אנטון פילר - בקשה לביטול צו תפיסת מסמכים

החלטה זו בקשה לביטול צו תפיסת המסמכים מסוג "אנטון פילר", אשר ניתן ע"י בית המשפט ביום 14/8/00 במעמד צד אחד. המבקשים (להלן: "גואטה") התקשרו עם המשיבה 2 (להלן: "פריזר") בהסכמים לבניית בית מגורים עבורם, כאמור בהסכם שנחתם ביניהם, כאשר קודם לחתימת ההסכם עם פריזר התקשרו גואטה עם המשיבה מספר 1 (להלן: "הבית הישיר") בהסכם שעניינו הצטרפות לקבוצת מתמודדים במכרז. בבקשתם למתן צו עיון ותפיסת המסמכים ביקשו לתפוס ולעיין בהסכמים שנחתמו בין פריזר לבית הישיר והנוגעים לפרויקט במסגרתו נבנה ביתם של גואטה ע"י פריזר. כאמור בסעיף 31 לבקשת המבקשים לטענתם זכותם לבחון את מערך ההסכמים שבין פריזר לבית הישיר בנוגע למחירים שסוכמו על מנת שלא ימצאו המבקשים משלמים סכומים מעבר למגיע מהם עבור דירתם שעומדת להימסר להם בימים הקרובים. המבקשים אומרים בבקשתם כי דירתם תימסר להם כנגד ביצוע התשלום האחרון בגין בניית הבית לפריזר, ובאם כך הבית הישיר תמצא כמי שגבתה עמלות נוספות על אלה המותרות לה על פי ההסכם שבינה לבין גואטה באמצעות גביית חלק מכספי עבודות הקבלנות המיועדים לפריזר בלבד. טוענים המבקשים כי ללא הצגתם של המסמכים הללו לא יוכלו להוכיח את קיומם של ההסכמים הסודיים בין פריזר והבית הישיר ולא יוכלו להוכיח אילו סכומים הועברו לבית הישיר ע"י פריזר. המבקשים מציינים, כי "קיים חשש שללא תפיסת המסמכים, השלמת מסירת הדירה ומסירת הכסף תהווה תמריץ נוסף להשמדת המסמכים הנוספים שתפיסתם מתבקשת, למשיבות לא יגרם כל נזק עקב מתן הצו שכן מדובר בחיפוש מסמך ספציפי אשר ניתן לצלמו". עוד טוענים המבקשים כי אי מתן הצו יסתום את הגולל על סיכויהם להוכיח תביעתם ושל יתר 57 הדיירים בפרויקט. עוד מסתמכים המבקשים על הוראות סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות - התשנ"ט 1999. הצדדים מסרו תגובתם לבקשה והחלטה זו ניתנת על יסוד הבקשה והתגובות הנתמכות בתצהירים לאחר שהחלטת השופט התורן הייתה כי ביהמ"ש ייתן החלטתו ללא דיון במעמד הצדדים (החלטת כב' הש' מאיר יפרח מיום 16/8/00). לתגובת המשיבות הגישו גואטה את תשובתם. לאחר שעיינתי בכל החומר שהגישו הצדדים אני מורה על ביטול הצו. אבאר טעמי. כאמור, גואטה התקשרו עם פריזר בהסכם לבניית בית מגורים בתמורה שנקבעה בהסכם. ע"פ ההסכם ישולם התשלום האחרון כנגד מסירת החזקה בבית לידי גואטה. בקשת המבקשים לתפוס ולעיין במסמכים אשר לטענתם יקבעו אם מגיע מהם עוד כספים אם לאו אין בה כדי להצדיק את מתן הצו. מטרתה האמיתית של הבקשה היא לקבל מסמכים שמתוכם יוכלו המבקשים לטעון כי לא מגיע מהם כל תשלום. כבר נקבע שצו אנטון פילר הוא סעד דרסטי, דרמתי ודרקוני המצוי בקצה קשת הסעדים אשר בית המשפט מעניק ובגבולות כוחו של בית המשפט. בית המשפט באנגליה כינה את צו אנטון פילר כאחד מכלי הנשק הגרעיניים של המשפט. הפסיקה בישראל נזהרה מאוד במתן סעד שכזה והוא ניתן רק במקרים חריגים ביותר כאשר מבקש הצו מצביע על מסמכים אותם הוא מבקש לתפוס העומדים בפני השמדה ממש. הזהירות בהענקת צו זה נובעת מחומרתו. כך למשל בית המשפט נעתר לבקשה למתן צו אנטון פילר בתביעה אזרחית במקרה שבו התברר כי בעבר פעל מי שכנגדו התבקש הצו לשריפת ספרי חשבונות ופעולה כזו נמנעה עקב פעילות המבקשים. בבש"א (חיפה) 5791/99 - ת.א. (חיפה)742/97 יורם נור נ' כפר ביאליק, תקדין מחוזי כרך 71 (3) תשל"א / תשל"ב 1971- בעמ' 2725 קבע באותו מקרה "לכאורה הוכח קיומה של סכנה של ממש כי המשיבה תפעל גם בעתיד להשמיד את המסמכים שבהם מדובר כתוצאה מכך יגרם למבקש נזק ראייתי שלא תהיה לו תקנה". במקרים שבהם נתבקש צו אנטון פילר - ולא ניתן - היו אלה אשר בית המשפט לאור מהותו והקיצוניות של הצו והזהירות הרבה שיש בה לנקוט בהענקתו לא מצא כי יש טעם במתן הצו. כך בענייננו. מבלי שאכנס לשאלה אם ההסכמים והסיכומים אשר בין פריזר לבית הבית הישיר הם בכלל עניינם של גואטה ומבלי להכריע בשאלה אם יש או אין סודות מסחריים של הבית הישיר ואם יש או אין זכות לגואטה לדעת את הפרטים שבמסמכים הללו או להתערב ביחסים שבין פריזר לבית הישיר עלי לומר, כי לא שוכנעתי כי קיים טעם רציני כלשהו בגינו לא יוכלו גואטה, בהגיע המועד, להסתפק בסעדים הרגילים העומדים לרשות בעל דין בנסיבות דומות, כגון בבקשה לגילוי מסמכים או לקבלת פרטים נוספים או תצהירי תשובה לשאלונים ולעיין במסמכים. כפי שציינתי בתחילת ההחלטה, הטעם היחידי שאותו מעלים גואטה בבקשה הוא בדבר החשש שלהם שהבית הישיר או פריזר ישמידו את המסמכים. לא הונחה לנימוק זה כל תשתית עובדתית ולמעשה לא השתכנעתי אף לא לכאורה, כי קיים חשש רציני שמי מהמשיבים ישמידו או יעלימו ראיות עד כדי הצורך במתן צו לתפיסת מסמכים מסוג אנטון פילר. הטענה הועלתה כטענה בעלמא לא ניתן כל פירוט באשר למוטיבציות והכוונות של מי מהמשיבים להשמיד את המסמכים ולו בשל כך ראיתי לדחות את הבקשה. עוד עלי להידרש לטענת גואטה המסמכים על סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות להפעלת הסמכות למתן צו אנטון פילר. אלא שהתכלית החקיקתית בחוק עוולות מסחריות להפעלת הסמכות מוגדרת ומובאת לקשרים שבין עוסק לעוסק ולא לעניין טענת לקוח כלפי עוסק. יתר על כן, בבקשתם טוענים גואטה כי פעולות המשיבים מהוות מידע כוזב אשר במסגרתו מוסמך בית המשפט למנות כונס נכסים לתפיסת מסמכים וראיות על פי סעיף 16 לחוק כאשר די בחשש סביר בלבד לשם מינויו של כונס הנכסים. דא עקא, שחוק עוולות מסחריות בסעיף 16 מתנה את מינוי כונס הנכסים בקיומו של חשש של ממש לביצועה של עוולה לפי אותו חוק ולא כפי שגואטה מציינים חשב סביר בלבד. ראה: סעיף 16 א' לחוק עוולות מסחריות. יתר על כן המעיין בסעיפים 2 ו - 4 לחוק למד כי אין כלל תכולה לחוק עוולות מסחריות על המקרה שלפנינו מאחר והמדובר בעוולה נטענת של המשיבים כלפי גואטה אשר אינם "עוסקים" כמשמעותו באותו חוק ובכל מקרה לא היה כאן כל פרסום מצד פריזר של מידע שאינו נכון לגבי עיסוקה או מקצועה של פריזר. בשולי הדברים אציין כי המשיבות מפנות לקיומו של סעיף 22 להסכם שבין גואטה לבין פריזר ואשר צורף כנספח ב' לבקשת גואטה הוא סעיף שדן בהכרעה וסכסוכים בין הצדדים המהווה הסכם בוררות ביניהם ועל כן ראוי היה להם לגואטה כי יפנו כל סכסוך ביניהם להליכי הבוררות. כאמור לעיל אני מורה על ביטול צו תפיסת מסמכים שניתן במעמד צד אחד ביום 14.8.00. גואטה אינם רשאים לעשות שימוש במסמכים שנתפסו במהלך הכינוס ועליהם להשיב את המסמכים אשר נתפסו במהלך הכינוס לידי המשיבות ובתוך 24 שעות מאת מתן הצו. הערבויות שהופקדו על ידי גואטה יוחזרו להם ואני מחייבת את גואטה לשאת בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 8,000 ש"ח (4,000 ש"ח לכל משיבה) בצרוף מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. צו אנטון פילרמסמכיםתפיסת מסמכיםצווים