חליבה בלתי מבוקרת של פרה - כתב אישום לפי חוק צער בעלי חיים

גזר-דין הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירה לפי סעיפים 3(ב) ביחד עם 17(ב) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994. על פי עובדות כתב האישום המתוקן, שבאמור בו הודה הנאשם היום, מפעיל הנאשם אתר המכונה "מרכבות לטרון", שבו מבוצעות בין היתר פעילויות הקשורות בבעלי חיים. במהלך שנת 2000, במספר הזדמנויות, העביד הנאשם בעלי חיים עד כדי אפיסת כוחות, כמתואר בכתב האישום המתוקן, ובין היתר כללו הדברים חליבה בלתי מבוקרת של פרה, שעמדה במשך שעות אחדות על משטח בטון מוקף בגדר ברזל; רכיבה על חמורים ופונים ללא ליווי וללא הדרכה באופן שאיפשר העמסת יתר על אותן חיות, סחיבת ככרות ברזל על ידי חמורים וסוסים מבלי שיוסדר נושא המשקל שניתן לאפשר לאותן חיות לשאת וכן מבלי שהוסדר נושא שעות העבודה של אותן חיות. מלכתחילה ייחס כתב האשום לנאשם עבירות רבות נוספות אולם היום הודיעו הצדדים כי הגיעו לכלל הסדר טיעון, בפועל אין מדובר בהסדר טיעון של ממש אלא בהסדר דיוני, שכלל תיקון כתב האישום בנוסח שתואר לעיל, כשהצדדים טענו באופן חופשי לעונש. התביעה סבורה כי יש להשית על הנאשם מאסר מותנה וכן קנס, הסנגור סבור כי אין למצות את הדין עם הנאשם וניתן להסתפק בהתחיבות צופה פני עתיד, שהיא העונש הראוי לנאשם. לדברי הסנגור, יש ליתן משקל לעובדה שמדובר בנאשם חובב חיות, שטרח, תיקן ושינה את כל הטעון תיקון ושינוי בעקבות העובדה שתשומת לבו הוסבה לתקלות שיצאו מתחת ידו, הנאשם תורם לחברה, בהרבה אופנים, כפי האישורים הרבים שהוצגו לעיוני. מנגד, ככל שהדבר נוגע לרכיב הכספי, הרי שמצב עסקים דוגמת עסקו של הנאשם הינו בכי רע בעת הזאת, ומשכך, אין להשית עליו קנס. דומני כי הטעונים, כפי שנשמעו מפי הסנגור, יש בהם כדי למזער יתר על המידה מחומרת התנהגות הנאשם. לבעלי החיים זכויות, כך הגדיר המחוקק בצורה מפורשת וברורה, במסגרת חוק צער בעלי חיים, אנשים בכלל, ואנשים שעיסוקם בתחום בעלי החיים בפרט, מחויבים לשמור על זכויות בעלי החיים, מחוייבים לנהל עסקים דוגמת העסק נשוא כתב האישום באופן שלא יהיה בו כדי לפגוע באותן חיות, מחויבים לסטנדרטים של ניהול, שיהיה בהם משום הקפדה על תנאים הולמים שבהם יטלו אותן חיות חלק בפעילות. הנאשם שלפני, אף שלדברי הסנגור הינו חובב חיות מובהק משחר נעוריו, לא טרח לקבוע תנאי העסקה מינימליים לאותן חיות, ונדרשה התערבות גורמי האכיפה השונים על מנת שינקוט בצעדים שחייב היה לנקטם מבלי שיתערבו גורמי אכיפה שונים ויביאו לכך שינהג כפי שראוי ומצופה היה ממנו שיעשה מלכתחילה. אף שכאמור, הוקהה במידה לא מבוטלת עוקצו של כתב האישום, עדיין יש במעשים, כפי שפורטו בכתב האישום המתוקן, משום חומרה לא מבוטלת. יש לאזן, איפוא, בין חומרת המעשים לבין כל אותם נימוקים שעליהם עמד הסנגור בהרחבה רבה בטעוניו, כפי שפורטו לעיל, יש לזקוף כמובן לזכות הנאשם את תרומתו הרבה לחברה באופנים מגוונים, כעולה מן האישורים שהוצגו, יש לזקוף לזכותו את ההודיה, יש לזקוף לזכותו את העובדה שכיום הוא מנהל את עסקו בפיקוח מסודר, מבלי שיגרמו תקלות כפי אלה שהביאו להעמדתו לדין. בשים לב לכל האמור לעיל, יש להשית על הנאשם עונש צופה פני עתיד, בדמות מאסר מותנה, לבל ישוב לסורו, כל זאת בצד קנס שיהלום את חומרת ההתנהגות אך יקח בחשבון את מצבו העכשווי של הנאשם. אני גוזר על הנאשם 7 חודשי מאסר, על תנאי, והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה כפי זאת שבביצועה הורשע בתיק זה, או כל עבירה על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994. אני גוזר על הנאשם קנס בסך 12,000 ש"ח. הקנס ישולם ב- 12 תשלומים שווים ורצופים, בסך 1,000 ש"ח כל אחד, או 30 ימי מאסר כנגד כל תשלום ותשלום. התשלום הראשון יבוצע עד ולא יאוחר מיום 15.8.02, ויתר התשלומים יבוצעו ב- 15 לכל חודש קלנדרי לאחר מכן. לא ישולם איזה מן התשלומים במועדו, תעמוד מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי. בהתאם להוראת סעיף 17(ה) לחוק, ישולם הקנס לטובת הקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14 לחוק. בעלי חייםמשפט פליליפרותצער בעלי חייםענף הבקר