חוב פרמיות לחברת ביטוח

פסק דין בפני תביעה של חברת ביטוח לתשלום דמי ביטוח בסך של 31,541.00 ₪. הצדדים וטיעוניהם טענות התובעת התובעת הינה חברת ביטוח אשר הנפיקה לבקשת הנתבעת, חמש פוליסות ביטוח והעניקה כיסוי ביטוחי לנתבעת כאמור בהן לפי הפירוט שלהלן: 236855054 - נספח א' לכתב התביעה: פוליסה בסיסית לעסק ברח' היצירה. 236883239 - נספח א'1 לכתב התביעה: פוליסה לביטוח הציוד בעסק. 237268216 - נספח א'2 לכתב התביעה: פוליסה לביטוח רכב מסחרי ג'י.אם.סי. 242656074 - נספח א'3 לכתב התביעה: פוליסה לביטוח מחסן בשר ברח' החוצבים. 242660555 - נספח א'4 לכתב התביעה: הרחבה לביטוח המכונות במחסן והסחורה. שלושת הפוליסות הראשונות הוצאו לתקופה שמיום 1.9.02 ועד ליום 31.8.03 (להלן: "פוליסות העסק והמכונית") ושתי הפוליסות האחרונות הונפקו לתקופה שמיום 18.9.02 ועד ליום 31.8.03 (להלן: "פוליסות המחסן"). הפוליסות בוטלו ביום 28.11.02 בשל אי תשלום הפרמיות. הנתבעת לא שילמה את יתרת דמי הביטוח בגין הפוליסות הנ"ל בשיעור של 31,541.00 ₪ לפיכך הוגשה התביעה דנן. טענות הנתבעת בחודש אוגוסט 2002, פנתה הנתבעת לסוכן הביטוח מר צבי הירשפלד והודיעה לו על ביטול כל הפוליסות, לאור חוסר האמון המוחלט שנוצר בין הנתבעת לבין מר הירשפלד. לאחר זמן מה, פנה מר הירשפלד לנתבעת בבקשה שתחדש את קשרי העבודה איתו וזאת לאחר שהתחייב בפני הנתבעת כי ידאג שהיא תקבל את כל ההחזרים הכספיים המגיעים לה מחברת הביטוח בגין פוליסות קודמות וכי לא יחודשו פוליסות אלא לאחר אישור בכתב ומראש שיעשה על ידי נציג הנתבעת. לטענת הנתבעת, בכפוף לביצוע החזרים ושינויים בפוליסות אשר סוכמו בין הנתבעת לסוכן הביטוח, הסכימה הנתבעת לנהל מו"מ בדבר חידוש הפוליסות. הראיה לטענת הנתבעת היא הכיתוב בכתב יד על גבי הפוליסות אשר צורפו לכתב ההגנה. הנתבעת הורתה לחברת הביטוח באמצעות סוכן הביטוח מר הירשפלד, שלא לחדש את כל הפוליסות נשוא כתב התביעה שכן, כתנאי לחידוש הפוליסות, היה על סוכן הביטוח להכניס שינויים בפוליסות - שינויים אשר סוכמו בין הנתבעת לבין סוכן הביטוח ולבצע את ההחזרים בגין פוליסות קודמות. מאחר שהשינויים וההחזרים לא בוצעו, לא הסכימה הנתבעת לחידוש הפוליסות. טענות הנתבעת באופן פרטני לגבי הפוליסות: § לגבי פוליסה נספח א' - בשם "מטריה בתי מלאכה" - הפוליסה מעולם לא נשלחה לנתבעת. יתכן שהפוליסה הוצאה אך בוטלה לאחר 3 חודשים. § לגבי פוליסה נספח ב' - "שבר מכני" - חידוש הפוליסה היה מותנה בשינויים אשר צוינו וסוכמו בכתב בין הנתבעת לבין סוכן הביטוח מר צבי הירשפלד. § הפוליסה שסומנה א1 - הוצאה בניגוד למוסכם, לא התקבלה אצל הנתבעת ובוטלה לאחר 3 חודשים. § הפוליסה שסומנה בכתב התביעה א'2 - בוטלה על ידי הנתבעת מאחר שלמרות שקרה נזק למכונית בסך של 31,000 ₪, חברת הביטוח אישרה לתשלום רק סך של 15,000 ₪ בעוד שהשמאי אישר סך של 26,000 ₪. § הפוליסות שצורפו לכתב התביעה וסומנו א' 3 א' 4, מעולם לא הומצאו לנתבעת. רק פוליסות שסומנו א' 1 ו א' 2 הומצאו (בסעיף 5 בכתב ההגנה, מציינת הנתבעת כי לא קיבלה את הפוליסה א1). בנוסף לכך, מכחישה הנתבעת בכתב ההגנה את תחשיבי התובעת בקשר לחוב שכן לטענתה חודשו הפוליסות כאמור בניגוד לבקשתה שלא לחדשן. דיון בפני תביעה של מבטחת לתשלום דמי ביטוח. נציג הנתבעת אשר נתן תצהיר מטעמה, לא התייצב לחקירה נגדית, למרות שלבקשתו נדחה מועד מתן עדותו ארבע פעמים. בשל אי התייצבותו של נציג הנתבעת, מר שמעון אושר לחקירה נגדית, נמחק תצהירו. לפיכך, כל שיש בפני בית המשפט הן הטענות שנטענו בכתב ההגנה שהעובדות שבו, לא אומתו בתצהיר כדבעי, באשר נותן התצהיר בחר שלא להתייצב לחקירה נגדית. במצב דברים זה, יש לקבוע אם התובעת הצליחה להוכיח במידת ההוכחה הדרושה במשפט אזרחי את תביעתה. ההכרעה במחלוקת שבין הצדדים תיגזר מהתשובה לשאלות שלהלן: 1. האם התובעת הוכיחה שהנתבעת ביקשה ממנה, להנפיק לה את חמשת הפוליסות שבמחלוקת? 2. אם התשובה לשאלה 1 היא חיובית, האם הוכיחה הנתבעת שהפוליסות הופקו ונמסרו לנתבעת? 3. אם התשובה לשאלה 2 היא חיובית האם הוכיחה התובעת כי שיעור דמי הביטוח הוא הסכום הנתבע? אדון בשאלות אלו כסדרן. האם התובעת הוכיחה שהנתבעת ביקשה ממנה להנפיק לה את חמשת הפוליסות שבמחלוקת ? לעניין זה נתן תצהיר והעיד סוכן הביטוח מר צבי הירשפלד. לדבריו לפי הזמנת הנתבעת, הנפיקה התובעת את פוליסות הביטוח שפורטו לעיל לפיהן, נתנה כיסוי ביטוחי לנתבעת כאמור בפוליסות. על אף דרישות ואזהרות רבות, עד היום לא סולקה יתרת פרמיית הביטוח. מר הירשפלד מכחיש את טענת מנהל הנתבעת מר אושר, כאילו בוטלו הפוליסות על פי הודעת בא כוחו מיום 15.8.02. אין כל ממש בטענה זו והיא נסתרת על פניה, עת שביום 27.8.02 חתם מר אושר בנוכחות עורך דינו על חידושי הפוליסות. בסעיף 7-6 לתצהירו כתב מר הירשפלד בין היתר: "רוב המבוטחים במשרדי לא חותמים בפועל על הודעת החידוש אלא מספיקה בקשה טלפונית שלהם. מקרה זה עם הנתבעת היה שונה, היות שמר שמעון אושר סיפר לי כי המבטח הקודם שלו חידש את פוליסות הביטוח שהוציא אצלו ללא אישורו וללא חתימתו ועל כן כשבא אותו מבטח לתבוע ממנו את תשלום הפוליסות, הוא סירב לשלם עבורן, בטענה שנעשו ללא ידיעתו והסכמתו. על כן, הודעתי למר שמעון אושר ביום 1.9.02 באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי הפוליסות שלו לא יחודשו ולא יהיה לו שום ביטוח אם הוא לא יחתום בכתב ידו ובחותמת על הודעות החידוש ויסוכמו סכומי הביטוח. בהתאם לכך אף לא העברתי את הוראת החידוש לתובעת אלא לאחר שסיכמתי עם מר אושר את פרטי הביטוח, סכומי הביטוח ואופן התשלום (בעניין זה ביקש מר אושר שלא לגבות הביטוח באמצעות כרטיס האשראי, אלא שאבוא לקבל ממנו שיקים)" מהמסמכים שצורפו עולה כי הודעת החידוש היא טיוטה של הרשימה עליה רשמו הצדדים בכתב יד את הערותיהם. על הודעות החידוש לפוליסה מסוג מטריה בתי מלאכה נכתב בכתב יד ביום 28/8/2002: "החידוש בכפוף לשינויים אשר סוכמו וצויינו בכתב יד בין המבוטח לבין מר צביקה ואשר יופיעו בפוליסה ובסכום שתואם עם צביקה הירשפלד לשנה נוספת" הערה דומה בכתב יד נכתבה ביום 27/8/02 על גבי הודעת החידוש של פוליסת "שבר מכני". בהמשך לתצהירו, ציין מר הירשפלד כי הפוליסות שהונפקו היו בדיוק על פי הסיכומים, בתיקונים ובשינויים שמר אושר ביקש לבצע: בסכומי הביטוח, בכיסויי הביטוחי ובעלויות הביטוח. בחקירה הנגדית נשאל מר הירשפלד: "ש. בהתייחס להודעת החידוש - האם יש את החותמת של הנתבעת ת. יש ש. האם אתה יכול להראות לי ת. על הודעת החידוש אין חותמת החברה יש רק חתימה אישית של מר אושר ש. האם נכון ששום ביטוח לא תקף אם אין חתימה של מר אושר וחותמת החברה על ההודעה לקראת חידוש? ת. אני לא יכול לתת תשובה מדויקת לשאלה מכיוון שבמשך 24 שנים שאני סוכן ביטוח על אף חידוש במשרדי של עסק דירה או רכב אין חתימת המבוטחים. חידושים נעשים בד"כ טלפונית מקבלים אישור ומחדשים. לעניין השאלה שאם יש על הודעות החידוש חותמת החברה אני רוצה לדייק בתשובה: על שני חידושים של פוליסות יש חתימה אישית של מר אושר. על הצעה לפוליסה חדשה יש חותמת וחתימה לגבי הצעה לקראת חידוש כפי שאמרתי אין על ההצעה חותמת של החברה אלא על שתי הצעות בלבד יש חתימה אישית של מר אושר. ש. בהתייחס לסעיף 7 לתצהירך אתה לפני דקה אמרת שעל הודעות החידוש אין חותמת של החברה, אם כך אין פוליסות האם זה נכון? ת. הפוליסות חודשו על סמך חתימת ידו של מר אושר ש. למרות שאין חותמת ת. כן ש. האם הכתוב בסעיף 7 לתצהיר הוא אמת ת. כן. הנה כי כן, מצטיירת תמונה, המנוגדת לנטען על ידי הנתבעת בכתב ההגנה, כאילו ביום 15/8/02 בוטלו הביטוחים במכתב של ב"כ הנתבעת לסוכן הביטוח. מסתבר, שביום 27 ו 28 לאוגוסט, נערכה פגישה בנוכחות מנכ"ל הנתבעת, ב"כ ומר הירשפלד. בפגישה זו סוכם על המשך הביטוחים בכפוף לשינויים שעליהם הוסכם לדבריו של מר הירשפלד ושלא נסתרו. התיקונים שעליהם סוכם הוכנסו לפוליסות. לטעון עתה כי החידוש, לאו חידוש הוא, מאחר שהבקשה לא אושרה בחותמת החברה, בעוד שהבקשה לחידוש נעשתה בכתב ידו של מנכ"ל הנתבעת, בנוכחות של עו"ד מטעמה של הנתבעת, זו טענה שנגועה בחוסר תום לב, היורד לשורשו של עניין. אין לבוא בטענות לסוכן הביטוח על כך שלא הקפיד שתוטבע חותמת החברה באשר סבר כי מספיקה חתימת ידו של המנכ"ל שנעשתה בנוכחות עורך דינו אפילו סבר מתחילה כי דרושה חותמת החברה. לאור בקשתו של מר אושר שלא לגבות את דמי הביטוח באמצעות חיוב כרטיס האשראי, מצהיר מר הירשפלד כי בא פעמים רבות (אולי 30 פעמים) עד למבשרת ציון, במיוחד על מנת להיפגש עם מר אושר ולקבל את השיקים לפירעון פרמיות הביטוח, אולם מר אושר לא הופיע לפגישות, או שהודיע כי אין ביכולתו להגיע מסיבות כאלה ואחרות. קשיי התשלום ודחיית הפגישות האין-סופית, לא הפריעו למר אושר לוודא עם מר הירשפלד, בכל שיחה טלפונית כל פעם מחדש, כי הפוליסות והכיסויים על פיהן עדיין בתוקף, ומר הירשפלד אישר לו שכך הם פני הדברים. לטענת התובעת, לאחר שהנתבעת לא שילמה את דמי הביטוח בסוף חודש אוקטובר 2002קצה היא בהבטחות הסרק של מר אושר והחלה לשלוח מכתבי התראה לקראת ביטול הפוליסות. מר הירשפלד שב ושוחח עם מר אושר פעמים רבות, והלה שב והבטיח לו כי אין לו מה לדאוג והפוליסות ישולמו במלואן. אולם, גם כעת לא מצא מר אושר את הזמן להיפגש עם מר הירשפלד ולשלם את דמי הביטוח. כשברר מר הירשפלד עם מר אושר באם קיבל את מכתבי ההתראה, טען כי עקב ריב בין מחלקי הדואר הוא אינו מקבל חלק מדברי הדואר. לפיכך, אסף מר הירשפלד את כל מכתבי ההתראה ושלח אותם אליו בפקס. מר אושר אישר כי קיבל את הפקס ושב ווידא כי הכיסוי הביטוחי עדיין בתוקף. הנה כי כן, נוכח העובדה שתצהירו של מר הירשפלד לא נסתר, ניתן לקבוע כי הנתבעת הוכיחה במידת ההוכחה הדרושה במשפט אזרחי, כי ביקשה להפיק עבורה את חמשת הפוליסות שבמחלוקת. האם הוכיחה הנתבעת שהפוליסות הופקו ונמסרו לנתבעת ? על פי תצהירו של מר הירשפלד שלא נסתר, הוא מסר את הפוליסות למר אושר לפחות 3 פעמים בצורה מסודרת בתוך קלסר ואף בנוכחות עורך דינו. לפיכך, נוכח העובדה שמנכ"ל הנתבעת בחר שלא להתייצב לחקירה על תצהירו בבית המשפט, ניתן לקבוע כי הנתבעת הוכיחה שהפוליסות הופקו ונמסרו לנתבעת. האם הוכיחה התובעת כי שיעור דמי הביטוח הוא הסכום הנתבע? מר הירשפלד הצהיר כי יתרת פרמיית הביטוח הינה בסך של 31,618.00 ₪, אשר בתוספת ריבית והצמדה כחוק נכון ליום הגשת התביעה, הינה בסך של 31,541 ₪. ב"כ הנתבעת טוען בסיכומיו כי עניין זה לא הוכח מאחר שמר הירשפלד לא ערך את החשבון וחברת הביטוח לא הביאה עד מטעמה לעניין זה. בשלב זה, כאשר עדותו של מר הירשפלד לא נסתרה בעדות שכנגד, לא ניתן לומר שהתובעת לא הרימה את הנטל בשל כך שלא הביאה אדם נוסף מטעמה. יש לזכור שכנגד טענתו של מר הירשפלד, לא עומדת כל עדות או ראיה אחרת. עולה מהמקובץ כי התובעת הוכיחה במידת ההוכחה הדרושה במשפט אזרחי כי הנתבעת ביקשה ממנה להפיק עבורה את פוליסות הביטוח שבמחלוקת. התובעת הנפיקה את הפוליסות לפי המבוקש, מסרה אותן לנתבעת והעניקה כיסוי ביטוחי עד לביטולן מחמת אי תשלום. בהתאם לכך, חבה הנתבעת לתובעת את דמי הביטוח בגין הפוליסות בתקופה שמיום תחילת הכיסוי הביטוחי ועד ליום הביטול בהתאם לשיעור דמי הביטוח שנתבע. אשר על כן, התביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 31,541 ₪. סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית חוקית מיום הגשת התביעה 12/10/03 ועד לתשלומו המלא בפועל. בנוסף לכך, תשלם הנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4,500 ₪ + מע"מ. סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית חוקית מהיום ועד לתשלומו המלא בפועל. פוליסהפרמיהחברת ביטוחחוב