ארגון עובדים לא צד להסכם קיבוצי - תוקף הסכם קיבוצי

ההלכה הנהוגה בבתי הדין לעבודה קובעת: "לבית הדין לעבודה הסמכות לבדוק ולקבוע אם הסכם קיבוצי אשר הוגש לרישום ואף נרשם, אכן הוא "הסכם קיבוצי" כמשמעותו וכתקפו בחוק הסכמים קיבוציים. כמו כן, לבית הדין לעבודה אף הסמכות לקבוע אם הסכם אשר הוגש לרישום כחוק אך הממונה הראשי על יחסי עבודה החליט שלא לרשמו, נחשב למרות זאת כ"הסכם קיבוצי" כחוק. סמכויות אלה של בית הדין לעבודה יכול שתופעלנה הן במסגרת "סכסוך היחיד" והן במסגרת "סכסוך קיבוצי". (דב"ע נב/9-4 ההסתדרות הכללית ואיגוד עובדי המחקר נ' מדינת ישראל פדע כה 171). פסיקה ענפה אשר דנה במעמדו של מסמך הנושא את הכותרת "הסכם קיבוצי" אך ארגון עובדים אינו צד לו, חזרה וקבעה כי מסמך זה אינו הסכם קיבוצי כמשמעו בחוק. "הסכם שמוגדר "הסכם קיבוצי" ונרשם במשרד העבודה והרווחה כהסכם קיבוצי אינו הסכם קיבוצי אם אחד מהצדדים לו לא היה רשאי להיות צד להסכם קיבוצי." (דב"ע נו/ 141-3 דוד בן- בסט נ' שבתאי פרנסיס פד"ע לב 646) (ראה גם: דב"ע מז/121-3 תעשיות אלקרוכימיות (פרוטארום) בע"מ נ' שלום זל ואח' פד"ע כ 7, בג"צ 675/84 ההסתדרות הכללית נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' פד לט(3) 13), דב"ע שן/17-4 ההסתדרות הכללית נ' אלקו בע"מ פד"ע כב 235). ביחס למסמך אשר נרשם כהסכם קיבוצי, אך לא מוכר ככזה היות ונחתם על ידי אורגן שלא היה מוסמך לחתום על הסכם קיבוצי, נקבע כי הסכם שכזה ייחשב להסדר קיבוצי. (דב"ע נו/ 141-3 דוד בן- בסט נ' שבתאי פרנסיס פד"ע לב 646). מעמדו של זכרון הדברים כהסדר קיבוצי זיכרון הדברים קובע שורה של הסדרים הנוגעים להחזר הוצאות לבעלי רכב שירות ורכב אישי, לתשלום שעות נוספות, לדרגות פרישה ועוד. הסדרים אלה, מרגע שהוסדרו באופן קיבוצי, בהסדר הקיבוצי, דינם כ"תנאים מכללא" בחוזה העבודה האינדיבידואלי של העובדים (ראה: דב"ע לה/7-3 ראובן ושמעון נ' מדינת ישראל פד"ע ז 120). הוראות בהסדר קיבוצי, אשר נקלטו כתנאים מכללא בחוזה העבודה האישי של העובדים, אינן ניתנות לביטול חד צדדי. הלכה זו נקבעה בבג"צ 239/83 מילפלדר ואח' נ' בית הדין הארצי ואיגוד ערים (כבאות) נתניה פ"ד מא(2) 210 : "חוזה שלא נקבע מועד לסיומו, ההנחה היא כי הוא מתקיים כל עוד לא הופסק על ידי אחד הצדדים. לעומת זאת, תניה בחוזה, ההנחה היא כי היא מתקיימת כל עוד מתקיים החוזה. אכן, כל עוד החוזה כולו לא בא לסיומו, והוא ממשיך לעמוד בתוקפו, ממשיכים לעמוד בתוקפן תניותיו השונות (המפורשות או המשתמעות). צד לחוזה אינו רשאי (אין לו זכות) ואינו יכל (אין לו כוח) לקרוע מעל החוזה תניות אלו או אחרות, ולהביא בהן שינוי על ידי מעשה חד צדדי. החוזה הוא יחידה אחת, המאגדת בתוכה מכלול של הסדרים. צד לחוזה אינו רשאי ואינו יכול להפריד כרצונו בין חלקי החוזה, ולהכניס בו שינויים חד צדדים כרצונו". חוזהארגון עובדיםהסכם קיבוצי