איך קובעים מי בעלים של מקרקעין מוסדרים ?

בתביעות בנושא איך קובעים מי בעלים של מקרקעין מוסדרים במקרה של הסגת גבול - לאחר שבית המשפט קורא את כתבי הטענות של הצדדים לתביעה , בודקת את החומר המשפטי המצוי בתיק, בוחן את העדויות, ונותן דעתו לסיכומי הצדדים בית המשפט מגיע להחלטה. להלן דוגמא לנימוקים של החלטה. 6. התיישנות: סעיף 159 [ב] לחוק המקרקעין תשכ"ט1969-, קובע כהאי לישנא: "חוק ההתיישנות תשי"ח1958-, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכח התיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה במקרה של במקרקעין מוסדרים אין מקום לטענת התיישנות זו, על כן היא נדחית. זכויות במקרקעין: מעיון בנסח הרישום בודר בית המשפט את הזכויות בנכס, וכן האם הנכס מהווה מקרקעין מוסדרים. סעיף 125 לחוק המקרקעין: "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים, מהווה ראיה חותכת לתוכנו". דא עקא שסעיף 16 לחוק המקרקעין קובע כהאי לישנא: "בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם, זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין". הסגת גבול "הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין". 10. נטל הראייה: סעיף 30 לפקודת הנזיקין קובע על מי חלה חובת הראייה. "בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין, על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין". רוצה לומר, על התובע להוכיח שהוא הבעלים החוקי ואז עובר הנטל לנתבע להוכיח שאינו מסיג גבול. בעניין זה קיימת הלכה פסוקה כי: "מספיקה לבעל הבית טענת בעלותו כבסיס להחזרת החזקה, רק כנגד נתבע שאין בכוחו להראות זכות חוקית לישיבתו במקום. לעומת זאת, אם תביעתו לפינוי מוגשת נגד אדם שנכנס למקום, או החזיק בו, מכח חוזה שכירות או רשיון, עליו לגורר כבר בשלב הראשון [היינו בכתב התביעה] את עילת הפינוי כגון: הפרת החוזה על ידי הדייר או ביטל הרשיון על ידי בעל הבית". ע"א 127/77 מלכה קפח נ' יוסף לוי ו - 3 אח', פ"ד ל"א[3], 455,46. שאלות משפטיותמקרקעיןמקרקעין מוסדריםהסדר קרקעות