מערכת יחסים קרובה בין שופט לבין בעל הדין - פסלות שופט

החלטה 1. המבקשים הגישו תביעה למתן פסק דין הצהרתי ולאכיפת הסכם מכר במקרקעין כנגד המשיבים. לטענת ב"כ המבקשים הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו נתונה לבית המשפט המחוזי בנצרת. המשיב מס' 1, כב' השופט זועבי, הוא שופט בבית המשפט המחוזי בנצרת, והמשיבים מס' 2 ו3- הינם אחותו ואחיו של המשיב מס' 1, והמשיבה מס' 4 הינה אמם של המשיבים מס' 1-3. עוד טענו המבקשים כי העד המרכזי בתיק הזה הינו כב' השופט זיאד הווארי, שופט בית המשפט המחוזי בנצרת. 2. על סמך האמור לעיל, עתרו המבקשים לבית המשפט העליון, בש"א 7596/98, על מנת לקבל הכרעה עפ"י הוראות ס' 24 לחוק בתי המשפט, [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, להלן: "החוק", שלפיו יקבע ביהמ"ש העליון את בית המשפט אשר ידון בתובענה. בית המשפט העליון, בהחלטתו מיום 27.12.98, קבע שבית המשפט המחוזי בחיפה ידון בהליך זה. התיק נקבע בפני. 3. בתיק הזה התנהלו הליכי ביניים שונים בפני שופטים אחרים בבית משפט זה. בדיון הראשון שהתקיים בפני ביקשה ב"כ התובעים להעלות טענה מקדמית ולברר פרטים על מערכת היחסים ביני לבין כב' השופטים זועבי והווארי. אביא כאן, כלשונם, את דבריה: "אני מבקשת שבית המשפט ישקול אם הוא יוכל לשמוע את התיק הנדון אם לאו, ללא משוא פנים. מאחר שלמיטב ידיעתי אדוני תושב נצרת, ומאחר שכב' השופט עבד אל רחמאן זועבי יושב בבית המשפט בנצרת, והרי כדי שהענין לא ידון בין מכריו של השופט, הועבר התיק מבית המשפט המחוזי בנצרת לבית המשפט בחיפה, כך החליט כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט לוין, להעביר את הדיון בתיק מבית המשפט המחוזי בנצרת לבית המשפט המחוזי בחיפה, למרות שהסמכות המקומית שייכת לבית המשפט המחוזי בנצרת. אני מבקשת שכבוד השופט יודיע לפרוטוקול אם יש או היו קשרים אישיים בינו לבין כבוד השופט זועבי ו/או השופט זיאד הווארי; מאחר שכבוד השופט זיאד הווארי גם יידרש לבוא ולהעיד במשפט הנדון, לפיכך מבוקש שבית המשפט המכובד ישקול א', את מהות הקשר בינו לבין שני השופטים הנכבדים ובאם הקשר יפריע לניהול דיון הוגן. את מראית פני הצדק, וכמובן שלא יהיה חשש למשוא פנים. אני חוששת שלא יווצר מצב שמישהו שמכיר את שלושת השופטים הנכבדים, יחשוב שמדובר כאן חלילה וחס באיזה שהוא משחק מכור. אני רוצה להדגיש כי אין לי כאן טענת פסלות, שכן כאמור אין לנו ידיעה בפועל על הנקודות שהעליתי. לכן אני מבקשת לאשר את הענין, אם כבוד בית המשפט יכול לשמוע את התיק, לשיקול דעתו של בית המשפט". עוד ביקשה ב"כ המבקשים לאפשר לה לשקול אם יש מקום להגיש בקשה לפסול אותי מלדון בתיק וזאת לאור מערכת היחסים ביני לבין כב' השופטים זועבי והווארי. לבקשתה של ב"כ המבקשים הצהרתי לפרוטוקול: "אני מודיע לב"כ התובעת שיש מערכת יחסים טובה ואפילו ידידות ביני לבין שני השופטים הנכבדים אליהם התייחסה ב"כ התובעת". 4. המבקשים הגישו ביום 10.4.01 בקשה לפיה מבקשים מבית המשפט, על פי ס' 77 א' לחוק, שבית המשפט יפסול את עצמו מלדון בתובענה כשקיימות נסיבות של "חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". המבקשים טוענים שביני ובין עמיתי השופטים זועבי והוארי מתקיימת מערכת יחסים אישית וידידות, דבר שעלול לשבש את הליכי הצדק במשפט הזה ויגרום למשוא פנים. 5. ב"כ המשיב מס' 1-4 סבור כי מטרת הבקשה היא "לבחור שופט" המתאים או הנוח למבקשים. יחד עם זאת השאיר את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט. ב"כ המשיב מס' 6 משאיר את הענין לשיקול דעת בית המשפט. לא מצאתי בתיק תגובה של באי כח יתר המשיבים. 6. אקדים ואומר כי שופט אינו רשאי לפסול את עצמו אלא אם יש עילה בדין לכך, בהעדר עילה בדין לפסילה, תתערב ערכאת הערעור ותבטל את הפסילה. ראה ע"פ 1182/99 + 1493/99 + 2606/99 הורוביץ נ' מדינת ישראל, פס"ד נ"ד (2) עמ' 49. העילות שנקבעו בפסיקה לפסילה הן, בין היתר, "עויינות אישית או חברות קרובה". ראה גם מאמרו של כב' הנשיא שמגר, כתוארה אז, "על פסלות שופט בעקבות ידיד תרתי משמע", "גבורות לשמעון אגרנט (1987)", עמ' 87. בעמ' 88 מציין כב' הנשיא: "כללי הפסלות נועדה להבטיח את השפיטה חסרת הפניות. מנשמת אפו של התפקיד השיפוטי כי הוא יתבצע על ידי אדם שאינו מעורב בהתדיינות אישית, אשר אין לו דעה קדומה כלפי בעל דין, ואשר גישתו לסוגיה הנפרשת בפניו היא לעולם בלתי תלויה ואוביקטיבית... גישה נייטרלית". הפסיקה העדיפה את פסלות השופט במקרים בהם יש מערכת יחסים קרובה בין השופט לבעל הדין, דבר העלול להוליד קיומה של דעה קדומה, ואין נפקא מינא אם מדובר בדעה קדומה טובה או בדעה קדומה שלילית. בבג"צ 2148/94, גלברט נ' נשיא בי ת המשפט העליון, פס"ד מ"ח (3), עמ' 573, נקבע: "הלכה היא כי אין די בחשש סובייקטיבי לביסוס עילת פסלות. יש צורך בביסוס תשתית ראייתית ממנה עולה באופן אוביקטיבי חשש ממשי למשוא פנים בהליך..". אלה המבחנים והקריטריונים על פיהם אבחן את הבקשה לפסילה. 7. אינני מסכים עם ב"כ המבקשים שהעובדה, כשלעצמה, ששני השופטים המכובדים ואני תושבי נצרת מהווה עילה לפסילה. מצד שני עיינתי בטענות המבקשים שבכתב התביעה המתוקן ובטענות המשיבים מס' 1-4 בכתב ההגנה. מדובר במחלוקת עובדתית וגירסאות סותרות המחייבת נקיטת עמדה לגבי האמינות והמהימנות של הגירסה והדבר תלוי, לאור מהותן של הטענות העולות מכתב התביעה המתוקן וכתב ההגנה, באמון שבית המשפט יתן בעדויותיהם של העדים, שבעניינו הם, בין היתר, שני השופטים. לאור ההיכרות ומערכת היחסים האישיים ביני לבין כב' השופטים זועבי והוארי אינני יכול לומר ולקבוע בודאות, שלהיכרות זו לא תהיה השפעה או השלכה בבואי להכריע במחלוקת העובדתית המבוססת על האמון שעלי לתת בגירסתם של המבקשים-התובעים מול הגירסה של המשיבים - הנתבעים. חשוב לי, לפני כל דבר, שאוכל להכריע ללא השלכה או השפעה מהיכרות העבר ומערכת היחסים הקרובה והמיוחדת ביני לבינם. 8. העובדה שאני עומד להחליט במהימנות של מי מהצדדים היא הנותנת מקום לחשש שלא ייעשה צדק. לא רק זאת אלא כפי שנקבע לא פעם, "מראית פני הצדק חשובה לא פחות מעשייתו" . בנסיבות אלה לא אוכל להבטיח קיומו של הליך הוגן וצודק. 9. סוף דבר אני מחליט לפסול את עצמי מלדון בתיק. אני מעביר את התיק לכב' הנשיא, לקביעה בפני שופט אחר. שופטיםפסלות שופט