האם שימוש בטלפון נייד ברכב עומד באור אדום ברמזור מהווה עבירה ?

הכרעת דין בית המשפט מזכה את הנאשם. הנאשם מואשם בכך כי השתמש בטלפון נייד בעת שרכבו היה בתנועה. בכך עבר על הוראות תקנה 28 (ב) לתקנת התעבורה, תשכ"א - 1961. תיק זה עוסק בבעיה דומה שנדונה בפני בתיק מס' 40712/01 מדינת ישראל נ. זדה ששון (להלן: "משפט זדה"), אשר בו זיכיתי את הנאשם. לא היה שום חידוש בטענות המאשימה במשפט זה לעומת טענותיה במשפט של זדה. לפיכך, בית המשפט אינו משנה דעתו וחוזר על נימוקיו בענינו של זדה, כמפורט להלן. בתיק זה אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים, המחלוקת בין הצדדים הינה משפטית כפי שיפורט להלן: העובדות המוסכמות הינן כדלקמן: הנאשם נהג על קטנוע כשלראשו קסדה מלאה כאשר הטלפון צמוד לאוזנו באמצעות הקסדה. הנאשם לא החזיק את הטלפון בידו ושתי ידיו היו על הכידון. כמו כן,לא נטען כי הנאשם שוחח בטלפון בעת שהשוטר עצר את רכבו. המחלוקת המשפטית הינה כדלקמן: לטענת המאשימה, החזקת טלפון כזה מהווה עבירה על תקנה 28 (ב), הואיל והנאשם לא השתמש בטלפון באמצעות דיבורית מותקנת ברכב. כמו כן, התהגות מעין זאת מסכנת את שלום הציבור בכך שהנהג אינו מרוכז בנעשה בכביש. לטענת ב"כ הנאשם, מאחר והוא מחזיק בכידון בשתי ידיו, הטלפון אינו מונע ממנו להתרכז בנהיגה, לא עבר על הוראות תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה ואין כל הבדל בין שימוש בטלפון באמצעות אוזנית או באופן בו השתמש הנאשם. בית המשפט אינו מקבל את פרשנות המאשימה לתקנה 28 (ב) לתקנות הקובע כי בנסיבות אלה הנאשם לא עבר על הוראות התקנה הנ"ל, זאת מן הנימוקים הבאים: 1. תקנה 28 (ב) ו - 28 (א) שלובות זו בזו, בהתאם לכך יש לקרוא את התקנות, זאת לאור הרישא של תקנה 28 (ב) " .... האמור בתקנה משנה (א) יחול על הנוהג ברכב שבו הותקן או מצוי מכשיר טלפון ..." 2. העולה מכך הוא כי כדי לעבור על הוראות תקנה 28 (ב), יש לעמוד ב - 3 תנאים מצטברים. א. הרכב נמצא בתנועה (לאור זאת פסקו בתי המשפט כי שימוש בטלפון כאשר הרכב עומד באור אדום ברמזור אינו מהווה עבירה). ב. אי החזקת ההגה בשתי ידיים או הכידון, במקרה דנן. ג. שימוש בטלפון כאשר הטלפון מוחזק בידו של הנאשם. 3. ב"כ המאשימה תומך את יתדותיו בפס"ד של כב' השופט מודריק בע"פ 70260 זינדר נ. מדינת ישראל, דא עקא, בית המשפט העליון ברע"פ 4534 על פס"ד זה לא נכנס כלל לפרשנות תקנה 28 (ב), בין השאר משום שסבר כי הטלפון הגיע לאוזנו של הנאשם במהלך הנסיעה ועל כן אין כל נפקא מינה אם עבר על הוראות תקנה 28 (ב) כפי שקבע בית המשפט המחוזי או על הוראות תקנה 21 (ג) כפי שקבע בית משפט שלום. יתרה מזו, אין המקרה שם דומה למקרה דנן, מאחר ובמקרה דנן אין מחלוקת כי הנאשם הניח את הטלפון בצמוד לאוזנו בטרם החל בנסיעה, ולא הוכח כי נסיעה במצב זה מפריעה לנהג לנהוג כראוי, בעוד שבמקרה דהתם, מדובר בנסיעה מסוכנת, והטלפון הגיע לכתפו של הנהג במהלך הנסיעה. 4. יתרה מזו, המקרה דנן דומה לשימוש בטלפון באמצעות אוזניה, מה לי אוזניה קטנה, מה לי טלפון, אם הטלפון מוחזק כראוי ואינו מפריע לנהיגה ברכב. מאחר ובית המשפט העליון ברע"פ 3237 לוי נ. מדינת ישראל , קבע כי שימוש בטלפון באמצעות אוזניה אינו מהווה עבירה על תקנה 169 לתקנות התעבורה, ועל כן זיכה את המערערת. למותר לציין כי המאשימה לא העלתה כלל את הטענה כי שימוש בטלפון באמצעות אוזניה מהווה עבירה על תקנה 28 (ב), גם כיום המאשימה לא מגישה כתבי אישום כנגד נהגים הנוסעים ברכבם כאשר אוזניה צמודה לאוזנם. 5. לאור עמדת המאשימה הקובעת כי שימוש בטלפון באמצעות אוזניה אינו מהווה עבירה על הוראות תקנה 28(ב), למרות שאוזניה אינה דיבורית המותקנת ברכב באותה מידה שמוש בטלפון באופן שהשתמש בו הנאשם אינו מהווה עבירה על הוראות תקנה זו, הואיל והנאשם מחזיק את הכידון בשתי ידיו ואין בשימוש באופן זה הפרעה לנהיגה של הנאשם ברכב. 6. קיימת סתירה בין הרשיא לסיפא של תקנה 28 (ב), ברישא קושרים בין תקנה 28 (א), לתקנה 28 (ב) כפי שציינתי לעיל, ואילו בסיפא נאמר כי ניתן להשתמש בטלפון נייד רק באמצעות מיקרופון המותקן ברכב. מאחר וכאשר חוק ניתן לפירושים אחדים סבירים, יש להעדיף את הפירוש המיטיב עם הנאשם, במיוחד לאור פס"ד ברע"פ לוי נ. מדינת ישראל, הקובע כי שימוש בטלפון באמצעות אוזניה אינו מהווה עבירה. לפיכך, אין בשימוש בטלפון כפי שהשתמש הנאשם עבירה על הוראות תקנה 28 (ב). 7. לאור המצב המשפטי הבלתי ברור והמחלוקת בין בית המשפט המחוזי בע"פ 70260/99 זינדר נ. מדינת ישראל, לבין בית המשפט העליון ובהחלטתם ברע"פ 3237/99 לוי נ. מדינת ישראל,לאור העובדה כי מדובר במכשיר המצוי כמעט בידי כל נהג, רצוי כי מחוקק המשנה יביע את עמדתו בלשון חד משמעית, ינתק את הקשר בין תקנה 28 (א), לתקנה 28 (ב), יאסור ברחל בתך הקטנה שימוש בטלפון, במכשיר קשר, במכשיר מירס, ובכל מכשיר טלפוני אחר ללא מיקרופון המותקן ברכב, ובכך ישים קץ לכל המחלוקות סביב פרשנות תקנה 28 (ב) כאשר לתקנה זאת יש השלכה על התנהגות מרבית הנהגים במדינת ישראל. לאור האמור לעיל הנני מזכה את הנאשם מן העבירה המיוחסת לו בכתב האישום. זכות ערעור כחוק. רכברכב עומדמשפט תעבורהרמזורנסיעה באור אדוםדיבור בטלפון בזמן נהיגהטלפוןשאלות משפטיות