מינוי מומחה נוסף בגלל התעלמות משאלות הבהרה

החלטה א. בפניי בקשת ב"כ התובע למנות מומחה רפואי נוסף לבדיקת התובע בתחום הנוירולוגיה, זאת בנוסף לחוות דעתו של המומחה הנוכחי בתחום זה - פרופ' ב. שרף. ב. ב"כ התובע מנמק עמדתו בעיקרו של דבר בכך שהמומחה הפגין חוסר אמון בולט בתובע, וכן בכך שהתעלם משאלת הבהרה שהוצגה לו האם קיימת חפיפה בין הנכות שהוא עצמו קבע לתובע לבין הנכות של המומחה הרפואי בתחום הנפשי ד"ר א. בן אפרים, ובחר לבקר את תכן חוות דעתו של הד"ר בן אפרים. לדעת ב"כ התובע מגלה עמדתו של המומחה הרפואי בתחום הנוירולוגי תמיהה לגבי האוביקטיביות של מומחה זה, ולדעת ב"כ התובע כשמתעורר ספק בנוגע לחוות דעתו של מומחה נוצרה פרקטיקה של מינוי מומחה רפואי נוסף. ג. ב"כ הנתבעת מתנגד לבקשה בציינו כי זו מוקדמת מידי הואיל והמומחה טרם נחקר על חוות דעתו בביהמ"ש, אך גם לגוף הענין סבור ב"כ הנתבעת שאין מקום לבקשה, שכן פרופ' ב. שרף השיב לשאלה האם קיימת חפיפה בין הנכות שהוא קבע לזו שנקבעה בחוות דעת ד"ר א. בן אפרים. לדעת ב"כ הנתבעת משמעות התשובה של המומחה היא, שקיימת חפיפה מלאה בין הנכות שקבע פרופ' ב. שרף לבין זו שקבע הד"ר א. בן אפרים, וכן סבור ב"כ הנתבעת שלא התעורר כל טעם המעלה ספק מהותי בנכונות חוות דעתו של פרופ' ב. שרף. ד. על תגובת ב"כ הנתבעת הוסיף והשיב ב"כ התובע, בתשובתו מיום 14.9.00, וחזר על עמדתו בדבר קיום הצדקה למינויו של מומחה רפואי נוסף בתחום הנוירולוגי, ולדעתו אין כל הצדקה לחקירתו של פרופ' ב. שרף בבית המשפט, שתהא לדעת ב"כ התובע מיותרת, ומכיוון שקמה עילה למינויו של מומחה רפואי נוסף, אין טעם להמתין לחקירת המומחה בביהמ"ש. ה. לאחר שעיינתי בבקשה על נימוקיה, בתגובת ב"כ הנתבעת, ותשובתו של ב"כ התובע, אני סבור שדין הבקשה להידחות. מובן שביהמ"ש מוסמך במקרה המתאים להורות על מינויו של מומחה רפואי נוסף מטעם ביהמ"ש, אך אינני סבור שיש הצדקה למסקנות הנחרצות אליהן מגיע ב"כ התובע בנימוקי בקשתו באשר למשמעות האמור בחוות דעתו של המומחה הרפואי בתחום הנוירולוגי, פרופ' ב. שרף. ו. בניגוד לעמדת ב"כ התובע נראה לי דווקא שלחקירתו של המומחה הרפואי בביהמ"ש עשויה להיות חשיבות מרובה, בקביעת המסקנות והמשמעות שניתן לייחס לאמור בחוות הדעת. רחוק אני מלסבור, כדעת ב"כ התובע, כאילו חקירה מעין זו היא גזילת זמן לשווא. אדרבא, הצגת השאלות למומחה הרפואי בשלב החקירה הנגדית על חוות דעתו היא ההליך הנכון שיש לנקוט בו בטרם ניתן לגבש עמדה ביחס לבקשתו של ב"כ התובע, שהרי בהתאם לתוצאות החקירה ניתן יהא לברר האם יש תשתית לבקשה כפי שהוגשה, אם לאו. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה, מבלי לגרוע מזכותו של ב"כ התובע לחזור ולהגיש בקשתו, אך זאת בשלב שמיעת הראיות, ולא לפני שתישמע עדותו של הפרופ' ב. שרף. שאלות הבהרה למומחהמינוי מומחהבקשה למינוי מומחה נוסףמומחה