בקשה לגילוי מסמכים כללי וספציפי

החלטה 1. לפני שתי בקשות שונות - האחת, לגילוי מסמכים כללי וספציפי, השניה - למחיקת תצהיריהם של התובעים אשר לא התייצבו להחקר על תצהירם. אדון בכל בקשה בנפרד - הבקשה למחיקת התצהירים - 2. נראה כי קבלת הבקשה תאיין את החלטת בית הדין הארצי בעע 1127/00, אשר קבע כי "במקרים הנדירים בם תובע אינו מתייצב לחקירה נגדית מנימוקים נאותים, יש לבחון את התביעה ולתת לאותו חומר ראיות שמוצג בפני בית הדין את המשקל המתאים". לפיכך, התצהירים לא יימחקו והמשקל המתאים לאמור בהם יובא בחשבון בבחינת כלל הראיות, בעת מתן פסק הדין. הבקשה לגילוי מסמכים - 3. במסגרת בקשה זו מגלומות למעשה שלוש בקשות - ראשית, מבקשים התובעים לגלות מסמכים מסחריים שהוחלפו בין הנתבעות, וזאת בתשובה לטענת חסיון שנטענה במסגרת תצהיר גילוי המסמכים; שנית, מבוקש להורות לנתבעות להעמיד את כל המסמכים שגילו לעיונם של התובעים; ושלישית - בקשה לעיון במסמכים ספציפיים הנוגעים להעסקתם של התובעים. 4. יש להקדים ולאמר כי הבקשה מוגשת כעת למרות שתצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבעות נערך עוד בשנת 1999, והבקשה לעיון במסמכים מסויימים נוגעת למסמכים שאוזכרו באותו תצהיר. ראוי היה כי הסדרי העיון, לגבי נושאים שאין עליהם מחלוקת כגון טענת חסיון, יוסדרו ישירות בין באי כח הצדדים, ללא מתן צו שיפוטי. מאחר שבאי כח הצדדים לא השכילו לפעול כך, ניתן בזה צו המורה לב"כ הנתבעות להעמיד לעיונו של ב"כ התובעים את המסמכים הנזכרים בתצהיר גילוי המסמכים ואשר לאנטען לגביהם כי הם חסויים. 5. לגבי טענת החסיון - אזכורם של מסמכים מסויימים במסגרת תצהיר גילוי מסמכים מעיד על כך שאין מחלוקת בשאלת הרלוונטיות של המסמכים לפלוגתאות. מאחר שהחסיון הנטען נוגע ליחסים המסחריים בין הנתבעות, ומצד שני - שאלת היחסים בין הנתבעות הינה אחת מהפלוגתאות המרכזיות בתיק זה, ראוי כי חוזי ההתקשרות בין שתי הנתבעות לא יהיו חסויים. מובן שאין בכך הכשר לחשיפת סודות מסחריים של הנתבעות ועל כן האיזון הראוי בין האינטרסים הנוגדים של הצדדים, יימצא במחיקת הפרטים המסחריים הסודיים המופיעים בחוזים אלה, כגון תמחור והתחשבנות. 6. שאלה אחרונה נוגעת להיקף גילוי המסמכים הספציפי המבוקש. במסגרת זו מבוקש גילויים של שורה ארוכה של מסמכים, לרבות כל החוזים וההתקשרויות של הנתבעות עם גופים שלישיים כלשהם, כל מסמכי הנהלת החשבונות, משיכות הכספים ומסמכי המרת מטבע. בנקודה זו אנו מקבלים את עמדת ב"כ הנתבעות, כי משמעותה המעשית של בקשה זו היא העברה לעיונם של ב"כ התובעים של כל התכתובות הקשורות בניהולן של הנתבעות, והדבר חורג בהרבה מהפלוגתאות בתיק זה, ובודאי שיש בו רק לסרבל את ההליך, שלא לצורך. לפיכך, יש להעתר לבקשה רק בהקף המצומצם המתבקש מההליך המשפטי, היינו המסמכים הנוגעים להעסקת התובעים. מנימוקים אלה, ניתן בזה צו לגילויים של המסמכים הבאים - כל כרטיסי העבודה וכל כרטיסי הנוכחות המתייחסים לעבודת התובעים, לרבות יומני חופשה, הבראה, מחלהו פנקסי שכר; כל מסמכי/ ספרי התשלומים הנוגעים לתשלומים לתובעים, לרבות שכר, חופשה שנתית, הבראה, טיסה וכיו"ב; כל האישורים החתומים על קבלת כספים מהתובעים; כל המסמכים הנוגעים להוצאות עבור התובעים; תעודות רפואיות של התובעים; כל חוזי העבודה של התובעים וכל מסמך המפרט תנאי העסקה שנחתם על ידי התובעים ו/או הנתבעות בעניין התובעים ובינם לבין עצמם; מסמכים אותם מכנה הנתבעת מס' 2 "דיווחי ברחנים". 7. הבקשה למתן תצהיר גילוי מסמכים נפרד לכל אחת מהנתבעות נדחית. מטרתו של הליך גילוי המסמכים הינו חשיפת האמת, ולא ברור מדוע מתן שני תצהירי גילוי מסמכים מקדם מטרה זו. ככל שיש בפי ב"כ התובעים טענות לגבי השליטה על מסמכים מסויימים, ניתן יהא לחקור את עדי הנתבעות בנושא זה במסגרת חקירה נגדית. 8. סוף דבר - הבקשה לגילוי מסמכים מתקבלת באופן חלקי ואילו הבקשה למחיקת תצהירים נדחית. לאור התוצאות - אין צו להוצאות בבקשות אלה. גילוי מסמכיםמסמכים