נותנים לבעלי דין סעד זמני, אלא בגדר תובענה שהוגשה המגלה עילה. לכן, נוהגים רק במקרים מיוחדים לתת לבעל דין סעד זמני לפני הגשת תובענה וזאת גם רק בתנאי שתוגש תובענה תוך זמן קצר. אין מחלוקת כי בפנינו קיימת, בשלב זה, רק בקשה להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית והשאלה שעלינו להכריע בה בשלב זה היא ההכרה בתביעה כתביעה ייצוגית. אין, לכן, לעניות דעתי, בשלב זה, לראות בבקשה עצמה ככתב תביעה בשם המלא על כל הכרוך בכך, ואין בפנינו בשלב זה כל תובענה. אני מסכים עם הנאמר בעמדת המשיבה, כי כל מה שקיים בפני בית המשפט בשלב זה, הוא כתב תביעה שהוגש לתיק בית המשפט, והוא בבחינת הצגת דוגמת התביעה שתוגש, אם וכאשר תאושר התובענה כייצוגית. אני מסכים, כמו כן, כי כדי לקבל רשות להגיש "תובענה ייצוגית", על המבקש לעבור שורה של "משוכות" על מנת שבית המשפט יוכל להחליט כי יש יסוד סביר לתובענה לגופא המצדיק את ההיזקקות למכשיר של תובענה ייצוגית. לא אוכל, לכן, לקבל את בקשת התובעת, המבקשת כבר בשלב זה סעד כנגד המשיבה מבלי שתיבדק בצורה יסודית הזכות של המבקשת להליך העיקרי שהוא נשוא הדיון שבפניי, הינו, האם יש מקום לתובענה ייצוגית במקרה זה. צו עשה זמני, כפי שביקשה ב"כ המבקשת, ניתן בד"כ בנסיבות כבדות משקל המצדיקות מתן צו כזה ולא אוכל לאמר כי נסיבות מסוג זה, קמו במקרה שלפנינו. לא זאת גם זאת, אם נקבל את בקשת המבקשת, יש בכך משום מתן הוראה למשיבה לערוך שינוי במתכונת חוזה ההתקשרות שלה עם מנוייה, כולל מנוייה העתידיים, והלכה היא שבית משפט אינו מושיט סעד ביניים אם יש בו כדי לחולל שינויים במצב העובדתי והמשפטי שהיה קיים בין בעלי הדין בעת הגשת התובענה, היינו לא יינתן צו זמני לשינוי המצב הקיים. הכלל לגבי הוצאת צו עשה זמני, גם בבקשות לאישור תביעה כתביעה ייצוגית, צריך להיות בעיקר במקרים יוצאי דופן, ולהינתן במשורה. עוד נציין כי לא ניתן להוציא צו עשה זמני כאשר הסעד הזמני זהה ללב הסעד העיקרי המבוקש ובמקרה שבפנינו, אם נעתר לבקשת המבקשת וניתן את מפת איזורי הכיסוי הסלולארי כנספח לחוזה ההתקשרות עם כל מנוי קיים או עתידי, ניתן יהיה לראות בסעד הזמני, זהות ללב הסעד העיקרי המבוקש בדוגמת התביעה שצורפה לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. הלכה היא כי בית המשפט איננו ממהר ליתן צו זמני שהוא בעל אופי מנדטורי ואשר כמוהו כסעד המלא שנדרש בתובענה, כי אם ינקוט זהירות יתרה בשיקול הדעת. קיימת מחלוקת בין הצדדים בשאלת השיהוי ותום הלב כאשר ב"כ המשיבה טוען כי נושא סכנת החיים המוזכר על ידי המבקשת, אינו נושא חדש למבקשת. הדבר עלה עוד ביום 22.6.99, היינו, לפני כשנה ומעלה, ולמעלה מ- 5 חודשים בטרם הוגשה הבקשה לצו העשה הזמני. סבורים לכן ב"כ המשיבה, כי על אף הביטויים בהם משתמשת המבקשת בבקשה בדבר דחיפות וסיכון חיי אדם, השהתה המבקשת בקשת צו עשה זמני זה במשך כ- 5 חודשים לפחות והימנעותה של המבקשת להקדים ולפנות אל בית המשפט בבקשת הסעד הזמני, כאשר היא טוענת שסעד זה דחוף כדי להציל חיי אדם, היא עצמה מלמדת כי אין כל הצדקה ודחיפות לסעד הזמני המבוקש. המשיבה טוענת גם כי המבקשת לא הביאה כל דוגמא על מקרה ספציפי בו נשקפה למנוי כלשהו סכנת חיים כתוצאה מהנטען על ידי העמותה בבקשתה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. מסכמת לכן המשיבה את עמדתה ואומרת, כי התנהגותה של המבקשת מדברת בעדה, ואף מקימה לה השתק ומניעות מלטעון אחרת. טענה זו היא מסוג הטענות כנגד חוסר תום לב ושיהוי שנצטרך בוודאי לבדוק אותן עוד במהלך שמיעת בקשת האישור לגופא. אינני נכנס בשלב זה שאלה אם רמת הכיסוי של פרטנר נופלת משל מתחרותיה או אם חיובה בצו העשה המבוקש יפלה לרעה בינה לבין מתחרותיה שלא תחוייבנה בצו דומה. השאלה שהצבתי היתה והינה אם יש מקום במקרה זה לתת צו עשה זמני, כאשר הכלל הוא כי צו זה ניתן בנסיבות כבדות משקל וביד קמוצה. במקרה לפני, התשובה הניתנת היא שאין בנסיבות הקיימות בפנינו, נסיבות המצדיקות הוצאת צו עשה זמני וזאת בטרם הוכרה הזכות להגשת התובענה העיקרית. הבקשה, לכן, נדחית בשלב זה. אשר לבקשת ההוצאות שהגישה המשיבה, נדון בכך בתום הדיון בבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. סלולר (תביעות)פרסום