הסדר מעליא - סכסוך קרקעות

החלטה 1. בין בעלי הדין בבקשה זו ואחרים מתנהלים משפטים ביחס לסכסוך קרקעות בין היתר הוגש הליך בתיק הסדר מעליא ובשלב יותר מאוחר הוגשה תביעה בת.א. 1131/98, להלן: "התביעה", למתן פסק דין הצהרתי. ב"כ המבקש הגיש גם בקשה לאחד את הדיון בתביעה יחד עם תיק ההסדר. 2. המבקש, להלן: "מיכאיל", הגיש ביום 16.12.99 במסגרת תיק ההסדר, בקשה, בש"א 28/99, למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, האוסר על המשיבים לעשות ו/או לבצע כל פעולה משפטית או כל עסקה בחלקה 36 בגוש 18633 מאדמות מעליא, להלן: "החלקה". בו ביום נעתרתי לבקשה. אביא כאן לשון הצו, להלן: "הצו". "ניתן בזה צו זמני ארעי כמבוקש עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד ת.א. 1131/98 עם תיק הסדר מעליא. הצו יישראר בתוקף עד למתן החלטה אחרת ". 3. ביום 18.1.2000 הגיש ב"כ המשיבים בש"א 4/00, (הבקשה הוגשה בשם עזבון המנוח יוסף חנא ח'ליל אבו חנא ז"ל, נג'יב יוסף חנא ח'ליל אבו חנא ז"ל, ומר לויס נגי'ב אבו חנא), לבטל, במעמד צד אחד, את הצו. 5. העתירה בתביעה האזרחית, שהתנהלה בפני כב' השופט ברלינר, היתה נגד מיכאיל למתן פסק דין הצהרתי לפיו בית המשפט יצהיר, בין היתר, כי החלקה הינה בבעלות משותפת בין התובעים בתביעה, עזבון המנוח נג'יב יוסף חנא אבו חנא ז"ל, להלן: "נג'יב", ואחרים עם המבקש בעתירה זו, מיכאיל. 6. עו"ד מח'ול, ב"כ מיכאיל בתביעה, הגיש בשם מרשו, כתב הגנה וגם כתב תביעה שכנגד לפירוק השיתוף בכל החלקות שבבעלות משותפת בין בעלי הדין, להלן: "התביעה שכנגד". 7. ביום 15.11.99 ניתן, בהסכמה, פסק דין בתביעה בו קבע כב' השופט ברלינר כי יש לבטל ולמחוק את הרישום בפנקסי המקרקעין של החלקה ובעקבות כך יוחזר על כנו רישום הבעלות בחלקה בשלמות, ע"ש המנוח יוסף חנא ח'ליל אבו-חנא, להלן: "פסק הדין". באשר לחלקה 36, שהמבקש טוען כי רכש בה זכויות ביום 12.9.47, נקבע בפסק הדין כי שמורה למבקש הזכות להגיש "תביעה נפרדת ומיוחדת, אך ורק למחלוקת זו... בתנאי שקודם ישלם לתוביעם הוצאות על סך 7,500 ש"ח". 8. המבקש הגיש בקשה לאחד את הדיון בתביעה עם תיק ההסדר. ביום 11.9.2000 דחיתי את הבקשה לאיחוד הדיון, ובהמשך לפסק הדין הועברה התביעה שכנגד, שעניינה פירוק שיתוף, לבית משפט השלום בנהריה. 9. ביום 27.3.00 התקיים דיון במעמד הצדדים בענין הצו וביטולו. במהלך הדיון הצעתי לצדדים לנהל מו"מ כדי להגיע לפשרה. ביום 12.4.00 הודיעו לי ב"כ הצדדים כי לא הגיעו לפשרה ולכן הוריתי להם להשלים את הסיכומים בכתב - ראה החלטה מיום 13.4.00 בתיק בש"א 28/99. ביום 2.7.00 הגיש ב"כ המבקש "הודעה ובקשה" לבית המשפט בה ביקש "לדחות ת מתן ההחלטה" בבש"א 4/00 המתייחסת לחלקה מאחר ועל פי המוסכם בין הצדדים בבית המשפט בנהריה, בו מתנהלת התביעה לפירוק השיתוף, מונה, בהסכמה, מומחה פוסק, על מנת לפתור את הסכסוך בין הצדדים בתביעה לפירוק השיתוף, להלן: "ההודעה". לאור הודעה זו זו דחיתי את מתן ההחלטה בענין הצו והבקשה לביטולו. מאז ההודעה לא קיבלתי דיווח על התקדמות ההליכים בפני המומחה. ביום 26.8.01 הגיש עו"ד מנסור בקשה למתן החלטה. 10. ב"כ המבקש סבור כי יש להשאיר את הצו ולא לבטלו הן לגופו של הענין והן בהעדר סמכות לדון בבקשה לביטול הצו לאחר שהתביעה שכנגד הועברה לבית משפט השלום. מכל מקום, ולחילופין, ממשיך ב"כ המבקש וטוען כי מן הראוי להשאיר את הצו על מנת "שתשמרנה זכויותיהם של שני הצדדים כבעלים משותפים ואילו ביטול הצו יביא בהכרח למכירת חלקם של המבקשים תוך התעלמות מזוכיותיו של המבקש בחלוקה ותוך יצירת עובדות מוגמרות לפני שבית המשפט יכריע באופן החלוקה". 12. ב"כ המשיבים סבור, בין היתר, כי תוקף הצו פג עם מתן ההחלטה הדוחה את הבקשה לאיחוד הדיון בין התביעה ותיק ההסדר. עוד טוען ב"כ המשיבים כי לא היה מקום למתן הצו וכי הצו פוגע בזכויות הקנין של מרשיו. 13. לאחר שעיינתי בטענות באי כח הצדדים, סבורני כי תוקף הצו פג מאליו: מנוסח הצו עולה כי הוא ניתן, וישאר בתוקף עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד הדיון או עד למתן החלטה אחרת "לפני מתן ההחלטה בבקשה לאיחוד הדיון". אומנם המילים "לפני מתן ההחלטה בבקשה לאיחוד הדיון", אינם מופיעים בצו אך זו המשמעות הטבעית וההגיונית העולה מלשונו של הצו. אם לא בוטל הצו לפני מתן ההחלטה בבקשה לאיחוד הדיון הוא מתבטל מאליו עם דחיית הבקשה לאיחוד הדיון. סבורני כי אין צורך בהחלטה נפרדת המבטלת את הצו. משניתן פסק דין בתביעה ודחיתי את הבקשה לאחד את הדיון בתביעה עם תיק ההסדר, פג תוקף הצו באופן אוטומטי ולדעתי לא היה מקום למתן החלטה נוספת. 14. לאור התוצאה אליה הגעתי לא אדון בטענות ב"כ הצדדים בענין סמכותו של בית משפט זה לבטל את צו המניעה הזמני לאחר העברת התביעה שכנגד לפירוק השיתוף לבית משפט השלום בנהריה. 15. המסקנה היא, אפוא, כי תוקף הצו פקע עם מתן ההחלטה הדוחה את הבקשה לאיחוד הדיון ואין צורך במתן החלטה אחרת לבטלו. אין במסקנה אליה הגעתי כדי לשלול מהמבקש את הזכות לעתור למתן צו מניעה חדש במסגרת התביעה לפירוק השיתוף אם הוא סבור כי קיימת עילה המצדיקה את מתן הצו, ואינני מביע בזה דעה או קובע עמדה. 16. באשר לצו המניעה הזמני שניתן בבש"א 49/98 במסגרת תיק ההסדר ביום 23.4.99, תינתן החלטה בשלב יותר מאוחר במסגרת הבקשות שהוגשו בתיק ההסדר. אני מחייב את המבקש לשלם למשיבים הוצאות הליך זה ושכ"ט עו"ד בסכום של 5,000 ש"ח להיום ועוד מע"מ כחוק. קרקעותסכסוך קרקעותמקרקעיןסכסוך