מחיקת תצהירים - רשלנות רפואית

החלטה בבקשה למחיקת תצהירים בתביעת רשלנות רפואית: מבוא: בפני שתי בקשות; בבש"א 5113/06 מתבקש בית המשפט להורות על הוצאת תצהיריהם של ד"ר גילין, ד"ר ברקמן וד"ר רחמני מתיק בית המשפט ועל החזרתם לידי המשיבים. בבש"א 5114/06 מתבקש בית המשפט להורות על מחיקת סעיפים מתצהירו של ד"ר ברקמן. המשיבים הגישו תגובה, לפיה הם מתנגדים לבקשות מטעמים שפרטו בתגובתם. הרקע לבקשות: עניינה של התובענה שבכותרת בתביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבים בטענה, כי הפרו כלפיו את חובת הגילוי בקשר עם ניתוח שעבר וכי התרשלו בדרך הטיפול בו. ביום 30.10.03 הורתה כב' השופטת לבהר שרון על הגשת תצהירי עדות ראשית. ביום 11.1.04 הגיש המבקש תצהיר עדות ראשית מטעמו. תצהירי המשיבים הוגשו ביום 8.6.04 עוד במועד הגשת תצהירי המשיבים הודיעה ב"כ המשיבים, כי היא טרם קיבלה את הסכמתם ושיתוף פעולתם של ארבע עדים נוספים, בהם העדים שאת תצהיריהם מתבקש בית המשפט להוציא מתיק בית המשפט (להלן: "העדים הנוספים"). ב"כ המשיבים ציינה כי נעשים מאמצים לקבל את תצהיריהם של העדים הנוספים וכי באם יעלה בידה לעשות כן, הם יוגשו לפני מועד הדיון שיקבע להוכחות. ביום 10.6.04 ניתנה לב"כ המשיבים ארכה להגשת תצהיריהם של העדים הנוספים עד ליום 1.9.04 בימים 8.3.04 ו-18.1.05 הגיש המבקש תצהירים נוספים וכן תצהיר משלים מטעמו. בין הצדדים התנהל הליך גישור וביום 3.7.05 הודיעו הצדדים כי הליך הגישור לא צלח. ביום 8.1.06 הורה כב' השופט ברוך על קביעת התיק להוכחות. באשר לעדים הנוספים, אשר טרם נתנו תצהירים, הורה כב' השופט ברוך, כדלהלן: "אשר לעדים שהנתבעים מבקשים לקבל תצהירים מהם - בתוך 10 ימים מהיום, תפנה עו"ד ברזילי לכל אחד ואחד מהעדים האמורים, תצרף עותק של פרוטוקול ישיבת היום ותבהיר, שעל מנת לייעל את הליך העדות בבית המשפט ולקצרו, מתבקש כל אחד מהעדים האמורים, להתכבד ולסור למשרדה לצורך חתימה על תצהיר. ... ככל שיענו העדים הפוטנציאלים לפניות, יוגשו תצהירים מטעמם בתוך 30 ימים מהיום.." ביום 19.1.06 הוגשו תצהיריהם של העדים הנוספים: ד"ר גילין, ד"ר רחמני, ד"ר בקרמן וד"ר קזצקר לתיק בית המשפט. שלושה מהתצהירים הנ"ל הוגשו כשהם חתומים ע"י העדים אך אינם מאומתים ע"י עו"ד כנדרש. בד בבד עם הגשתם של התצהירים הגישה ב"כ המשיבים הודעה על הגשת התצהירים ובקשה להזמנת עדים, במסגרתה ציינה כדלהלן: "התצהירים נחתמו בפקס בשל בעיה בתאימות מדפסת בית החולים למחשב הנישא של הח"מ, עליו נערכו התצהירים בבית החולים, ויוגשו חתומים במקור בסמוך למועד הדיון." ביום 22.1.06 הורה כב' השופט ברוך על קבלת התצהירים. ביום 20.2.06 הגיש המבקש את הבקשות שבכותרת. לטענתו, התצהירים הנ"ל הוגשו באיחור רב, כשהם אינם מאומתים ולפיכך, אין למעשה בפני בית המשפט תצהירי עדות ראשית. אשר על כן עותר המבקש להוצאתם מתיק בית המשפט. באשר לתצהירו של ד"ר בקרמן טוען המבקש כי ד"ר בקרמן "מגניב" לתצהירו עניינים של חוות דעת בשעה שהוא למעשה טיפל במבקש בבית החולים "מעייני הישועה" בשנת 1999 ועל כן אינו יכול ליתן חוות דעת במסווה של תצהיר. דיון והכרעה: בש"א 5113/06 לאור השתלשלות העניינים המפורטת לעיל, ברור כי התצהירים הוגשו במועד וכי כב' השופט ברוך כבר הורה על קבלתם, אף שאינם מאומתים כדין. אשר על כן התצהירים יוותרו בתיק בית המשפט ויוגשו כשהם חתומים ומאומתים כדין בסמוך למועד הדיון. בש"א 5114/06 לאחר שעיינתי בתצהירו של ד"ר בקרמן אני סבורה, כי לכאורה אין המדובר ב"הגנבת" עניינים של חוות דעת לתצהירו, כי אם בסקירת חלק מהשיקולים אשר הנחו אותו בבחירת דרך הטיפול המתאימה למבקש ועל התרשמותו ממצבו ועל כן איני מורה על מחיקתם. לאחר שתשמע עדותו של ד"ר בקרמן בפני, אתן דעתי לעניין בשנית, באם אתבקש לעשות כן על ידי המבקש. סיכומם של דברים: הבקשות נדחות. הוצאות הבקשות יילקחו בחשבון בעת מתן פסק-הדין. מחיקת תצהירמסמכיםרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות