בקשה לשלוח למומחה רפואי מטעם בית משפט שאלות הבהרה

החלטה א. בקשת ב"כ הנתבעים היא לאפשר לו לשלוח למומחה הרפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האונקולוגיה, פרופ, ע. שני, שאלת הבהרה בהתייחס להסתברות שהתובע היה הופך אב ביולוגי בהליך של הקפאת זרע, שאלה השנוייה במחלוקת בין רופאי הצדדים. ב. בעוד פרופ' ב. לוננפלד המומחה לאנדוקרינולוגיה מטעם התובע, כתוב בחוות דעתו, עמ' 4, שאילו היה בנמצא כיום זרעו של התובע כשהוא מוקפא, ניתן היה להגיע לאחוזי הפרייה של מעל 90%, סבור כנגדו המומחה לאונקולוגיה מטעם הנתבעים, פרופ' מ. ענבר בחוות דעתו, בעמ' הלפני אחרון, שסיכויי התובע להיות אב ביולוגי ע"י הקפאת זרע ושימוש בהפרייה מלאכותית ב1984-, לא היו גבוהים מ15%- עד 20%. ג. ב"כ הנתבעים הפנה בעניין זה מכתב לב"כ התובע ביום 7.9.00 והציע לשגר את השאלה לפרופ' ע. שני, אך ב"כ התובע הגיב בהתנגדות מפאת המועד המאוחר שב"כ הנתבעים העלה הצעתו, ובנוסף אין תחום זה מצוי, כך נטען, בגדר מומחיותו של פרופ' ע. שני (שהוא אונקולוג בהכשרתו). על טעמי התנגדותו חזר ב"כ התובע בתגובה בכתב שהגיש בתשובה לבקשת ב"כ הנתבעים. ד. לאחר ששמעתי אתמול את סיום עדויות הצדדים (עדת התביעה גב' פבלו, ד"ר מ. בן-שחר והנתבע עצמו מטעם ההגנה) קבעתי שאחליט בנפרד בענין בקשה זו שבבש"א 12722/00. לגופו של עניין אני סבור שהצגת שאלת ההבהרה שמעוניין ב"כ הנתבעים לשגר לפרופ' שני היא במקומה, ובלבד שקודם לכן יתבקש פרופ' שני להתייחס לשאלה מקדמית והיא האם התשובה לשאלה זו מצוייה בגדר מומחיותו. ה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מן הטרוניה המוצדקת של ב"כ התובע על המועד המאוד מאוחר בו הציע ב"כ הנתבעים לשגר שאלתו למומחה הרפואי פרופ' שני. בישיבת ביהמ"ש מיום 7.6.00 הודיע ב"כ הנתבעים שישגר שאלות הבהרה לפרופ' שני (עמ' 72 לפרוט') ובהחלטה בעמ' 73 לפרוט', איפשרתי זאת לב"כ הנתבעים והוריתי כי עליו לעשות זאת בתוך 30 יום, משמע, עד 7.7.00, דא עקא פניית ב"כ הנתבעים לחברו ב"כ התובע נעשתה רק ביום 7.9.00 (!!) יהא ההסבר לכך אשר יהא, כגון היעדרות רופא הנתבעים פרופ' ענבר מן הארץ בחלק מן הזמן, אין בידי להצדיק איחור כה בולט, כשמדובר בסופו של דבר בשאלת הבהרה מוצדקת מאוד לכשעצמה, אך לא מסובכת ולא מורכבת ! אין גם לשלול אפשרות שמשלוח השאלות רק בשלב הנוכחי, המאוחר מאוד, עלול ליצור דינמיקה מסויימת שתגרום בסופו של דבר לעיכוב במועד סיומו של התיק, דבר שיכול היה להימנע אילו פעל ב"כ הנתבעים במסגרת הזמן שהציב ביהמ"ש. ו. אם לסכם את הדברים: השאלה עצמה מוצדקת וראוי להציגה בפני פרופ' ע. שני, ובלבד שיישאל בפתיח של השאלה, האם הוא סבור שהמענה לשאלה מצוי בגדר מומחיותו המקצועית. העיכוב והאיחור הממושך מאוד של חדשיים ימים מעבר למועד שקבע ביהמ"ש לב"כ הנתבעים בשיגור שאלת הבהרה לפרופ' שני (דהיינו מעבר למועד שלושים הימים שקבעתי בהחלטתי מיום 7.6.00) אין בהם כשלעצמם כדי להצדיק שלילת זכות הצגת השאלה (המוצדקת) לפרופ' ע. שני, אך ראוי הוא להטיל על הנתבעים תשלום הוצאות משפט לתובע, ללא קשר לתוצאות המשפט, בגין דרך זו של ניהול ענייני המשפט תוך גרימת איחור ועיכוב שניתן היה למנעם אילו פעלו הנתבעים בדרך אותה קבע ביהמ"ש בהחלטתו. הכלל הוא שאין לפגוע פגיעה מהותית באינטרסים לגיטימיים של בעל דין (במקרה זה : הנתבעים) כל עוד ניתן לפצות את בעל הדין שכנגד (במקרה זה: התובע) ע"י פסיקת הוצאות בגין טירחה או עיכוב בלתי מוצדקים הנגרמים לו, וכך יש לפעול גם בענייננו. ז. אני מאשר הצגת שאלת ההבהרה לפרופ' ע. שני, כבקשת ב"כ הנתבעים, ובלבד שיתקן שאלתו וישאל את המומחה פרופ' ע. שני בפתיח של פנייתו, האם המענה לשאלה זו מצוי בגדר מומחיותו המקצועית של הרופא. ב"כ הנתבעים ידאג להמציא לב"כ התובע עוה"ד י. טמיר, עותק פנייתו המתוקנת למומחה, פרופ' ע. שני, בתוך לא יאוחר מאשר 5 (חמישה) ימים ממועד המצאת החלטה זו למשרד ב"כ הנתבעים, וב"כ הצדדים ידאגו הפעם לטפל בכך באופן מזורז. ב"כ התובע רשאי, כמובן, גם הוא לשקול, לאור זאת, הצגת שאלות לפרופ' ע. שני, כפי שקבעתי בהחלטה מיום 7.6.00 עמ' 73 לפרוט'. אני מחייב את הנתבעת מס' 2 לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (כולל) בגין הליך זה בסכום של 3,500 ש"ח בתוספת מ.ע.מ. כחוק, ללא קשר לתוצאות המשפט. הוצאות אלה תשולמנה ע"י הנתבעת מס' 2 במשרד ב"כ התובע לא יאוחר מתאריך 15.10.00 שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רפואהשאלות הבהרה למומחהמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפטמומחה