הגשת ראיה לבית משפט אחרי דיון הוכחות

החלטה א. בקשת ב"כ הנתבעים היא לאפשר למרשיו להגיש כראיה מטעמם בשאלת החבות, אישור שהוגדר בהודעה קודמת של ב"כ הנתבעים מיום 7.8.00, כנספח ד', דהיינו, מסמך עליו חתומים קוני הדירות, ובס"ק ב' שבו נאמר: "הצדדים מאשרים בזאת שאין להם כל תביעות וטענות ו/או דרישות נוספות אחד כלפי השני". מסמך זה לא הוגש בשלב שמיעת ההוכחות שנסתיים ביום 11.7.00, והתיק נקבע, לפי החלטה מיום 16.8.00, להגשת סיכומי הצדדים בכתב. ב. המסמך הנ"ל הומצא לביהמ"ש, במסגרת מספר מסמכים אחרים של הנתבעים, בהודעת בא כוחם לביהמ"ש מיום 7.8.00. בתגובה על כך עתר ב"כ התובעים בבש"א 11669/00, להוצאת המסמך הנ"ל מתיק ביהמ"ש ולהתעלם מן האמור בו. לבקשה זו של ב"כ התובעים נעתרתי ביום 5.9.00, וקבעתי שאין לקבל מהלך זה של ב"כ הנתבעים, דהיינו, הגשת המסמך מבלי לבקש רשות ביהמ"ש ולאחר גמר שלב שמיעת הראיות, והרי עסקינן במסמך האמור לשקף הסכמה בין חתומים עליו, ורשאים התובעים להתייחס לכך בראיותיהם ולעמוד על קיום חקירה נגדית על כך, ומכאן שאין מדובר בטענת התנגדות פורמלית אלא בטענה לעיצומו של ענין, לפיכך קבעתי שיש להוציא את "נספח ד'" הנ"ל מתיק ביהמ"ש. ג. ביום 18.9.00 הוגשה בפניי הבקשה הנוכחית של הנתבעים להתיר הגשת "נספח ד'" הנ"ל להכרעה בשאלת חבות הנתבעים כלפי התובעים. נטען בבקשת הנתבעים שדבר קיומם של כתבי הויתור היה ידוע לתובעים שהעלו בענין זה טענות מטעמם בסעיפים 20+21 של תביעתם, בתיק ת.א. 656/94, וכן נטען מטעם הנתבעים שכתבי הויתור לא צורפו לתצהירי העדויות הראשיות של הנתבעים מחמת טעות והיסח דעת. הבקשה נתמכת בתצהיר מנהל חב' ס.ע.ל.ר מר יוסף פניני. ד. ב"כ התובעים מתנגד נמרצות לבקשה וטוען שלמעשה בבקשה ובתצהיר אין נימוק המסביר מדוע לא הוגש המסמך במהלך כל שנות ניהול המשפט, פרט לטענה של תקלה והיסח דעת. לטענת התובעים מדובר בחוסר תום לב של הנתבעים במטרה "למשוך" את התנהלות ההליכים בתיק ואין הצדקה עניינית להיעתר לבקשה. ה. אכן, ככל שהמשפט מצוי בשלב מתקדם יותר יקפיד ביהמ"ש יותר במידת נכונותו להיעתר לבקשות בדבר תיקון הליכים, תיקון טעויות והארכות מועד, שהרי אלמלא הקפדה כזו ספק אם יגיעו הליכים לידי סיום. אני גם מסכים עם ב"כ התובעים שההליכים בתיק זה נמשכו זמן רב ולמעשה עמד לרשות הנתבעים זמן למכביר להגיש לביהמ"ש כל ראיה וכל מסמך שלדעתם עשויים היו לתמוך בעמדתם. בענייננו, תמה שמיעת הראיות בשאלה האם נושאים חב' ס.ע.ל.ר. ומר פניני בחבות כלפי התובעים, ונקבעו מועדי הגשת הסיכומים בכתב, סיכומים שנכון לרגע זה טרם הוגשו. ו. בבואי לבחון את השאלה האם לאפשר הגשת המסמך המבוקש ע"י הנתבעים או שמא לקבוע שמרגע שתמה השמיעה אין לאפשר עוד הגשת ראיה כלשהי, נראה לי שראוי במקרה זה להעדיף את מתן האפשרות לנתבעים להגיש את המסמך הנוסף כראיה בפני ביהמ"ש וזאת על מנת לוודא שכל התשתית הראייתית הרלוונטית אכן תעמוד בפני ביהמ"ש בבואו ליתן החלטתו בשאלה האם נושאים חב' ס.ע.ל.ר ומר יוסף פניני בחבות כלפי התובעים. ראוי הוא, שהאינטרס של בחינת מהות הראיות בשלמותן יגבר על האינטרס הדיוני, מה עוד שלכאורה על פני הדברים נראה שהגשת המסמך תחייב ישיבה קצרה בלבד, למטרה זו בלבד, ושניתן יהיה לפצות את התובעים בדרך של פסיקת הוצאות ראויות בגין בזבוז הזמן וגרימת הטירחה הנוספת שניתן היה למנוע אותה אילו דאגו הנתבעים להגיש את המסמך במועד, דהיינו, בשלב שנקבע להם ע"י ביהמ"ש להגשת ראיותיהם. ז. התוצאה מן האמור לעיל היא כדלקמן: 1. המבקשים, חב' ס.ע.ל.ר ומר יוסף פניני, יוכלו להגיש את המסמך נשוא הדיון, דהיינו, המסמך שהוגדר בהודעת עו"ד י. אגר מיום 7.8.00, כנספח ד', כראיה מטעמם, וזאת בישיבת בימ"ש שתתקיים במעמד הצדדים ובמהלכה יהיה נוכח גם מר יוסף פניני עצמו, שיוכל גם להיחקר על תצהירו מיום 11.9.00, שצורף לבש"א 12866/00. 2. עוה"ד ס. אסדי, עוה"ד י. אגר, ועוה"ד ג. רובין, יתאמו ביניהם מועד מוסכם ומתואם לקיום ישיבה זו ויגישו לי חמישה מועדים חלופיים ע"מ שאקבע אחד מהם. (אין להציע ימי ג' בשבוע, ואין להציע מועד בתקופה מ- 10.12.00 עד 21.12.00). רשימת המועדים המתואמים תומצא ללשכתי לא יאוחר מיום 18.10.00, שאם לא כן אקבע מועד לפי יומני בלבד. 3. המבקשים, חב' ס.ע.ל.ר ומר יוסף פניני, ישלמו, ביחד ולחוד, לתובעים המיוצגים ע"י עו"ד אסדי את הוצאות המשפט בגין בקשה זו בסכום של 6,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק שישאו הפרשי הצמדה למדד ורבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, וזאת ללא קשר לתוצאות המשפט. הגשת ראיותדיון הוכחותדיון