איסור על שימוש בשם - צו מניעה זמני

החלטה 1. הבקשה בתיק בש"א 12513/00 - היא למתן צו מניעה זמני, לפיו יאסר על המשיבים 1 ו/או 2, השימוש בשם "נטקום", או בכל שם הדומה לו או בחלק ממנו, הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית וזאת עד להכרעה בתיק העיקרי, וכן ליתן צו המורה למשיבים להמנע מלהטעות בכל דרך שהיא צדדים שלישיים, מלזהות את המשיבה מס' 1 (להלן: המשיבה) עם המבקשת ופעילותה וכן להמנע מלקשור בין פעילות המבקשת לפעילות המשיבה. בעת הגשת הבקשה (11/9/00) לא הוצא צו. התקיים דיון במעמד הצדדים (18/9/00). במסגרת הדיון נשמעה חקירה קצרה של המצהירים, והצדדים אף סיכמו טיעוניהם, וכן הגישו פסיקה רלוונטית. על פי החלטה שניתנה, היה על המשיבה להשלים ולהגיש מסמך שנדרשה להמציא, כפי שיפורט בהמשך. התיק נקבע למעקב ליום 25/9/00. 2. לאחר הדיון (21/9/00) הגישה המבקשת בקשה להשלמת סיכומים בכתב (בש"א 13058/00). לא נתקבלה תשובת המשיבים לבקשה (גם לא ברור אם הומצא להם עותק על ידי המבקשת). אין בדעתי לבקש את תגובת המשיבים, ויש לדחות את הבקשה. הדיון היה ממצה ומפורט. זכותם של הצדדים להשלים טיעוניהם נשמרה להם במסגרת הדיון ולא היה מקום לבקשה. אשר על כן אני מורה על מחיקת הבקשה, ובנסיבות הענין ומאחר שלא נדרשה תשובת המשיבים, אין צו להוצאות בבקשה זו. 3. לטענת המבקשת עושה המשיבה שימוש בשמה "נטקום", שם שהוא בעל מוניטין, למעלה מעשור, בתחום תקשורת מחשבים ונתונים. תחום זה זהה או דומה לתחום עיסוקה של המשיבה אשר הוקמה רק לפני כשנה, ומאופן השימוש שעושה המשיבה בשם, עולה כי קיימת גניבת עין, גזל מוניטין והטעיה מכוונת של ציבור הלקוחות. המבקשת הינה חברה הרשומה משנת 1990 בשם: "נטקום בע"מ", ועוסקת כאמור בתחום מערכת התקשורת והשירותים. בין היתר עוסקת המבקשת ביבוא, התקנה ואספקה של ציוד של חברת סיסקו, העוסקת גם היא בייצור מוצרי תקשורת מחשבים. המבקשת אף נחשבת ל- GOLD PARTNER (שותף זהב) של חב' סיסקו. לטענת המבקשת, ביום 31/8/00, באקראי, במסגרת כניסה לאתר חברת סיסקו, התברר לה, כי לצד שמה של המבקשת באנגלית NETCOM, הופיע שמה של חברה נוספת תחת השם: NETCOMM COMMUNICATION LTD. למרות שהתברר שהמשיבה נרשמה אצל רשם החברות בשם: "נט קום די. אל. תקשורת בע"מ", עושה היא, לטענת המבקשת, שימוש בשם "נטקום" ומציגה עצמה ופועלת תחת השם: "נטקום". 4. מן המסמכים שהוצגו עולה, כי המשיבה מס' 2 היא בעלת 999 מניות מתוך 1000 והמנהלת היחידה של משיבה זו. במסמכי החברה לא נרשם אופי עיסוקה או תחום העיסוק. על פי התצהיר שצורף לבקשה מקבלת המשיבה שירותי מענה לפניות טלפוניות באמצעות חברת: "בת קול" שירותי תקשורת. מעדותו של מר פורמן עולה, כי המשיבה רכשה את מאגר הלקוחות של "חב' ידע". בתחילה הציגה עצמה טלפונית באותו שם, ולאחר פעילות של כשלושה עד ארבעה חודשים, שינתה את שמה לשמה הנוכחי (עמ' 10 ש' 20-14). מן הנספחים לבקשה עולה, כי המבקשת פנתה, באמצעות היועץ המשפטי שלה, אל מר יעקב פורמן, מי שהופיע כנציג המשיבה בפני, ביום 31/8/00 וביקשה מן המשיבים, באמצעותו, לחדול מלעשות שימוש בשם נטקום או בשם דומה לו (נספח א' לבקשה). כמו כן צירפה תדפיס המציין את שמה של המשיבה בכתובת האינטרנט (נספח ו'), וממנו עולה כי מופיע שם השם המלא של מר יעקב פורמן, מס' הטלפון שלו והשם של החברה, ללא רווח בין המילים: "נט קום". המשיבה דחתה את הטענה, והבהירה, כי השם אושר על ידי רשם החברות (ראה מכתב מיום 31/8/00 - נספח ב'). בפני הוסיפה וטענה, כי לא ידעה שנעשה שימוש קודם בשם נטקום על ידי אחר (עמ' 5 ש' 1), כי בכל מקרה אין באופן השימוש בשם כדי להטעות, מאחר שבכתיבתו נשמר רווח בין המילים: "נט קום", המילה: "קום" מאוייתת בשני MM, וכן מופיעות האותיות D ו- L והמלה: "תקשורת". לטענתה, כל הצגה טלפונית, שלא בשמה המלא נבע מטעות של עובדת זמנית, מאחר שהעובדת הקבועה לא היתה במקום. כמו כן טענה המשיבה, כי עיסוקה שונה מזה שבו עוסקת המבקשת - תחום המחשבים, וכי עיסוקה שלה הוא בתקשורת טלפונים בלבד. המשיבה הכחישה את הרישומים ו/או הפרסומים שצויינו באתר חברת סיסקו באינטרנט, כאילו אף היא משמשת כמשווקת מורשה של חב' סיסקו בישראל (ראה סעיפים 8 עד 10 כולל). המשיבה הדגישה, כי לא ברור לה כיצד נרשם שמה כחברה משווקת באתר חברת סיסקו, וזאת בניגוד לדעתה, בניגוד להסכמתה, ומבלי שנתנה אישור לכך מראש. לחלופין, הסכימה המשיבה למתן צו מניעה ולשינוי שמה, אם ישולם לה סכום שווה ערך ל- 250,000 דולר, כפיצוי לנזקים שיגרמו לה בעקבות הגשת ההליך המשפטי (סעיף 17 לתצהיר). המשיבה גם טענה, כי יש לפצותה על ההוצאות שהיו לה עקב אי הסכמת המבקשת לדחות את מועד הדיון, וביטול נסיעה מתוכננת של מר פורמן לצורך עסקי המשיבה לאנגליה, וביטול סבב הישיבות שם. 5. בתום מועד הדיון הוריתי למשיבה להמציא עותק מפנייתה לחב' סיסקו, בה היתה אמורה לפרט את טענתה, כפי שהובאה בפרוטוקול בית המשפט (עמ' 2 לפרוטוקול). דהיינו; כי השם המופיע באינטרנט תחת שם הכתובת של המשיבה, אינו מיוזמתה, שאין לה ידיעה מי החברה הנזכרת שם, ואין לה גם ידיעה מי יזם את הפרסום באתר, וכי בכל מקרה שומרת היא על שמה המלא כפי שהוא רשום אצל רשם החברות. כמו כן נדרשה המשיבה להציג את התשובה שתתקבל מחב' סיסקו. לתיק בית המשפט נתקבלה הודעה של המשיבה בה צירפה עותק מפנייתה לחב' סיסקו וכן הודיעה, כי האחרונה טרם ענתה לפנייתה האמורה. מנוסח ההודעה לחב' סיסקו הישראלית עולה, כי כל שביקשה המשיבה לעשות, הוא למחוק את שמה מאתר האינטרנט. נוסח זה אינו תואם להודעה שנמסרה על ידי מר פורמן בישיבת בית המשפט. 6. אין מחלוקת, לפחות לצורך הדיון בבקשה לצו המניעה, כי למבקשת, ששמה הוא נטקום בע"מ, יש מוניטין (עמ' 5 ש' 10-9). עוד עולה מתוך הראיות שהוצגו, כי המלה: "נטקום" יש בה שימוש רב על ידי המשיבה, ולעיתים די קרובות, גם ללא כל תוספת של מלה נוספת או אות נוספת. כך למשל ניתן היה לשמוע גם במסגרת עדותו של מר פורמן, ואפילו בחקירה הנגדית כי מדובר ב"חב' נטקום" (עמ' 10 ש' 14), בהתיחס למשיבה. רק לאחר תיקון, הקפיד העד על רווח בין שתי המילים: נט ו- קום, והוסיף את האותיות: "די. אל.". מתברר גם, כי כבר בעת רישום החברה אצל רשם החברות, בשם "נטקום תקשורת", מצאה לנכון המשיבה או מי מטעמה (לטענתה רוה"ח של החברה), להוסיף את האותיות "די.אל.", שהן ראשי התיבות של המשיבה מס' 2 (עמ' 9 לפרוט'). גם מנספח ב' של הבקשה נראה, כי כאשר מופיעה כתובת הדאר האלקטרוני Email מצויין השם NETCOM, ללא M נוספת וללא שמירה על השם המלא של המשיבה (עמ' 8 ו- 11 ש' 7-5 לפרוט'). גם טענת המשיבה, כי שם אחר כמו "נט וורק טלפון קומיוניקיישן", הוא אפשרות שנדחתה, בהיותו ארוך מידי, וכי זו היתה אחת הסיבות לשינוי לשם "נט קום", יש לקבלה במידת הזהירות הראויה. הגם שב"כ המשיבה צירף תשובה של חב' אינטרנט זהב, לפיה אין היא מאשרת שימוש בשם משתמש של למעלה מ- 8 תוים, הרי אין בכך להסביר את השימוש במלה "נטקום" בלבד. גם אם הדרישה באינטרנט זהב היא לשם משתמש המורכב מ- 8 תווים בלבד, אין בכך כדי להצדיק בחירה דווקא במלה נטקום, כמלה אחת בלבד. 7. כדי לאזן בין זכות חברה לבחור לעצמה שם, לבין האינטרס להגן על הציבור מפני הטעיה, אומץ בפסיקה "המבחן המשולש". על פי מבחן זה יש לבחון את הדימיון בין המראה והצליל של שני השמות, סוג "הסחורה" שלגביה משתמשים בהם, וחוג לקוחות שדרכם לקנות את אותה סחורה, וזאת בנוסף לשאר הנסיבות הרלוונטיות. השאלה שיש להשיב עליה היא,, אם אחת מן החברות תעשה שימוש בסימנה של החברה האחרת, האם עלול הדבר להטעות את הציבור בשל הדימיון בן השמות (ראה ע"א 2626/95 מלון הנסיכה נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, פ"ד נא(3) 801, 805). מן העובדות שהובאו בפני, ובמיוחד הנסיבות שפורטו בסעיף 6 לעיל, עולה כי אכן יש דימיון רב באופן השימוש שעושה המשיבה בשמה, הגם שהשם הרשום המלא יכול שיצביע על שני שמות שונים. מעבר לאמור, אין לקבל את טענת המשיבה, כי מכירת תשתית טלפונית ומכירת מרכזיית טלפונים, אכן מצויים בתחום עיסוק השונה לחלוטין מזה שבו עוסקת המבקשת. ממילא, אין הכרח שידובר בחוג לקוחות שונה. לאור האמור לעיל, יש ליתן צו זמני באופן מוגבל, בדרך של הוצאת המלה: "קום" משמה של המשיבה, ובכפוף להפקדת ערובה מתאימה על-ידי המבקשת. 8. אשר על כן, ניתן בזה צו זמני, המורה למשיבות, לכל אחת מהן, למחוק משמה הכתוב, הן בעברית והן באנגלית את המלה: "קום" "COMM" וכן, אני מורה למשיבות או למי מטעמן לעשות שימוש בשם החברה, בכל מקום שתדרש לכך על דרך הקיצור, בשם: "נט די. אל.". תוקפו של הצו מותנה בכך ש: א. המבקשת תמציא, תוך 5 ימים מהיום, לבית המשפט ערובה עצמית לפיצויי כל נזק שייגרם על ידי הצו, אם לא תזכה בתביעתה בת"א 1228/00, ו/או אם יפקע הצו מסיבה אחרת. ב. כמו כן תפקיד המבקשת, במסגרת הזמן הנקוב לעיל, במזומנים בקופת בית המשפט או ערבות בנקאית צמודת מדד בגובה של 200,000 ש"ח, אשר תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח על פי תקנה 365 לתק' סדר הדין האזרחי התשמ"ד1984-. ג. יובהר, כי הצו ייכנס לתוקף רק לאחר מילוי כל התנאים המפורטים בסעיף זה. בכפוף לאמור לעיל, יעמוד הצו בעינו עד למתן החלטה אחרת ע"י ביהמ"ש. 9. בנסיבות הענין, ולאור פניה מיותרת של המבקשת בתיק בש"א 13058/00, ובהתחשב בכך שלא הוטלו הוצאות גם בבקשה הנ"ל, אין צו להוצאות בהליך זה. בנסיבות העניין, אין גם כל הצדקה להטיל הוצאות על המבקשת, כפי שביקשו המשיבות. צו מניעה זמנישימוש בשםצוויםצו מניעה