בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון - הפחתת סכום ערבון

החלטה הודעה על קביעת גובה ערבון בתיק זה נמסרה לבא כוח המבקשים בתאריך 19/1/00. המבקשים לא הפקידו את הערבון ולא ראו להגיש כל בקשה בעניין זה. ביום 13/3/00 הוגשה בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון או להפחתת הסכום להפקדה. בבקשה לא נאמר דבר ולא חצי דבר אודות זניחתו של ההליך. לא ניתן כל הסבר לאי הפקדת הערבון במועד ולכך שהמבקשים לא ראו להגיש בקשה לפטור אלא בשלב מאוחר יותר. הנימוק היחיד אותו מביאים המבקשים לתמיכה בבקשתם הוא כי המבקש מס' 1 הוכרז כמוגבל באמצעים כי הוא חייב סכומים רבים וכי הוא משתכר כ3,000- ש"ח לחודש. המשיבים מתנגדים לבקשה והגישו תגובה מפורטת בעניין. מטרתה של הפקדת הערבון היא הבטחת הוצאות המשיבים, המוטרדים לדיון נוסף בפני ערכאת הערעור, כך שאם הערעור יידחה לא ייצאו נפסדים בשל חוסר יכולתם לגבות את ההוצאות שייפסקו לטובתם, אם ייפסקו, על שום שהמערער הופטר מחובת ערבון (ראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"די מד(2) 689). לא מצאתי מקום בשלב זה לפטור את המבקשים מן החובה להפקיד ערבון, וכיוון שלא הייתי עושה כן לו הוגשה הבקשה במועד, אין מקום להכנס בפירוט לעניין האיחור. הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי (רע"א 3297/90 רביבו נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 90(3) 1119). במקרה דנן, המבקשים לא הניחו בפני בית המשפט תשתית ראייתית מספקת להוכחת חוסר יכולתם הכלכלי ולא צירפו לבקשה כל מסמך המעיד על כך, ומשלא עשו כך כנדרש, אין מקום לפוטרם מהפקדת ערבון. לא צורפו תלושי משכורת של המבקש מס' 2, חסר מידע בשאלה האם לאחד המבקשים רכב, איזה סוג רכב, פרטים על הוצאות המבקשים ועוד פרטים נוספים. אומנם צירף המבקש מס' 1 מסמך המעיד על כך שהוכרז כמוגבל באמצעים אולם מה לעניין המבקשת מס' 2? בית משפט פסק כי: "בלא פרטים מהימנים על הכנסת העותר הנתמכים במסמכים... ופרטים על רכושו וחובותיו לא ניתן לשקול מתן פטור מערבון" (ע"א 4752/91, ניביט מערכות בע"מ נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 92(2) 1887). לעניין הבקשה לפטור מערבון, יש לשקול שיקול נוסף והוא, האם סיכוייה של בקשת רשות הערעור להתקבל, ממשיים (בש"א 329/90, אברך נ' גרוגר, פ"ד מד(2), עמוד 383). המדובר בערעור על פסק דין שקבע כי המבקשים הפרו הפרה יסודית הסכם למכירת דירתם שערכו עם המשיבה. אי קיום סעיפים בהסכם מכר אשר מקימים את ההפרה היסודית ע"י המבקשים הוכחה באופן מנומק ומפורט ביותר בפסק דין אשר מסתמך מלבד על ההסכם גם על מהימנות המבקשים והעדים האחרים. במצב דברים כזה לא ניתן לומר כי סיכויי הערעור להתקבל ממשיים. יתרה מזאת, עצם הכרזת המבקש בעצמו על כך שהינו חסר כל יכולת כלכלית מראה כי ממילא יש הכרח כי יובטחו הוצאות המשיבה. הבקשה נדחית. הערבון בסך 20,000 ש"ח יופקד תוך 45 יום מיום המצאת החלטה זו. הארכת מועדערבון