זיהום אוויר תחנת הכוח רידינג

גזר דין הנאשמת חברת חשמל לישראל בע"מ הורשעה על פי הודאתה ובמסגרת הסדר טיעון בגרימת זיהום אוויר כתוצאה מפעילותה של תחנת הכוח ב' ברידינג -תל-אביב (להלן: "רידינג" או "התחנה"). הסדר הטיעון הושג בין באי כוח הצדדים לאחר שהתביעה החלה בהשמעת ראיותיה וחומר רב הוגש לתיק בית המשפט, בעיקר במהלך שמיעת עדותו של מומחה התביעה מר צחי אסא. כתוצאה מכך בשעת כתיבת שורות אלה מודע בית המשפט למסגרת הראייתית הכללית עליה ביססה התביעה את האישום, וער לטענותיה של הנאשמת כנגד כתב האישום. לאור אלו יאמר כבר כאן שההסדר שהובא בפני הכולל תיקונים לקולא בכתב האישום, איננו פוגע באינטרס הציבורי. במסגרת ההסדר המליצו בפני באי כוח הצדדים להשית על הנאשמת קנס בסך 300.000 ₪ ולחייבה בחתימה על התחייבות בסך 450.000 ₪ להימנע במשך שלוש שנים מהיום לא תעבור הנאשמת את העבירה נשוא הרשעתה. התובע, עו"ד בדנר, ועוד יותר מכך הסנגור, עו"ד אילן סופר, נדרשו בהרחבה להנמקות המצדיקות לדעת כל אחד מהם כיבוד ההסדר כמשתקף מהפרוטוקול ואין צורך לחזור. ככלל, נוהגים בתי המשפט לכבד הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, במידה והוא סביר והגיוני ויש בו כדי לאזן בין האינטרסים הנוגדים לכאורה של הנאשם הספציפי, מחד וכלל הציבור, מאידך, ואינם מתערבים בהסדרי טיעון המוגשים בפניהם וזאת בהתאם להלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון, בהרכב תשעה שופטים, בעפ 1958/98 פלוני נ' מ"י, פ"ד נז (1), 577 בעמ' 590. בטרם אדרש לנסיבות הספציפיות של המקרה שבפני מוצאת אני להעיר מספר הערות כלליות בהקשר לעבירה נשוא הדיון. הפילוסוף הצרפתי ז'אן ז'אק רוסו שקרא במאה ה- 18 לאנושות, לחזור אל הטבע בקריאה הידועהRETOURNEZ A LA` NATURE . הקריאה כידוע לא נתקבלה על דעת מירבה המכריע של האנושות. מאז ראשית חיי האדם בחברה מאורגנת, בקצב מואץ ובצעדים הולכים ומתרחבים מאז המהפכה התעשייתית, פעולותיה של החברה האנושית המודרניות, כרוכות קשר אינהרנטי לאו בר ניתוק, בשימוש בחומרים ובמיכון, שמעצם טיבם וטבעם הנם בעלי פוטנציאל פגיעה באקולוגיה. מסתבר שבני אדם מוכנים לשלם מחיר, ולפעמים כבד, בתמורה לתנאי חיים נוחים תוך פגיעה באיכות הסביבה. יחד עם זאת בעשורים האחרונים קמו תנועות ציבוריות בחלקי תבל שונים, שחרתו על דגליהן את הצורך בשמירה על איכות הסביבה. התנועות החברתיות החדורות באמונתן, הצליחו להעלות לסדר היום הציבורי את צדקת האג'נדה שלהן ובמידה כזו או אחרת הביאו להפסקת האדישות. בישראל, תוך מודעות לצרכים המיוחדים של הארץ הקטנה, שמשאבי הטבע שלה דלים, הוקם בשנת 1989 המשרד לאיכות הסביבה, נכנסו לתוקפן הוראות חקיקתיות שונות, בין השאר, חוק הניקיון משנת 1984, החוק למניעת מפגעים 1961, המתעדכנים מעת לעת. הרשות השופטת מחוייבת במציאת האיזון המתאים בין תנאי החיים המודרניים והצורך להגן ככל האפשר לאיכות הסביבה. ביחס לזיהום אוויר אומר שזיהום אוויר הוא תוצאה בלתי נמנעת, שבלעדיו נראים החיים כבלתי אפשריים אך אין בכך כדי לגמד מחומרת התופעה, שעלולה לפגוע בבריאותם של בני אדם ובעלי חיים. האובך המיתמר בעיקר מעל לעריה התעשייתיות של ישראל ותוצאתו המזיקה, הוא בבחינת ידיעה שיפוטית. מכאן למקרה בדיון: במקרה דנן ניטל הרבה מעוקצה של החומרה בהתחשב ברמתו הנמוכה של הזיהום, כעולה ממכתבו של עד התביעה מר אסא עצמו, עברה הנקי של הנאשמת המספקת חשמל למגזרים רחבים מאוד מאוכלוסיית ישראל מאז הקמתה לראשונה עוד טרום המדינה ב- 1928 והקמת רידינג ב' ב - 1953, הזמן הרב שחלף מאז העבירה ועד הגשת כתב האישום בינואר 2004 ומאז ועד היום שגם במהלכו עשתה הנאשמת לצימצום הפגיעה באיכות הסביבה בין השאר סגירת רידינג ב' לאחר הגשת כתב האישום. העונש המוסכם הכולל בצד קנס משמעותי התחייבות בסכום גבוה להימנע מלחזור ולבצע את העבירה במשך שלוש שנים מביאים אותי למסקנה שההסדר מאוזן וראוי שבית המשפט יכבד אותו. אשר על כן אני גוזרת כדלקמן: 1. קנס בסך 300,000 ₪ שישולם תוך 30 יום מהיום. הקנס ישולם לקרן לשמירת ניקיון. בנק יהב: ח-ן 660083 סניף מרכזי-ירושלים. 2. נציגה המוסמך של הנאשמת יחתום על התחייבות בסך 450,000 ₪ שבמשך שלוש שנים מהיום לא תעבור הנאשמת את העבירה שבה הורשעה בתיק זה, וזאת במשרדו של הסנגור, עו"ד סופר אילן בתוך 14 יום מהיום. זיהום אוויר