סכסוך עבודה - לעובדי ציוד מכני נמל אשדוד

פסק דין 1. עניינה של בקשה זו היא צו שעתרה לו המבקשת לפיו יורה ביה"ד למשיבים כי יגרמו לכך, שעובדי הציוד המכאני יתייצבו לכל פעילות הדרכה, כפי שתורה להם הנהלת המבקשת ולרבות פעילות של הכשרת מדריכים. 2. המבקשת הינה תאגיד פי דין, המתפעל את נמלי חיפה, אשדוד ואילת. 3. המשיבה 1 הינה ארגון העובדים היציג של כלל עובדי המבקשת. 4. המשיב מס' 2 הינו ועד עובדי הציוד המכני בסקטור התפעול בנמל אשדוד. 5. המשיב 3 הינו יו"ר המשיב 2. 6. הסכסוך נשוא בקשה זו נוגע לעובדי הציוד המכני בסקטור התפעול בנמל אשדוד המונים כ- 300 עובדים. 7. עבודת התפעול בנמל מבוססת על עבודת הסווארים ועל עבודת מפעילי הציוד המכני. לכל מחלקה יש ועד נפרד, אשר לעיתים חותם על הסכמים נפרדים לכל מחלקה. 8. הציוד המכני בנמל אשדוד כולל את כל סוגי הכלים שבאמצעותם משנעים מטענים, בפריקה ובטעינה של אניות לרבות במלגזות ובמנופים. 9. על כלל עובדי המבקשת חל הסכם עבודה בסיסי מ- 1966 המכונה "הספר הירוק" בהסכם זה הוסדרו הדרוגים בהם מדורגים עובדי הרשות. סעיפים 116 (א)ו- 93 לספר הירוק קובעים: סעיף 116 א - "שכרו של עובד ישולם בהתאם לדרגה ולסוג הדירוג שנועדו למשרתו הקבועה בתקן." סעיף 93 - "לעובד קבוע תקבע הדרגה בהתאם לדרגה שנקבעה למשרתו במסגרת התקן, בכפיפות להוראות הסכם זה". (העתקי הסעיפים מתוך "הספר הירוק" צורפו כנספחים ג-1 ו- ג-2 לבקשה). 10. על פי הספר הירוק, סוג הדרוג אליו משתייך העובד, נקבע על פי המשרה בתקן אליה התקבל העובד ובה הוא משמש. לפי הספר הירוק וההסכמים הקיבוציים שנחתמו מעת לעת, עובדי התפעול שייכים לדרוג הפועלים. 11. עד לחתימת הסכמי ההתייעלות אצל המבקשת, עובד תפעול שהיה משובץ כמדריך היה עובר מדירוג פועלים לדרוג מנהלי עבודה ומשרתו כמדריך היה בתקן של מנהלי עבודה. 12. בתאריך 14.11.01 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המבקשת המשיבה 1 ונציגות עובדי סקטור תפעול - סיור וציוד מכני בנמל אשדוד ( ההסכם צורף כנספח ב' לבקשה). במבוא להסכם נאמר: "הואיל והצדדים הסכימו להסדיר בהסכם עבודה קיבוצי חדש את סדרי עבודתם, לרבות בנושאים של משמעת, סדרי המשמרות, מועצות ייצור, מידוד העבודה ותקנים, תנאי העבודה של העובדים, הכל כמפורט מטה בהסכם זה; הואיל והצדדים הסכימו כי בתמורה לשינויים שיחולו מכוח הסכם קיבוצי זה, לרבות ההסכמות בנוגע להפעלת רציפים חדשים, מקבלים העובדים בהסכם זה תמורה נאותה, מספקת וסופית בגין כל סעיפי ההסכם וכל נספחיו. (נספח ב' לבקשה) בסעיף 10 להסכם שכותרתו " סמכויות ניהוליות" נקבע: "סמכויות ניהוליות א. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת, כי ההנהלה נוהגת ליישם מעת לעת שינויים וחידושים טכנולוגיים, להפעיל ציוד חדש מכל סוג, לרבות מתקנים או ציוד חדשים ולשפר הקיימים וכל פעולה אחרת בדומה. על העובדים יהיה לשתף פעולה ולהפעיל מיד על פי דרישת ההנהלה כל ציוד חדש, מתקן חדש, או כל שינוי או חידוש וכל כיוצ"ב. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקפו של מנגנון מועצת הייצור, כאמור בתקנון מועצת ייצור הנספח כנספח א' להסכם זה, בנושאים המפורטים בנספח הנ"ל. על העובדים להשתתף בכל פעולת הכשרה או הדרכה כפי שתקבע הנהלת הרשות באופן מלא ותקין ולהשקיע את מיטב מרצם והשקעתם בכך, תוך מיצוי יכולתם האישית, וכן לבצע כל פעולת הדרכה, בין אם עבור עצמם ובין אם עבור אחרים, כפי שתורה ההנהלה. הדרכת עובדים תקבע ע"י ההנהלה. ההנהלה תקבע את תכנית ההדרכה, המדריכים ומספרם את מועד ההכשרה, אופן ההכשרה להדרכה ואת גודל הצוות המודרך על ידם. שיבוץ מועמדים להדרכה יעשה בוועדת קבלה מקצועית בה יהיו חברים משנה למנהל הנמל ראש המחלקה ונציג העובדים. בעת קביעת המועמדים תביא הוועדה בחשבון את תיקו האישי של המועמד ותתייחס לגיליון המשמעת, הבטיחות וחוו"ד דעתו המקצועית של הממונה על העובד." בסעיף 20 (1) (2) להסכם נקבע: "1. הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות עובדי התפעול ו/או נציגותם לגבי הנושאים המוסדרים בהסכם זה. 2. עובדי התפעול ו/או נציגיהם בנמל אשדוד ישמרו על שקט תעשייתי מוחלט ולא ינקטו בשום צעדים ארגוניים, לרבות שביתות, עיצומים ו/או כל הפרעה או עיכובים או האטה בעבודה מכל סוג ומין שהוא, בנושאים המוסדרים בהסכם זה..." 13. בתאריך 5.6.02 נחתם נספח להסכם מנהלי עבודה תפעול מיום 1.1.02 בין המבקשת והמשיבה 1 ( נספח ד' לבקשה). סעיף 5 להסכם קובע - "מוסכם כי תקן המשרה של המדריכים הקבועים הוא מכוכב, כלומר המשרה של כל אחד מהם תתבטל לאחר שיסיים את עבודתו ברשות מכל סיבה שהיא, לא יהיו תקנים חדשים או נוספים למדריכים בנמל אשדוד." סעיף 6 להסכם קובע - "הדרכת עובדים תקבע על ידי הנהלה". סעיף 7 להסכם קובע - "ההנהלה תקבע את תוכנית ההדרכה,המדריכים ומספרם. את מועד ההכשרה, אופן ההכשרה להדרכה ואת גודל הצוות המודרך ע"י המדריכים החדשים". סעיף 13 להסכם קובע - "שכרם של המדריכים החדשים יקבע במועצת ייצור שתתכנס לדיון בעניין זה. 14. החל ממועד חתימת הסכם זה, לא קיבלו יותר עובדים שהפכו להיות מדריכים דרוג של מנהלי עבודה. מכאן, שממועד זה עובדים מסקטור התפעול שישמשו בתפקיד הדרכה יקבלו שכר בהתאם לדרוג בו התקבלו לעבודה כאמור בספר הירוק, דהיינו בדרוג של פועלים. 15. בתאריך 31.7.03 חתמה המבקשת עם המשיבה 1 ונציגות עובדי סקטור תפעול סוואר וציוד מכאני על הסכם קיבוצי מיוחד הקובע את התמורה לעובד ששובץ לתפקיד מדריך: "6. תמורות 6.1 התמורה בגין עבודה מלאה ותקינה, לעובד ששובץ לתפקיד מדריך, לכל יום הדרכה בפועל, תהיה עפ"י דרגתו. 6.2 הפרמיה לה יהיה העובד זכאי, בגין יום הדרכה מלא בפועל תהיה בגובה 12 שעות רגילות (100%). 6.3 מדריכים מסקטור ציוד מכני אשר יוצבו להדרכה יהיו זכאים לתוספת גובה ו/או כלי כנהוג בסקטור בגין כל יום הדרכה בפועל על מנוף ו/או כלי." ( ההסכם צורף כנספח ה' לבקשה). 16. על ההסכם לא חתמה ההסתדרות אך חתמו נציגי ועד הסווארים בסקטור התפעול. 17. לקראת השקת הרציפים החדשים בצפון נמל אשדוד ("נמל היובל") הותקנו בהם מנופים חדשים וציוד מכני משוכלל ומודרני. לשם הפעלת המנופים במהלך שנת 2004 נדרשה פעילות הכשרה והדרכה של עובדי התפעול. במהלך שנת 2004, זאת כדי להכשיר מדריכים, אשר ידריכו את פועלי התפעול, וכדי לבצע פעילות הדרכה אינטנסיבית לפועלים על מנת להכשירם לעבודה על הציוד. 18. כשבאה המבקשת לפתוח בתהליך הדרכת עובדים, אז הודיע המשיב 2, באמצעות המשיב 3, כי העובדים לא ישתתפו בפעילות הדרכה עד אשר לא תסוכם עימם התמורה שיקבלו עבור ההדרכה. 19. המבקשת ניסתה לגייס גמלאים אשר ישמשו מדריכים בנמל, אך המשיב 3 הורה לעובדים שלא להתייצב לפעילות הדרכה. הצדדים החליפו ביניהם מכתבים ללא הועיל (נספחים ז'-י"ב לבקשה). 20. בתאריך 9.9.04 הגישה המבקשת בקשת צד בסכסוך קיבוצי ובה עתרה ליתן סעד הצהרתי כדלקמן: 1. להצהיר כי המשיבים חייבים לאפשר את השתתפות העובדים בסקטור הציוד המכני בכל סוגי פעילויות ההדרכה, הכל לפי הוראות הנהלת הנמל וכי עובדי הסקטור הציוד המכני חייבים להשתתף ולבצע כל פעולת הדרכה, בין אם עבור עצמם ובין אם עבור אחרים, הכל כפי שתורה ההנהלה. 2. להצהיר כי עובדי הציוד המכני קיבלו את מלוא התמורה הכספית בגין פעילות ההדרכה בנמל ובגין הפעלת הרציפים החדשים וכי המשיבים אינם רשאים לדרוש תמורה כלשהיא עבור פעילות ההדרכה של עובדי הסקטור הציוד המכני, וכן להצהיר כי התמורות בגין פעילות זו מוצו בהסכם התפעול, וכי המשיבים מחוייבים בהצהרתם על מיצוי תביעות בעניין זה על פי הסכם סקטור התפעול. 3. לחילופין, להצהיר גם אם קיימות למשיבים דרישות כלשהן בעניין שכר העידוד של עובדי סקטור ציוד מכני, הרי בכל מקרה אין הם רשאים לקיים צעדים ארגוניים כלשהם בעניין זה, כל מחלוקת בנושא צריכה להפתר באמצעות מנגנון יישוב חילוקי הדעות הקבוע בתקנון מועצות הייצור, תוך שמירה על שקט תעשייתי מלא וביצוע כל הפעילות הנוגעת להדרכה כפי שתורה הנהלת המפעל. עוד התבקש בית הדין להצהיר, כי כל הכרעה שתיפול במסגרת הליך יישוב חילוקי הדעות הקבוע בתקנון מועצות הייצור תמצה סופית את הזכות לשכר עידוד ולתמורה אחרת כלשהיא בגין פעילות ההדרכה, וכי לא תהיה למשיבים זכות לדרוש כל תמורה נוספת בגין פעילות זו. 4. עוד התבקש בית-הדין להצהיר, כי סירוב עובדי הציוד המכני בסקטור התפעול בנמל אשדוד להתייצב לפעילות הדרכה (לרבות הכשרת מדריכים), בהוראת המשיבים, מהווה שביתה שלא כדין ושביתה בלתי מוגנת אצל המבקשת. 21. עוד התבקש בית הדין ליתן צו המורה למשיבים וליחידיהם לגרום לקיום שקט תעשייתי מוחלט אצל המבקשת, לרבות אי נקיטה בשביתה, אי העדרות מפעילות הדרכה ואי נקיטת עיצומים מכל סוג שהוא, לרבות הפרעה אחרת למהלך העבודה התקין ולהפעיל סמכותם ומרותם הארגונית לצורך כך. במסגרת זו התבקש בית הדין להורות למשיבים לגרום לכך שעובדי הציוד המכני יתייצבו לכל פעילות הדרכה כפי שתורה להם הנהלת המבקשת והנהלת נמל אשדוד, ולרבות להכשרת מדריכים. 22. בדיון שהתקיים ביום 21.9.04 קיבלו הצדדים את המלצת בית הדין לפיה יקיימו משא ומתן רציף, כאשר במקביל לו העובדים ימלאו את כל דרישות ההנהלה בכל הקשור להדרכה. מאחר והצדדים לא הגיעו להסכמה, הגישו הצדדים את סיכומיהם תוך שהסכימו לוותר על חקירות על המצהירים וכן הסכימו, שהדיון בסעד הזמני יאוחד עם הדיון בסעד העיקרי. 23. טענות המבקשת סרוב עובדי הציוד המכני להתייצב לפעילות הדרכה, הינו סרוב מאורגן לבצע עבודה, ועל כן מדובר בשביתה. על השביתה לא ניתנה הודעה כחוק לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה תשי"ז-1957 ועל כן השביתה אינה כדין והיא בלתי מוגנת. השביתה אינה כדין מאחר והיא מתבצעת בנושא המוסדר בהסכמים קיבוציים, שקיימים בהם סעיפי שקט תעשייתי. 24. בהתאם להסכם מיום 14.11.01 על העובדים להשתתף בכל פעילות הכשרה או הדרכה, העובדים קיבלו את מלוא התמורה בגין פעילות ההדרכה והפעלת הרציפים החדשים. 25. הנהלת המבקשת מוכנה לשאת ולתת עם נציגות העובדים על התמורות שישולמו לעובדים בגין פעילות ההדרכה אך ללא התניית פעילות ההדרכה בקבלת תמורות מוגדלות. 26. המצב בו המבקשת קולטת בימים אלה עובדים חדשים הזקוקים להדרכה מיידית וכן בשל קליטת מנופים חדשים המחייבים לימוד אופן פעולתם - מצריך מתן צווים כמבוקש בבקשה, לשם קיום פעילות הדרכה בנמל, ללא קשר להכרעה בסוגיית התמורות בגין פעילות זו. 27. טענות המשיבים ההסכם מ- 6/02 נחתם מבלי שהמבקשת גילתה למבקשים, כי יהיה צורך בהדרכות רבות עקב פתיחתו הצפויה של נמל היובל, ובכוונת המבקשת לדרוש, כי עובדי התפעול יבצעו את ההדרכות ללא התנאים שקיבלו המדריכים ובכך למנוע קידום שהיה קיים למפעילי הציוד המכני להיות מדריכים, בדרוג של מנהלי עבודה. 28. המשיבים טוענים, כי יש להחיל עליהם את התנאים שקיימים לעובדי תפעול בנמל חיפה לפי הסכם שנחתם ב- 7.5.02 (נספח א' לתגובה). שם מדריכים חדשים יוקבלו למנהלי עבודה חדשים. על כך מוכנים המשיבים להתפשר. 29. הסכם 2001 לא שינה את המצב לפיו עובדים ממחלקת ציוד מכני אשר עוברים להדרכה, מקודמים ועוברים לדרוג מנהלי עבודה. 30. הסכם 2001 בו קיים סעיף של שקט תעשייתי אינו חל על הבקשה מאחר ונעשו נסיונות מאוחרים להסדירו ב- 6/02 וב- 7/03. 31. ביטול משרות המדריכים כפי שנקבע בהסכם 6/02, אינו יכול לחייב את עובדי הציוד המכני, שאינם צד להסכם שנוגע ליחידת מיקוח אחרת שהוא מדור הדרכה ו- 7 המדריכים החתומים עליו. לחילופין, אפילו ההסכם מ - 6/02 היה מחייב את המשיב 2 עדיין אין זה סותר את הצורך לשבת ולנהל משא ומתן לגבי תנאי שכרם של המדריכים החדשים. 32. הימנעות המשיבים מלשלוח עובדים להכשרה כמדריכים אינה מהווה שביתה, מאחר ולא ניתן לחייבם לוותר על המגיע להם, בהתאם לתקן מנהלי עבודה. מדובר בסרוב לגיטימי, שלא לעבוד עבודה נוספת, ללא הסכמה מראש על התמורה. 33. המשיבים אינם מאמינים להבטחת המבקשת, כי מה שיסוכם בין הצדדים יחול רטרואקטיבית, מאחר והמשיב 3 ממתין יותר משנה לישום ההסכם הקיים בנמל חיפה, ללא הועיל. 34. ה כ ר ע ה השאלה בה עלינו להכריע היא האם ניתן לחייב עובד לבצע עבודה שהתמורה בגינה לא הוסכמה, או שלא נקבעה דרך לקביעת התמורה. בפנינו הובאו שלושה הסכמים חתומים הנוגעים לסקטור התפעול, שמהם נחלץ את התשובה. 35. בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.11.01 (נספח ב' לבקשה) נקבע בסעיף 10 א כי "על העובדים להשתתף בכל פעילות הכשרה או הדרכה כפי שתקבע הנהלת הרשות... וכן לבצע כל פעולת הדרכה בין אם עבור עצמם ובין אם עבור אחרים, כפי שתורה ההנהלה". בסעיף 20 (ב) לאותו הסכם התחייבו עובדי התפעול בנמל אשדוד לשמור על שקט תעשייתי מוחלט ולא לנקוט צעדים ארגוניים, לרבות שביתה, עיצומים או כל הפרעה בעבודת הנמל, בנושאים המוסדרים בהסכם זה. 36. ניתוח של סעיפים 10 (א) ו- 20 (ב) להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.11.01 מלמד, כי בכל הקשור לפעולות הדרכה, עובדי התפעול התחייבו למלא את הוראת ההנהלה והם מנועים בעניין זה לסרב לעבוד. 37. בנספח להסכם מנהלי עבודה תפעול מיום 1.1.02 אשר נחתם ב- 5.6.02 (נספח ד' לבקשה) ע"י המבקשת והמשיבה 1, אשר הינה הארגון היציג של העובדים בנמל אשדוד וכלל זה עובדי התפעול, נקבע בין השאר בסעיף 5, כי לא יהיו יותר תקנים חדשים למדריכים בסקטור התפעול בנמל אשדוד. בסעיף 8 מובהר, כי ההדרכה היא בנוסף לעבודתו של עובד התפעול כאשר הוא ממשיך לעבוד במשרתו הרגילה. בסעיף 13 להסכם נקבע, כי שכרם של המדריכים יקבע במועצת ייצור שתתכנס לדיון בעניין זה. בסעיף 14 להסכם נכתב, כי בעקבות השינויים הנובעים מההסכם, יקבלו רק המדריכים הקבועים את כל ההטבות והתמורות שקיבלו מנהלי עבודה תפעול בהסכם שנעשה עימם ביום 1.1.02 חמשת המדריכים הקבועים אף חתמו על הסכם נוסף לחתימה המשיבה 1. 38. מהסכם זה אנו למדים, כי לפחות ממועד חתימתו - 5.6.02, חל שינוי בתנאי שכרם של עובדי תפעול, המשמשים כמדריכים. כלומר, לא עוד שכר שקיבלו מנהלי עבודה בתפעול אלא שכר כפי שיקבע במועצות הייצור . לא נקבע בהסכם כי כל עוד לא תסוכם התמורה לא יבצעו עובדי התפעול פעילות הדרכה. 39. בנקודה זו טוענים המשיבים, כי המשיבה 1 הוטעתה על ידי המבקשת, כי לא יהיה צורך עוד במדריכים; אולם לא כך מדבר ההסכם. ההסכם מדבר על כך שתוכנית ההדרכה השנתית עשויה לדרוש שעות הדרכה רבות יותר (סעיף 4); נוסף על כך ההסכם שנחתם ב- 14.11.01, בא גם על הרקע של הקמת נמל היובל, הפעלתו על ידי עובדי המבקשת, תוך התייעלות וצמצום תקנים. איננו מאמינים, כי המשיבים סברו כי פתיחת הנמל, לא תחייב הדרכה, שיש מקום להניח, כי העובדים יבצעו אותה בהתאם להסכמים החלים עליהם. על כן אין מקום לטעון כי המשיבים הוטעו שעה שחתמו על הסכם זה, מה עוד שלא פעלו לביטולו וכפי שניתן לראות בהמשך, נחתם הסכם נוסף שהוא המשכו של הסכם זה. בכך יש כדי ללמד, כי לא מדובר בהטעיה אלא בידיעה ובהסכמה, כי יש צורך בקביעת התמורה שיקבלו המדריכים. 40. איננו מקבלים גם את טענת המשיבים, לפיה ההסכם מ 5.6.02, עוסק רק בסקטור ההדרכה . לא מצאנו כי קיים סקטור כזה, מה עוד שהכותרת להסכם זה מסירה כל ספק - מדובר בהסכם מנהלי עבודה תפעול. 41. אם היה ספק כלשהו בא ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 31.7.03 ומסיר אותו. ההסכם שהוא בין המבקשת והמשיבה 1, ונציגות עובדי סקטור תפעול - סיור וציוד מכני, נחתם רק על ידי המבקשת ונציגות הסוורים בסקטור תפעול. במבוא להסכם (נספח ה' לבקשה) נכתב כי הצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם קיבוצי בין השאר גם את התמורות שיקבלו עובדים מסקטור תפעול שישובצו באופן זמני לתפקיד מדריכים מתגברים. סעיף 6 להסכם נושא את הכותרת "תמורות" והוא קובע, כי עובד ששובץ לתפקיד מדריך, יקבל פרמיה בגובה 12 שעות רגילות. 42. התמורה שזכאים לה הסווארים בסקטור תפעול, שיעבדו כמדריכים, הוסדרה בהסכם זה, ונותר לנו רק לבחון מה יהיה גורלם של עובדי הציוד המכני בסקטור התפעול שלא חתמו על הסכם זה. 43. התשובה לשאלה זו כעולה משלושת ההסכמים שהובאו לעיל, היא שהתמורה המגיעה למדריכים שהם מפעילי ציוד מכני תסוכם בהתאם להחלטת מועצת הייצור, או בהתאם לכל הסכם אחר שיגיעו אליו הצדדים כפי שעשו כן בהסכם מיום 31.7.03. 44. העדר הסכמה על התמורה, כאשר קיים מנגנון מוסכם לעניין הדיון בתמורה, אינו מביא לתוצאה בה מחזיקים המשיבים, לפיה העובדים יהיו רשאים לסרב להדריך, או לסרב לעבור הדרכות כאשר המבקשת דורשת זאת. כאמור בהסכם היסודי מ- 14.11.01, העובדים התחייבו לשקט תעשייתי בין השאר גם בעניין הסכמתם לבצע את הנחיות המבקשת בכל הקשור להדרכה. 45. המשיבים עותרים, כי המבקשת תשלם להם תמורה כפי שמקבלים עובדי התפעול בנמל חיפה. בית הדין אינו יכול לחייב המבקשת לעשות כן, שעה שמדובר ביחידה אחרת ונפרדת עם תנאים שונים והסכמים שונים. אין בכך כדי למנוע, כי הצדדים ינהלו משא ומתן בשל כך ויעלו כל דרישה במסגרת זאת - אולם כאמור הסכמה על התמורה לא מזכה את העובדים בזכות לסרב להדריך. 46. אין חולק, כי עבודת ההדרכה הינה חלק מהעבודה הסדירה, כפי שהיא נהוגה ומוסכמת על ידי הצדדים. 47. על כן, במקרה שלפנינו, מהלך העבודה כפי שהוסכם עליו בהסכם מיום 14.11.01, ובכלל זה, הסכמת העובדים לקבל את הוראות המבקשת בעניין הדרכה הינו "מהלך העבודה התקין". העובדים הפריעו למהלך העבודה התקין על ידי סרוב קיבוצי מתואם לבצע הדרכות. סרוב כזה הינו "שביתה" - ומאחר ומדובר בחלק במהלך העבודה התקין בשירות ציבורי - זוהי שביתה בלתי מוגנת. ראה: דב"ע ל"ה/8-4 רשות הנמלים בישראל נ' הועד הפועל של ההסתדרות הכללית, פד"ע ז', 143. דב"ע מ"ז/5-4 משה גינסטלר נ' מדינת ישראל, פד"ע ח', 3. דב"ע מ"ז/ 6-4 רשות השידור נ' האיגוד הארצי של עתונאי ישראל, פד"ע יח, 287. דב"ע מ"ח/ 11-4 ועד עובדי מחלקת ים - רשות הנמלים, פד"ע י"ט, 429. 48. אשר על כן, הרינו נעתרים לבקשה ומורים כדלקמן: המשיבים ימנעו מלהורות ליחידיהם להעדר מפעילות הדרכה וימנעו מלנקוט עיצומים בקשר לכך, ימנעו מלהפריע במהלך העבודה בכל הקשור לפעילות הדרכה, וכן, ידאגו כי עובדי הציוד המכני יתייצבו לכל פעילות הדרכה שתורה להם המבקשת. דרישות המשיבים בקשר לתמורה הנוגעת לפעילות הדרכה יידונו באמצעות מנגנון ישוב חילוקי הדעות הקבוע בתקנון מועצות הייצור, או בכל דרך מוסכמת אחרת, תוך שמירה על שקט תעשייתי. 49. כנהוג בסכסוכים קיבוציים אין צו להוצאות. סכסוך עבודהסכסוך