מד מהירות לייזר - ממל"ז

פסק דין הסוגיה שבפנינו עוסקת בשאלת יכולתו של מכשיר מד מהירות לייזר תוצרת LASER TECHNOLOGY INC. מסוג 20 - 20 L.T.I. MARKSMEN (להלן: הממל"ז) לספק תוצאות מהירותם של כלי רכב נוסעים בדיוק העונה על דרישות הדין הפלילי, ובאופן שבית המשפט יוכל לסמוך על תוצאות המדידה בבואו להכריע בדין. כך אוחד הדיון במספר תיקים כמופיע בכותרת, ועל דעת ב"כ הצדדים פוצל הדיון באופן שבתחילה תידון שאלת מהימנות המכשיר, ובשלב מאוחר יותר, אם יעמוד המכשיר במבחן המהימנות ידון כל תיק לגופו ונסיבותיו. 1. אודות המכשיר בקצרה מכשיר הממל"ז מצוי בשירות משטרת ישראל זה למעלה מעשור. הממל"ז הינו מכשיר נייד, אשר יעודו מדידת מהירותן של מטרות נעות באמצעות קרן לייזר. המכשיר מודד מהירות בשתי שיטות: האחת, שיטת ההצבעה, והשניה, שיטת זמן/מרחק. הממל"ז מורכב ממשדר ומקלט לאות הלייזר, עינית כוון ולוח בקרה ספרתי, ומופעל באמצעות מקור מתח ישר 12 וולט. תיאור מדויק של המכשיר נמצא בספרי ההפעלה ת/1 ות/2. מתחילת דרכו בארץ הופנו כנגד המכשיר חיצי ביקורת רבים וטענות אין ספור, אשר רובן אף נשמעו בבתי המשפט השונים, החל מבית דין צבאי וכלה בבית המשפט העליון. 2. נטל ההוכחה המוטל על התביעה בנושא מכשירי מדידה אלקטרוניים אין מחלוקת כי על התביעה מוטל הנטל להוכיח בפני בית המשפט כי התוצאה אותה סיפק מכשיר מדידה אלקטרוני -נכונה היא. בדרך כלל תחוייב התביעה להוכיח בהתאם להנחיות ההפעלה שנקבעו בהלכת בראונשטיין (ע"פ 5345/00 אברהם בראונשטיין נגד מדינת ישראל), כי המכשיר תקין, מופעל על ידי אדם מיומן ובהתאם לכללי הפעלה שנקבעו לו, ואולם, עוד בטרם יגיע מכשיר הממל"ז לפתחו של פסק דין בראונשטיין (בו אגע בהמשך) ולמבחנים הקבועים בו, שומה על בית המשפט להשתכנע כי המכשיר מסוגל לבצע את המלאכה אותה הוא מתיימר לבצע, קרי, למדוד מהירות תנועה של מכוניות, במצבים משתנים באופן מדויק. 3. הפסיקה וחזקת התקינות מכשיר הממל"ז גורר אחריו שובל ארוך מאד של פסיקה לא אחידה, והמשתרעת כאמור על פני כל הערכאות. אסקור בקצרה את פסקי הדין הבולטים בנושא: לאחר מספר פסקי דין בבתי המשפט לתעבורה בתחילת עד אמצע שנות התשעים קובע בע"פ (ת"א) 747/96 אברהם רחמני נגד מדינת ישראל, כב' השופט זמיר בערעור על פסק דינו של בית המשפט תעבורה בתל אביב, כי אכן נוצרה חזקה שבעובדה בכל הנוגע לאמינותו של מכשיר הממל"ז וקבילות תוצאת מדידותיו. הואיל ואין מחלוקת כי בעניינים כגון דא, מסתמך בית המשפט על דעת מומחים עלתה בדיון זה, בין היתר, גם שאלת כשירותו של עד התביעה, רפ"ק בן יאיר להחשב כ"מומחה". ובית המשפט המחוזי קבע כי: "די לו לבית המשפט שהעד המעיד בפניו ואשר עדותו נמצאה מהימנה, מתמצא בעיקרון המדעי שעליו מושתתת הראיה המדעית ובעיקרון פעולת המכשיר.. אין המומחה צריך להיות ממציאו של המכשיר המתמצא בכל פרט ופרט שבו". בית המשפט המחוזי בתל אביב לא הסתפק בהתרשמותו של בית משפט השלום לתעבורה וזימן את המומחה רפ"ק בן יאיר, בצעד נדיר, להעיד שוב בבית המשפט המחוזי בשלב הערעור. גם לאחר הבחינה בערכאת הערעור קבע כב' השופט זמיר כי "רפ"ק בן יאיר הוא העד המומחה הרלוונטי להוכחת אמינות מכשיר הממל"ז ומשנשמעה עדותו אשר נמצאה מהימנה על ידי בית המשפט ... הרי שאמינותו של מכשיר הממל"ז וקבילות תוצאות מדידותיו הוכחו". על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור שנדחתה על ידי בית המשפט העליון. זמן קצר לאחר פסק דין זה דן בית המשפט המחוזי בחיפה בשאלת מהימנות הממל"ז ושוב לאחר השמעת עדות מפי רפ"ק בן יאיר מטעם התביעה בבית המשפט לתעבורה בעכו. ע"פ (חיפה) 376/96, 393/96 אנג'ל שמרון נ' מדינת ישראל מפי כב' השופט ברלינר, דן בערעור על פסק דינו של כב' השופט ארגמן מבית המשפט לתעבורה וקבע כי הוכח בפניו, שהמכשיר נסמך על עקרונות אמינים, ומספק תוצאה נכונה. עוד ציין כב' השופט ברלינר כי המכשיר מקובל כיעיל ומדויק ביותר מ - 15 מדינות ברחבי העולם. על פסק דינו של כב' השופט ברלינר בעניין שמרון אנג'ל הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. כב' הנשיא ברק בדונו בבקשה (אנג'ל נ' מדינת ישראל בר"ע 2703/97 כרך נ"ה (4), 241) אישר את התוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי בחיפה. הנה כי כן, ניתן לקבוע כי פרשת רחמני ואנג'ל שמרון קובעות יצירתה של חזקה שבעובדה בכל הנוגע לאמינות עקרון הפעולה והתוצאות אותן מספק מכשיר הממל"ז. זמן קצר לאחר מכן, בדונו ברע"פ 6048/97 שאלתיאל נ' מדינת ישראל קובע בית המשפט העליון מפי השופטים זמיר, דורנר ואילן (בצטטו את בית המשפט המחוזי בת"א) כי: "קיימת פסיקה מספקת של בתי המשפט השונים כדי לקבוע חזקה עובדתית בנידון זה שהמכשיר הוא מכשיר אמין. במילים אחרות התביעה לא צריכה יותר להוכיח אלמנט זה אלא מי שמתנגד לכך הוא שיביא ראיות". בהמשך הדרך תקע בית המשפט העליון יתדות נוספים, וביסס את אמינותו היחסית של המכשיר. כך נקבע בהחלטה בבש"פ 2343/00 אביבה כהנא נ' מדינת ישראל מפי כב' השופט חשין כי "נוצרה 'מסה קריטית', לפיה נוצרה חזקה שבעובדה כי מכשיר אמין ומהימן הוא עד אם יוכח אחרת." במקביל להליכים בבתי המשפט האזרחיים פסק בית הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט מפח"ש בתיק חש 412/95/5 בעניין התובע הצבאי נ' רס"ן הסגל אלון ואח', מפי כב' השופט סא"ל פיילס, כי מהימנותו של המכשיר לא הוכחה בפניו (הדיון התנהל לאורך שנת 97' ובשלב זה הפסיקה לא היתה חד משמעית בנושא חזקת המהימנות). הנאשמים במקרה זה זוכו גם בשל בעיות זיהוי רכב, אופן בדיקת המכשיר ואי בהירות בעניין המהירות המותרת במקום האכיפה. פסק דין זה מפנה לצורך, בביצוע בדיקות שטח לצורך קביעת יכולותיו של מכשיר הממל"ז. על פסק דין זה לא הוגש ערעור. פסק דין חשוב נוסף ניתן בבית המשפט לתעבורה ברמלה בת' 836034/97 מדינת ישראל נגד לוי ועטיה, שם נקבע מפי כב' השופט ירון לוי, בין היתר, כי בטווח מדידה העולה על 275 מטרים מוטל הנטל על התביעה להוכיח את "תכונת ההחזר" של כלי הרכב הנמדדים ואם נטל זה לא יוכח, אין לסמוך על תוצאות המדידה. המדינה ערערה על פסק הדין בענין לוי ועטיה. כב' השופט שטרסנוב בבית המשפט המחוזי בת"א (בע"פ 71382/00), דוחה את ממצאיו של בית המשפט לתעבורה, קובע כי המכשיר אמין וכי ההגנה בעניין לוי ועטיה לא הצליחה לסתור את חזקת האמינות ממנה נהנה המכשיר. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשת רשות ערעור, אשר נדונה כערעור התלוי ועומד בימים אלו בבית המשפט העליון. עוד יש לציין את פסק דינו של כב' השופט פולוק מבית המשפט לתעבורה באשקלון בת' 5022/00, שם קובע כב' השופט פולוק כי לא הוכחה בפניו אמינות דיוקו של המכשיר ומוסיף, כי לו היתה נקבעת סטיה בדיוק הממל"ז בת פלוס מינוס 8 קמ"ש, אפשר היה לסמוך על תוצאות הממל"ז וגם זאת עד טווח בן 305 מטר. הנה כי כן, יש לקבוע כי קיימת, לפי פסיקת בית המשפט העליון, חזקה שבעובדה לפיה המכשיר אמין. אין המדובר כמובן בחזקה חלוטה אלא בחזקה הניתנת לסתירה. מצב "ביניים" זה של המכשיר ו"השארת הכפפה" בהמתנה לזה שירימנה, גרמה וגורמת עיסוק יתר בנושא זה, במיוחד בבתי המשפט לתעבורה. למרות קיומה של חזקת התקינות, אין להתעלם מן העובדה לפיה החזקה נוצרה בעקבות דיונים משפטיים בהם שמע בית המשפט עדים מטעם התביעה בלבד בנושא אמינות המכשיר. בשני מקרים בהם שמע בית המשפט מומחים מטעם ההגנה (עניין רס"ן הסגל ועניין לוי עטיה) קבעו הערכאות הראשונות כי קם ספק באשר ליכולותיו של המכשיר לספק את התוצאות עליהן מתחייב היצרן. עם זאת, אין לאמר כי חזקת האמינות, או המהימנות, נקבעה בשל שימוש רב שנים בלבד. הפסיקה שהובאה לעיל מלמדת כי, רק לאחר שנשמעו עדויות מומחים הן בבית המשפט לתעבורה ומאוחר יותר בבית המשפט המחוזי, התגבשה הדעה לפיה הנטל להוכיח כי המכשיר אינו אמין רובץ לפתחה של ההגנה. 4. שימוש בממל"ז בארצות העולם המכשיר נמצא בשימוש ב - 42 מדינות בארצות הברית, כאשר המדינות חפשיות כמובן לבור מכשיר אכיפה כרצונן. משרד התקנים לאכיפת חוקים NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) ממליץ למשטרות המדינות השונות ברחבי ארה"ב להשתמש במכשיר (ר' מכתבו של מר ג'ורג' ליברמן: Office of law enforcement standards מיום 23.4.96 - מסומן ת/8 ה'). בנוסף, נמצא המכשיר בשימוש ב - 11 מדינות נוספות ברחבי תבל [ר' מסמך ב.מ. 1 (14)], ביניהן אנגליה, אוסטרליה, אוסטריה, קנדה, גרמניה ושבדיה. 5. פסיקת בתי המשפט בארה"ב פסק הדין המנחה ללא ספק בסוגיה זו בארה"ב הינו פסק דינו המקיף והממצה של כב' השופט סטנטון, בערעור 029 - 96 בבית המשפט העליון בניו ג'רסי - ארה"ב ממרץ 1998. תרגום מאושר של פסק הדין הינו מוצג נ/6 (פסק הדין ידוע בארץ כ"ניו ג'רסי 2"). יסודותיו של פסק דין זה נעוצים בדיון קודם אשר התקיים בפני כב' השופט סטנטון ביוני 1996 (ניו ג'רסי 1), שם קבע בית המשפט כי העקרון הכללי של שימוש באמצעי לייזר למדידת מהירות מקובל באופן נרחב על הקהיליה המדעית הרלוונטית וכי הוא תקף. עם זאת, בית המשפט לא היה שבע רצון בשאלת עצם הוכחת אמינות הממל"ז לשמש ככלי למטרת אכיפת חוק. הסיבה העיקרית שבעטיה לא קיבל בית המשפט בשנת 1996 את ממצאי הממל"ז היא שלא נתקיימה בחינה תפעולית מספקת בתנאי דרך אמיתיים. בעקבות פסיקה זו, הסכים כב' השופט סטנטון עצמו לפקח כשופט משימתי על ניסוי שטח רחב היקף אשר נערך בסופו של דבר ע"י משרד התחבורה של ניו ג'רסי בשיתוף עם משטרת ניו ג'רסי, תוך שבית המשפט מספק הוראות ביצוע מדויקות, מפקח על הביצוע ובסיום הניסויים קובע ממצאים. סיכומו של המחקר הרחב והמרתק אשר בדק, בין היתר, תוצאות 1908 בדיקות, לרבות ניתוחים סטטיסטיים מדויקים, מצוי בהמשך (פרק 8 "בדיקות במדינות אחרות ומשמעותן" תחת המוצגים ת/8 ג' ניסוי ת/8(ד) ממצאים ומסקנות). הממצאים והמסקנות הוגשו לכב' השופט סטנטון אשר אימץ לאחר דיון את המסקנות. בפסק דינו בערעור 029 - 56 הנזכר לעיל קובע כב' השופט סטנטון כדלקמן: נחה דעתי מהעדויות אשר הוצגו בהליכים אשר הובילו לפרסום חוות דעתי מה - 13 ביוני, 1996 ומהעדויות אשר הוצגו במהלך השימועים האחרונים בפני שהעיקרון הכללי של שימוש בלייזרים לחישוב מהירות כלי רכב מנועיים, מקובל באופן כללי על הקהיליה המדעית הרלוונטית והוא תקף. על אף העובדה שהמבחנים שבוצעו היו רחוקים משלמות, הם היו מספקים ונחה דעתי מסך העדויות אשר הוצגו בפני שמכמונת מהירות הלייזר מספקת מדידות אחידות ואמינות באופן סביר של מהירות כלי רכב מנועיים בתנאים שסביר שיהיו בדרכים המהירות של ניו ג'רזי כאשר המכמונת משמשת למטרות שמירת החוק. תוכנות ומכניזמים סינון השגיאות המובנים אל תוך המכמונת מתאימים במלואן על מנת למנוע מדידות מהירות בלתי אמינות כאשר משתמשים בן למטרות שמירת החוק. קריאות מהירות אשר יופקו על ידי מכמונת מהירות הלייזר יכולות להתקבל כעדות של מהירות הרכב המנועי ללא צורך בעדות מומחה באישומים פרטניים אשר יוגשו תחת חוקי כלי הרכב המנועיים. מהסיבות אשר פורטו בחוו"ד דלעיל, קריאות מהירות אשר יופקו על ידי L.T.I. Marksman 20 20 Laser Speed Detection System המיוצרת על ידי חברת Technology, Inc. Laser (להלן - "מכמונת מהירות הלייזר") יתקבלו כעדות בכל בתי המשפט העירוניים במחוז מוריס ובמחוז סאסקס באישומים אשר יוגשו תחת חוקי כלי הרכב המנועיים. קבילות אותן קריאות תהיה כפופה לכללים המפורטים להלן: 1. לא תדרש עדות מומחה כתמיכה בקבילות, למעט כפי שיפורט להלן. 2. בכל מקרה תוצג עדות לאימון מתאים של בעל התפקיד אשר הפעיל את מכמונת מהירות הלייזר. 3. בכל מקרה תוצג עדות המראה שנתבצעו הליכי הבדיקה המוקדמים המומלצים על ידי היצרן של מכמונת מהירות הלייזר. 4. מדידות מהירות יתקבלו באם נעשו באור יום או בלילה ובכל טמפרטורה אשר סביר ותמדד בניו ג'רזי, גם אם נתבצעה בתנאים של גשם קל או בינוני, אולם מדידות מהירות אשר נתבצעו במהלך גשם כבד או בשעת ירידת שלג, לא יתקבלו ללא התמיכה של עדות מומחה מתאימה במקרה הפרטני. 5. יתקבלו מדידות מהירות אשר יתבצעו בכל מרחק עד 1,000 רגל, אולם מדידות אשר יתבצעו בכל מרחק העולה על 1,000 רגל, לא יתקבלו ללא התמיכה של עדות מומחה מתאימה במקרה הפרטני. קביעותיו של כב' השופט סטנטון הינן ההלכה המחייבת לא רק במדינת ניו ג'רסי, וכיום מפעילות משטרות ב 41 מדינות בארצות הברית ממל"זים כמכשירי אכיפת מהירות. ניתן לראות בבירור את קביעת המהימנות הן במחקרים והן בפסק דינו של השופט סטנטון תוך ציון כי למכשיר סטיה מובנית אותה יש לקחת בחשבון וכי קיימת חשיבות עליונה להפעלה נכונה. פסק דין זה אושר שוב ושוב בפסיקת בתי המשפט השונים. לעניין זה ראו State of New Jersey V. EMAD A. ABESKARON LANCED November 99 (326 n.j.supriam 110). פסק דין מעניין נוסף הינו : State of Delaware v. Imad Jarwan C.R. A. NO. 00 - 060 - 0408 - I - מחודש 12/00. פסק הדין ניתן על ידי בית המשפט העליון של דלאוור. פסק דין זה אישר את אמינות המכשיר שוב וציין כללי הפעלה כדלקמן: 1. השוטר חייב לציין בעדותו בבית המשפט את פרטי הכשרתו ומיומנותו ובית המשפט יכריע אם השוטר מיומן. 2. בדיקת המכשיר חייבת להתבצע לפי ההנחיות, והמפעיל יעיד על כך (שם מדובר על בדיקות פנימיות ובדיקות שלמות חיצוניות). 3. המפעיל יעיד כי המכונית כלפיה הפעל הממל"ז זוהתה על ידו כרכב שהיה תחת מעקב המכשיר, ובלשוננו, נשמר קשר עין רציף עם המכונית הנלכדת. פסק דין זה מאמץ את הניסויים והמסקנות של N.H.T.S.A. TEST ושל CARL Fore of speed measuerment Laboratories national highway Transportation - NHTSA And safty administration - Taxas department of public safty. ובמסגרתו בוצע הניסוי הנזכר. עיון באתר האינטרנט WWW.NHTSA.DOT.GOV. מלמדנו כי NHTSA בדקה את המכשיר, לדעתה המכשיר קביל בהחלט לשימוש ובהיותו כזה צורף לרשימת המכשירים המומלצים לשימוש. ניסוי נוסף אשר בוצע בשיתוף המחלקה לבטיחות הציבור של משטרת טקסס ומעבדות קרל פורס מאשר כי הממל"ז עבר את בחינות הביצוע בתוך מסגרת הדיוק הנדרשות. כפי שציינתי לעיל, אף ה - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY ( NIST ) - ממליץ למשטרות השונות על השימוש במכשיר (ר' ת/8 ה'). בית המשפט העליון של מרילנד אישר אף הוא את השימוש במדידת מהירות בלייזר ואת מהימנותו בהליכים משפטיים, ר' Goldstein v. state of marylang 1995. העולה מן המקובץ אינו מותיר ספק, כי מכשיר הממל"ז אושר לשימוש ברחבי ארצות הברית לאחר שעבר בדיקות רבות ומגוונות ועמד בביקורת משפטית של בתי משפט שונים. בנוסף הומלץ השימוש במכשיר על ידי גופים פדרליים בארה"ב אשר בדקו את יכולותיו וביצועיו. כאמור, 41 מדינות בארה"ב משתמשות במכשיר הממל"ז לאחר בחינות ובדיקות מדוקדקות. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות