יחסים משפטיים בין חבר קופת גמל לבין קופת גמל

על מהות היחסים שבין חבר בקופת גמל לבין הקופה, עמד בית הדין הארצי בפסיקתו הרחבה כך בפרשת פלצנר: היחסים שבין ה"מבוטח" לבין "קרן הגמלאות" אינם נובעים מחוזה ביטוח (פוליסה)... היחסים שבין השניים "המבוטח" ו"המבטח", נובעים מעצם החברות בתאגיד, והתקנות של הקרן, כולל "הלכות הגמלאות" מכח התקנות - מחייבות את החברה ("קרן הגמלאות") ואת חבריה, במידה שהיו מחייבים אילו נערכו על ידי כל חבר ועל ידי החברה, כאילו הכילו התחייבות מצד כל חבריה ומצד החברה לקיים את כל הוראות התזכיר והתקנות. ובפרשת ברקן נקבע: "ההסכם היחיד הקיים בין המערער לבין מבטחים הינו תקנונה של הקרן הכל כנובע מעצם החברות בתאגיד. ואכן ההלכה הכללית היא כי תקנות של חברה יוצרות חיובים בכוחו של חוזה המחייבים את החברה וחבריה, ועל חיובים אלה חל חוק החוזים. להלן פסק דין בנושא: פסק דין 1. בפנינו תביעה להשבת כספים בסך - 245,427 ₪ ,אשר הגישה התובעת כנגד הנתבע. 2. התובעת, קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (להלן: "הקרן") היא "קופת גמל לקיצבה" כמשמעות המונח בפקודת מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד-1964. מטרתה העיקרית של הקרן היא לקיים ולנהל קרן פנסיה מקיפה לטובת חבריה. 3. בהתאם לסעיף 83 לתקנות ההתאגדות של הקרן, מוסדרים הנושאים של תשלום גמלאות, קצבאות, הענקות וביטוח החבר על ידי הקרן בתקנון הפנסיה שלה המכונה "הלכות הגימלאות" (להלן: "הלכות הגימלאות"). 4. הנתבע יליד 1942, הינו חבר בקרן. 5. בתאריך 23.6.92 נפגע הנתבע בתאונת דרכים. 6. בתאריך 1.6.92 הגיש הנתבע לקרן באמצעות מעבידתו, מפעלי תרבות וחינוך בע"מ, תביעה לתשלום פנסית נכות (העתק התביעה צורף כנספח ת/1 לכתב התביעה). 7. בתאריך 27.7.92 פנתה הקרן אל הנתבע במכתב והודיעה לו, כי בהתאם לסעיפים 62 ב להלכות הגימלאות, הקרן פטורה מחובת תשלום פנסיית נכות במקרה של תאונת דרכים. במכתב הובהר לנתבע כי במקרה כזה זכאי החבר לקבל מהקרן הלוואה בגובה פנסיית נכות עד לסיום הטיפול בתביעת הפיצויים, שיגיש נגד מי שהוא זכאי להיפרע ממנו, כנגד התחייבות החבר להחזיר את סכום ההלוואה מהפיצויים שיקבל בתביעתו (העתק המכתב צורף כנספח ת/3 לכתב התביעה). 8. ביום 18.3.93 קבעה ועדה רפואית של הקרן , כי נכות הנתבע נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים. 9. ביום 24.3.93 הודיעה הקרן לנתבע כי על פי החלטת הועדה הרפואית שליד הקרן נגרמה נכותו כתוצאה מתאונת דרכים ולכן בהתאם לתקנון הוא אינו זכאי לפנסית נכות. הקרן שבה והסבירה לנתבע כי הוא זכאי, אם יחפוץ בכך, להלוואה בגובה פנסיית נכות עד לסיום ההליכים המשפטיים בתביעת פיצויים שיגיש (למכתב צורף טופס הוראה בלתי חוזרת והתחייבות) ( העתק המכתב צורף כת/4 לכתב התביעה). 10. ביום 16.5.93 העביר הנתבע אל הקרן התחייבות בלתי חוזרת חתומה על ידו ועל ידי באת כוחו, עו"ד אפרת אסף, לפיה הוא מתחייב לפעול בהתאם לכל החובות המוטלות עליו מכוח סעיפים 62 ב ו- 81 להלכות הגימלאות. באת כוחו אישרה את חתימתו והתחייבה לפעול בהתאם לסעיפים הנ"ל להלכות הגימלאות. בסעיף 2 לכתב ההתחייבות הצהיר התובע כדלקמן: "אני מבקש מכם לאשר לי, עפ"י נכותי, הלוואה בגובה פנסיית נכות כמפורט בסעיף 62 ו/או 81 של הלכות הגימלאות, ואני מתחייב בכל ההתחייבויות המוטלות עלי לפי האמור באותם סעיפים, שתצלומם מצ"ב, וחתום על ידי" (העתק ההתחייבות צורף כנספח ת/5 לכתב התביעה). 11. בתאריך 3.6.93 הודיעה הקרן לנתבע כי אישרה לו פנסית נכות מלאה (המכתב צורף כנספח ג' לתצהיר הנתבע). 12. בתאריך 4.7.93 הודיעה הקרן לנתבע, כי אושרה לו הלוואה בגובה קצבת נכות מלאה בשעור 47.66% ממשכורתו החודשית, כאשר בתום ההליכים הוא נדרש להשיב לקרן את סכומי הלוואה, ועליו לעדכן הקרן בתוצאות התביעה ( המכתב צורף כנספח ת/6 לכתב התביעה). 13. בתאריך 20.7.9 פנה מעבידו של הנתבע אל הקרן בבקשה להבהיר אם מדובר בפנסית נכות או בהלוואה (נספח ת/18 לתצהירה של הגב' אילנה גולדרינג). 14. בתאריך 8.8.93 השיבה הקרן למפעלי תרבות וחינוך בע"מ, כי לפי תקנון הקרן קיימות שתי אפשרויות בקשר שבין הקרן לבין חבר שהפך נכה: האחת, כאשר הארוע מזכה בפנסית נכות, שאז המעביד חייב לשלם גמולים במשך שנה. השניה, כאשר מדובר במקרה שאינו מזכה, שאז מבוצע החזר דמי הגמולים או הקפאת זכויות. קיים גם מצב ביניים, שבו נוהגת הקרן כלפי החבר לפי החלופה הראשונה, כאשר טרם הוכרע איזה חלופה תחול. אם החבר הופך להיות זכאי לא תבוצע התחשבנות עם המעביד (העתק המכתב צורף כנספח ד' לתצהיר הנתבע). 15. מעבידו של הנתבע הודיע לו ב- 5.8.93 כי לאחר שערך ברור עם הקרן אי אפשר לקבל קצבה פעמיים כעולה מתקנות הקרן כפי שצורף למכתב . במכתב הובהר, כי הנתבע זכאי לקבל הלוואה בגובה פנסית הנכות עד לגמר המשפט. אם הנתבע יזכה בתביעה, יהיה עליו להשיב הקצבה שקיבל לקרן. אם לא יזכה בתביעה, ימשיך לקבל קצבה מהקרן ( המכתב צורף כנספח ת/1 לתצהירה של הגב' גולדרינג). 16. בתאריך 10.2.94 שלחה הקרן לתובע מכתב ובו הבהירה לו, כי קצבת הנכות משולמת לו כהלוואה בגובה פנסית הנכות עד גמר ההליכים המשפטיים. הנתבע התבקש לעדכן הקרן בתוצאות התביעה. ( המכתב צורף כנספח ת/7 לכתב התביעה). 17. בתאריך 28.7.96 כתבה הקרן לב"כ הנתבע כי הנתבע מקבל הלוואה בגובה פנסית הנכות והיא מתבקשת להודיע על התפתחות שתהיה בהליכים המשפטיים (המכתב צורף כנספח ת/8 לכתב התביעה). 18. בתאריך 29.5.98 ניתן פס"ד בתביעתו של התובע נגד הסנה חברה לביטוח בע"מ (ת"א 889/93 - אשקלון), לפיו על חברת הביטוח לשלם לתובע סך של - 528,388 ₪ כשמסכום זה יש לנכות סך של 100,414 ₪ שהתקבל מהמל"ל וסך של - 78,477 ₪ בגין תשלומים תכופים. סה"כ קיבל התובע - 349,497 ₪ על פי פסק הדין (פסק הדין צורף כנספח ת/13 לכתב התביעה). 19. בתאריך 10.2.99 פנתה הקרן לתובע והזכירה לו כי משולמת לו הלוואה בגובה פנסיית הנכות והוא מתבקש להודיע על כל התפתחות שחלה בתביעתו כנגד חברת הביטוח ואם ההליך הסתיים (העתק המכתב צורף כנספח ת/9 לכתב התביעה). 20. בתאריך 24.9.00 פנתה הקרן לב"כ הנתבע וביקשה לדעת האם הסתיים הטיפול בתביעתו לנוכח העובדה, כי הנתבע מקבל הלוואה מהקרן בגובה פנסיית הנכות ( העתק המכתב צורף כנספח ת/1 לכתב התביעה). 21. בתאריך 4.10.00 הודיעה ב"כ הנתבע לקרן, כי הטיפול בתביעה הסתיים (העתק המכתב צורף כנספח ת/11 לכתב התביעה). 22. בתאריך 15.11.00 הודיעה הקרן לנתבע, כי בהתאם להוראה הבלתי חוזרת וההתחייבות עליה חתם הנתבע ב- 16.5.93, שולמה לו הלוואה בגובה פנסיית נכות מלאה. מחודש 11/00 תשלום הפנסיה הופסק ועל הנתבע היה להודיע כיצד הוא מתכוון להשיב את סכום ההלוואה ( העתק המכתב צורף כנספח ת/12 לכתב התביעה). 23. בתאריך 7.12.00 פנה ב"כ הקרן לנתבע וביקשו להשיב לקרן את הסך של - 245,470 ₪, בגין תשלומי ההלוואה שקיבל הנתבע מהקרן (נספח ת/14 לכתב התביעה). 24. טענות הקרן התובעת טוענת, כי תקנה 61 להלכות הגמלאות קובעת את תנאי הזכאות של חבר לפנסיית נכות. סייגים לזכאות זו נקבעו בתקנה 62, לפיהם חבר אינו זכאי לקבל פנסיית נכות מן הקרן , אם הנכות נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים, על פי הגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. 25. הקרן טוענת, כי הואיל ובנסיבות שפורטו לעיל, לא היה הנתבע זכאי לקבל ממנה פנסיית נכות , עליו להשיב לקרן את כל סכומי פנסיית הנכות, ששולמו לו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ממועד תשלומם לידיו ועד למועד הגשת התביעה. 26. טענות הנתבע הנתבע טוען בכתב ההגנה, כי קיבל והבין, במשך כל השנים בתום לב שהכספים המועברים אליו, הינם במסגרת חובת הקרן כלפיו. 27. הנתבע טען,כי מלכתחילה ומאז תאונת הדרכים שאירעה לו, נקטה התובעת כלפיו בשיטה של "מסרים כפולים", העולים כדי הטעייה ומצג שווא רשלני, גם יחד. כך למשל , סמוך לאחר תאונת הדרכים קיבל הנתבע ממעבידתו- "מפעלי חינוך ותרבות בע"מ", מכתב מיום 27/8/92 ובו נאמר כי הוא זכאי לפנסיית נכות מן התובעת. ב- 3/6/93 קיבל מכתב מן התובעת ובו אושרה לו פנסיית נכות מלאה בשיעור של 47.66% מהשכר הקובע. במכתב זה , כמו במכתבים נוספים ששלחה התובעת , אין כל זכר לכך כי המדובר בהלוואה ולא בפנסיית נכות. 28. הנתבע טען , כי מכל המסמכים שפורטו לעיל ושצירפו הצדדים, עולה כי בד בבד עם החתמתם של הנתבע ובאת כוחו על טופס ההוראה הבלתי חוזרת ( נספח ת/5 לכתב התביעה), הבהירה התובעת לנתבע בשורה ארוכה של מסמכים אחרים כי ההלוואה בה מדובר , מתייחסת לתקופה של שנה אחת (למשל-נספח ג' לכתב ההגנה). וכי לאחר מכן אישרה התובעת את זכאותו של הנתבע לקצבת נכות מלאה וסופית עד למועד יציאתו של הנתבע לפנסיה. 29. על כן, טוען הנתבע כי לאור מצגיה של התובעת , הבין הנתבע והניח בתום לב כי עם סיום " מצב הביניים", (אותו הזכירה התובעת במכתבה המסומן כנספח ד' לכתב ההגנה), החליטה התובעת לשלם לו פנסיית נכות מלאה לה הוא זכאי ולא הלוואה כפי שטוענת התובעת. 30. הנתבע טען כי בהסתמך על מצגיה של התובעת, שינה את מצבו לרעה ואין בידו להשיב לתובעת כספים כלשהם, זאת מאחר ומקורות הכנסתו האחרים של הנתבע דלים ביותר והוא מטופל בשני ילדים קטינים. על כן, לא יכול היה לחסוך סכום כלשהו מדמי הגמולים שקיבל וצרך אותם במלואם לפרנסת משפחתו. 31. מטעם הקרן העידו, הגב' אילנה גולדרינג, אשר שימשה כמנהלת אגף הפנסיה בקרן, והגב' נועה פרימו המשמשת כיום כמנהלת מחלקת הפנסיה בקרן. 32. הנתבע הגיש מטעמו שני תצהירים, כאשר השני ניתן בתגובה לתצהירה של הגב' גולדרינג. 33. ה כ ר ע ה סעיף 61 בפרק השמיני להלכת הגמלאות קובע את תנאי הסף לזכאות לפנסיית נכות מהקרן. סעיף 62 קובע את הסייגים לתשלום פנסיית נכות על ידי הקרן כדלקמן: "למרות האמור בסעיף 61 לעיל, הקרן תהיה פטורה מחובת תשלום פנסיית נכות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם הנכות נגרמה מפגיעה בעבודה, או מחלה מקצועית... (ב) אם הנכות נגרמה מחמת תאונה המזכה את החבר בעילת תביעה עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן חוק הפיצויים) ו/או עפ"י כל דין אחר; (ג) נגרמה הנכות כתוצאה מתאונה כאמור בס"ק (ב) לעיל - יהיה החבר זכאי להלוואה בגובה פנסיית הנכות בהתמלא התנאים דלהלן: (1) על החבר להגיש תביעה תובענה נגד מי שהוא זכאי לתבעו; (2) אין החבר רשאי להזניח או להפסיק את התובענה ללא הסכמת הקרן; (3) אין החבר רשאי לוותר או להתפשר ללא הסכמת הקרן; (4) על החבר לנקוט בכל פעולה סבירה לממש את תביעתו". (ד) זכה החבר בפיצויים (הן מכוח פסק דין והן מכוח הסכם) יהיה החבר זכאי לנהוג בכספי הפיצויים עפ"י אחת משתי האפשרויות הבאות: (1) להעביר מיד לזכות הקרן מתוך כספי הפיצויים שקיבל את הסכום המספיק לכיסויי הערך האקטוארי של פנסית הנכות הצפויה במלואה עפ"י חשבון שיכין אקטואר הקרן ובמקרה זה תשולם לחבר פנסיית נכות וההלוואה שניתנה תחשב כנפרעת. (2) לשמור לעצמו את סכומי הפיצויים שקיבל ובמקרה זה תעמוד לפרעון מיידי ההלוואה שניתנה בצירוף ריבית והצמדה, כמקובל בקרן ותשלומי ההלוואה ייפסקו. במקרה כזה לא יהיה זכאי החבר לפנסיית נכות. (ה) העביר החבר את מלוא סכום הפיצויים לקרן ולא היה בסכום די כיסוי הערך האקטוארי של פנסית הנכות תשולם לחבר פנסית נכות וההלוואה שניתנה תחשב כנפרעת..." סעיף 81 קובע: " (א) למרות האמור בסעיף 62(ב) לעיל, הרי אם נגרמה הנכות כתוצאה מתאונה שאיננה מזכה את החבר בפיצויים עבור אובדן השתכרות לפי פקודת הנזיקין(נוסח חדש) או לפי חוק הפיצויים - יהיה החבר זכאי לפנסיית נכות בהתמלא יתר התנאים על פי פרק זה. (ב) אם נגרמה הנכות כתוצאה מתאונה שמזכה את החבר בפיצויים לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) או לפי חוק הפיצויים- יהיה החבר זכאי להלוואה בגובה פנסיית הנכות בהתמלא יתר התנאים על פי פרק זה. (הלכות הגמלאות צורפו כנספח ת/2 לכתב התביעה). 34. מסעיפים 62 ו- 81 להלכות הגמלאות עולה כי חבר שנכותו נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים אינו זכאי לקבל מהקרן פנסית נכות. הוא זכאי, אם הוא חפץ בכך, לקבל הלוואה מהקרן בגובה פנסיית הנכות ובלבד שישיב אותה חזרה לקרן כאשר יזכה בתביעה שיגיש בקשר לתאונת הדרכים. 35. הצדדים בתיק זה מסכימים, כי זכויות הצדדים וחובותיהם מוסדרים בתקנון הקרן - שהוא הלכות הגמלאות. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המבוטח לקרן. 36. על מהות היחסים שבין חבר בקופת גמל לבין הקופה, עמד בית הדין הארצי בפסיקתו הרחבה כך בפרשת פלצנר: "היחסים שבין ה"מבוטח" לבין "קרן הגמלאות" אינם נובעים מחוזה ביטוח (פוליסה)... היחסים שבין השניים "המבוטח" ו"המבטח", נובעים מעצם החברות בתאגיד, והתקנות של הקרן, כולל "הלכות הגמלאות" מכח התקנות - מחייבות את החברה ("קרן הגמלאות") ואת חבריה, במידה שהיו מחייבים אילו נערכו על ידי כל חבר ועל ידי החברה, כאילו הכילו התחייבות מצד כל חבריה ומצד החברה לקיים את כל הוראות התזכיר והתקנות..." ובפרשת ברקן נקבע: "ההסכם היחיד הקיים בין המערער לבין מבטחים הינו תקנונה של הקרן הכל כנובע מעצם החברות בתאגיד. ואכן ההלכה הכללית היא כי תקנות של חברה יוצרות חיובים בכוחו של חוזה המחייבים את החברה וחבריה, ועל חיובים אלה חל חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973" . ראה: דב"ע לד/46-3 אברהם פלצנר - הסנה חברה לביטוח בע"מ ואח' פד"ע ה 477. דב"ע שן/60-3 עמיקם ברקן ואח' - קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ פד"ע כב 258. ע"ע 1420/01 מיכאל דזנאשוילי נ' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ, עבודה ארצי, כרך לג (42, 42. 37. כאמור על פי תקנות 62 ו- 82 להלכות הגמלאות הקרן לא היתה מחוייבת בתשלום פנסית הנכות מלכתחילה לנתבע, מאחר ונקבע, כי הארוע בו נפגע הנתבע הינו תאונת דרכים. 38. אשר לעניין ידיעתו של הנתבע את האמור בהלכות הגמלאות. הנתבע מוחזק כמי שידע או שהיה עליו לדעת את האמור בהלכת הגמלאות, לרבות הוראות תקנת 62 ו- 81 להלכות הגמלאות. איננו מקבלים את הטענה, כי הנתבע לא ראה אף פעם את התקנון, שעה שיכול היה בשקידה מועטה לקבל העתק לידיו ולגלות את הוראות הקרן בכל הקשור לזכאות לפנסית נכות ובמיוחד להעדר זכותו לקבלת הגמלה במידה ומדובר בתאונת דרכים. לא רק זו אף זו. הנתבע היה מיוצג על ידי עורך דין, כבר בשנת 1993. כאשר הנתבע קיבל יעוץ משפטי בעת הגשת התביעה כנגד חברת הביטוח ובמקביל חתם בנוכחות עו"ד על התחייבות שהקרן דרשה, הרי שהוא אינו יכול להישמע בטענה, כי הוא אינו מכיר את הלכות הגמלאות. 39. הנה כי כן, משהוכרה זכאותו של הנתבע לקבל את כספי הפיצויים מחברת הביטוח בגין הפגיעה שנגרמה לו בשל תאונת הדרכים שאירעה, הרי שקמה לקרן זכות לתבוע מהנתבע החזר התשלום שקיבל. 40. על כן, משקבענו, כי הנתבע והקרן הינם צדדים לחוזה, וכשעל פי החוזה, זכאותו של הנתבע לפנסיית נכות, תלויה ומותנית היתה בתוצאות תביעתו לפי חוק הפיצויים לנפגע תאונת דרכים, הרי שבהתקיים תנאי הזכאות על פי התקנון קמה מאליה חובת השבת הסכומים שקיבל על תנאי. 41. הנתבע טוען, כי הקרן הטעתה אותו תוך שהציגה בפניו מצג רשלני, לפיו מצד אחד נתנה לו לחשוב כי מדובר בפנסיית נכות רגילה ומצד שני בחלק מהזמן ציינה, כי מדובר בהלוואה. אין בידינו לקבל טענות אלו אשר נסתרות מניי וביי במסמכים אשר תוכנם אינו שנוי במחלוקת והצדדים בתיק זה הסתמכו עליהם. 42. למן תחילתו של ההליך בו התבררה זכותו של הנתבע לקבל פנסית נכות מהקרן הבהירה הקרן באופן חד משמעי כי מדובר בהלוואה. כך במכתב הקרן למעביד מיום 27.7.92 (נספח ת/3 לכתב התביעה) בו נרשם בין השאר: "הננו להודיעכם כי על פי הלכות הקרן פרק שמיני סעיף 62 ב' הקרן פטורה מחובת תשלום פנסית נכות במקרה של תאונת דרכים. אולם עד גמר המשפט יהיה זכאי להלואה בגובה פנסית הנכות. הואילו נא להודיענו את שם העורך דין המטפל בענינו, על מנת לשלוח לו כתב התחייבות לקבל הלואה זו." הנתבע שהיה מכותב של מכתב זה, הודה בקבלתו (סעיף 3 לכתב ההגנה). 43. כך במכתב הקרן מיום 24.3.93 (נספח ת/4 לכתב התביעה) בו נרשם בין השאר: "על פי החלטת הועדה הרפואית הבודקת, בישיבתה מה- 18.3.93, נגרמה נכותך כתוצאה מתאונת דרכים. על פי הלכות הקרן פרק שמיני סעיף 62 ב' 81, הקרן פטורה מחובת תשלום פנסית נכות במקרה של תאונת דרכים. אולם עד גמר המשפט תהיה זכאי להלוואה בגובה פנסית הנכות. מצ"ל טופס הוראה בלתי חוזרת והתחייבות. עליך להחתים את עורך הדין המטפל בענין ולהחזירו אלינו. מצ"ל העתק מהלכות הקרן הדן בנושא. " הנתבע הודה בקבלת המכתב כאמור בסעיף 4 לכתב ההגנה. 44. וכך גם במכתב ההתחייבות החד משמעי עליו חתם הנתבע ביום 16.5.93 (נספח ת/5 לכתב התביעה)ובו נרשם כדלקמן: "1. נפצעתי בתאונת דרכים / ביום 29.6.92 והנני מתכוון/נת לתבוע פיצוי על נזקי/תגמולים - גימלה. מאת "הסנה חב' ביטוח בע"מ בעניין זה. הנני, ואהיה מיוצג/ת ע"י מר משה קלדרון - אפרת אסף עו"ד רח' הרצל 36, אשקלון. 2. אני מבקש/ת מכם לאשר לי, עפ"י נכותי, הלואה בגובה פנסית נכות כמפורט בסעיף 62 ו/או 81 של הלכות הגימלאות ואני מתחייב/ת בכל ההתחייבויות המוטלות עלי לפי האמור באותם סעיפים, שתצלומם מצ"ב וחתום על ידי. 3. התחייבויות אלה הינן בלתי חוזרות." מכתב זה נחתם בנוכחות עו"ד וחזקה שהנתבע ידע על מה חתם. הנתבע הודה באמור בכתב ההתחייבות כעולה מסעיף 5 לכתב ההגנה. 45. הנתבע לא קיבל בשום שלב לאחר שחתם על כתב ההתחייבות, הודעה מהקרן לפיה היא ראתה את ההתחייבות כבטלה. נהפוך הוא. הנתבע מסתמך על מכתבה של הקרן מיום 3.6.93 (נספח ג' לתצהירו) ומכתבה של הקרן מיום 4.7.93 ( נספח ת/6 לכתב התביעה) מהם ניתן ללמוד כי מדובר בקצבת נכות מלאה ,ואם מדובר בהלוואה הרי שההסדר הוא לכל היותר מ - 1.7.92 ועד 31.12.93. טענה זו אינה עומדת מול תוכנו של מכתב הקרן מיום 4.7.93 אשר תוכנו מדבר בעד עצמו, ומפאת חשיבותו נביאו במלואו: "הננו להודיעך כי אישרנו לך הלואה בגובה קיצבת נכות מלאה במכסת 47.66% ממשכורתך החודשית. אישור זה ניתן לך מה- 1 ביולי 1992 עד 31 בדצמבר 1993. בתום ההליכים יש להחזיר לקרן את סכומי ההלואה בגין פנסית נכות, כשהם צמודים ובריבית הנהוגה בקרן. הנך מתבקש לעדכן אותנו בתוצאות התביעה. " בסיפא של המכתב מציינת הקרן מפורשות כי בתום ההליכים המשפטיים - דהיינו התביעה שהוגשה לפי חוק הפיצויים , יהיה על הנתבע להשיב לקרן את סכומי ההלוואה בגין פנסית הנכות, על כן הוא מתבקש לעדכן הקרן בתוצאות התביעה. אם ההלוואה היא רק לשנה, מדוע צריך הנתבע למסור לקרן דיווח על תוצאות התביעה? 46. יתרה מזו. אם היה ספק אם מדובר בהלוואה או בקצבה, בא מעבידו של הנתבע וכותב לקרן ב- 20.7.93 כי הוא מבקש להבין את מהות הגמלה שמקבל הנתבע (נספח ת/18 לתצהירה של הגב' גולדרינג). הקרן השיבה למעביד ביום 8.8.93 (נספח ד' לתצהיר הנתבע )ובעקבות כך כותב מעביד לנתבע כי מדובר בהלוואה, שעל הנתבע להשיב לאחר שיזכה בתביעה שהגיש (נספח ת/19 לתצהיר הגב' גולדרינג). 47. עוד נזכיר, כי בתביעה שהגיש הנתבע כנגד מעבידו, טען הנתבע בסעיף 5 לכתב התביעה כדלקמן: "לאחר בקשתו של מזכיר המועצה לממש את הסיכום - כאמור בסעיף 4 ועדיין בהיותו בחופשת מחלה קרתה לתובע תאונת דרכים ועקב כך אישרה הקרן לתובע הלואה בגובה של 47.66% ממשכורתו החודשית כקצבת נכות למשך ½ 1 שנה ושעל התובע להחזירה לקרן צמודה + ריבית הנהוגה בקרן. יש לציין כי אין שום קשר בין תאונת הדרכים לבין ביצוע הסיכום בדבר סיום עבודתו של התובע אצל הנתבעת וכי יחסי העבודה התקיימו עד סיום חופשת המחלה של התובע ומשלא אושרה לו פנסית נכות על ידי הקרן היה על הנתבעת להפשיר את הסיכום אשר הוקפא על פי בקשת מועצת פועלי אשקלון ולממשו הלכה למעשה". לעניין זה התייחס המעביד בכתב ההגנה שהגיש (נספח ת/21 לתצהירה של הגב' גולדינג) וטען, בין השאר, בסעיף 7 (ג) כדלקמן: "(1) לתובע אושרה כיום פנסיית נכות מלאה מהקג"מ, ולא יעלה על הדעת ובניגוד לדין הוא, שעובד יזכה לפנסיה מחד, וידרש פיצויי פיטורים מאידך. (2) העובדה שהסכומים שמקבל היום התובע מקג"מ נחשבים בגדר הלוואה,אינה רלבנטית לעצם העובדה שהוא מקבל פנסיית נכות. (3) מטרת הצגת התשלום כהלוואה הוא למנוע מהתובע קבלת כפל סכומים, הן מקג"מ והן מהחברה המבטחת בתאונת הדרכים. (4) למעלה מן האמור לעיל, עפ"י תקנות קג"מ, אם תדחה תביעתו הנזיקית, הוא לא יחוב בהחזק כלשהו לקג"מ. (5) נתונים אלו הובאו לידיעת התובע על ידי מזכיר הנתבעת בכתב ובע"פ והנתבעת עשתה מעל ומעבר לחובותיה עפ"י הדין, והגישה לתובע עזרה רבה בהבנת זכויותיו מקג"מ. " כלומר, גם אם הנתבע נטה להאמין כי אולי קיבל הלוואה למשך שנה וחצי, בא המעביד והעמיד אותו על טעותו והסביר, כי מדובר בהלוואה עד שתוכרע התביעה ורק אם תידחה התביעה לא ידרש להחזיר את ההלוואה. 48. הנתבע טוען, כי הקרן שלחה לו לאורך השנים מכתבים דוגמת נספחים ו-ז-ח לתצהירו ובו מציין, כי הקרן מאשרת כי היא ממשיכה לשלם לו קצבת נכות מלאה. במכתבים אלו לא הוזכר כי מדובר בהלוואה. בנקודה זו אנו מקבלים את טענת הקרן, כפי שמצאה ביטוייה בעדות הגב' גולדרינג, לפיה הנתבע קיבל מהקרן יחס של מי שזכאי לפנסית נכות במסלול רגיל. על כן הנתבע נדרש להמציא אישורים על מצבו, לעבור בדיקות רפואיות כלליות, ואף הוא קיבל מכתבים סטנדרטיים כפי שמקבלים שאר הזכאים לפנסית נכות. אלא שמכתבים אלו להם טוען הנתבע, אינם כל המכתבים שהקרן שלחה לנתבע. הקרן שלחה לאורך השנים גם מכתבים בהם מצויין, כי מדובר בהלוואה וכי עליו להודיע לקרן על תוצאות ההליך המשפטי. כך ב- 10.2.94 (נספח ת/7 לכתב התביעה) ב- 28.7.96 (נספח ת/8 לכתב התביעה) וב- 10.2.99 ( נספח ת/9 לכתב התביעה )אלא שדוקא מכתבים אלו לא הגיעו לנתבע. טענה זו הינה תמוהה ובלתי מתקבלת על הדעת. 49. משהודה הנתבע כי חלק מן המכתבים הגיעו לידיו, ומשהעיד כי התגורר באותו הבית במשך כל התקופה הנדונה וכי כתובתו לא הוחלפה, חזקה היא שקיבל גם את שאר המכתבים שנשלחו אליו. טענה זו תמוהה עוד יותר, בייחוד כשמתברר כי הנתבע, מכחיש באופן מגמתי וגורף את קבלת כל אותם מכתבים בהם מציינת התובעת כי המדובר בהלוואה. מגמתיות זו מדברת בעד עצמה ואין צורך להוסיף על כך. 50. הגב' גולדרינג הסבירה בעדותה, שהקרן נוהגת לשלוח מידי חודש לגמלאיה תלושי פנסיה: אם התלושים חוזרים, הם מפסיקים לשלם את הגמלה ( עמ' 25 שורות 27-31) . בנקודה זו הנתבע הודה , כי קיבל כל חודש את התלושים, בכל השנים ולאותה כתובת ( עמ' 30 שורות 9-11) מכאן, שאם קיבל את התלושים, קיבל ודאי את כל המכתבים. 51. הנתבע טוען, כי שינה את מצבו לרעה. הוא מטפל בארבעה ילדים, שניים מהם קטינים. את כל הכספים שקיבל צרך לצורך פרנסת משפחתו. עם כל הצער שבדבר, הנתבע היה צריך לקחת בחשבון את האפשרות שידרש להשיב את הכספים לקרן. כעולה מפסק דיננו, הקרן לא הטעתה, או יצרה מצג שווא לפיו ויתרה על ההלוואה. נהפוך הוא. התחייבותו הכתובה של הנתבע נותרה שרירה וקיימת ומכוחה צריך היה הנתבע לדעת, כי יהיה עליו להשיב את הכספים. 52. אין גם לשכוח, כי הנתבע לא טרח ליידע את הקרן בדבר פסק הדין שניתן כבר ב- 29.5.98. רק שנתיים וחצי לאחר מכן הודיעה בא כוחו על סיום ההליכים וגם זאת מבלי לפרט כיצד הסתיימו. 53. סוף דבר אנו מקבלים את תביעת הקרן באופן, שעל הנתבע להשיב לקרן את הסכום הנתבע בסך - 245,427.00 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. 54. עוד ישלם הנתבע לקרן הוצאות משפט בסך - 10,000 ₪, בתוספת מע"מ אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. 55. לאור כלל נסיבות העניין, אנו סבורים, שיפה תעשה הקרן, אם תציע לנתבע הסדר להשבת הסכום הנפסק בתשלומים עיתיים. קופות גמל