התנגדות לביצוע שטר - בית דין לעבודה או הוצאה לפועל

סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969 (להלן-חוק בית הדין לעבודה) קובע כי לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון, בין השאר, בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין. על פי ההלכה הפסוקה סמכותו של בית הדין מוגבלת לתובענות שמתמלא בהן המבחן הכפול של זהות הצדדים (עובד-מעביד או חליפיהם) ושל מהות העילה (בעניין שמיחסי עובד ומעביד). בתביעה בנושא שטרי החוב שהוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. המסגרת הנכונה לברר טענות חייב בתיק הוצאה לפועל כנגד מימוש שטר הינה במסגרת התנגדות לביצוע שטר כקבוע בסעיף 81א' לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967 (להלן-חוק ההוצאה לפועל) ולתקנות ההוצאה לפועל תש"מ- 1979 (להלן-תקנות ההוצאה לפועל). "השאלה אם הזוכה הוא "אוחז" בשטר שנהנה מהחזקה בפקודת השטרות, בדבר אחיזה כשורה, או שמא נפל פגם בזכות הקניין שלו בשטר - שאלה זו ראוייה לבירור אך ורק בדרך המיוחדת שהמחוקק התווה לכך, ובמועד הקבוע לכך, בחוק ההוצאה לפועל ותקנותיו. כשהחייב מוזמן כדין להגיש התנגדות לביצוע השטר והוא בוחר מטעמיו שלא לעשות כן, הוא מגלה בכך את הסכמתו (ולו גם בשתיקה ובמחדל) שהזוכה מחזיק כדין בשטרות, וגם זכאי לבצעם נגד החייב. לא ייתכן שמצבו של חייב שהוזמן כדין, ולא התנגד לביצוע שטר, יהיה טוב ממצבו של חייב שהתנגד לביצוע שטר והתנגדותו נדחתה. כל אחד מהם מושתק ואיננו רשאי לעורר את הפלוגתא הזו במקום אחר." (בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, מהדורה חמישית עמ' 562). על פי הפסיקה חייב שקיבל אזהרה ולא הגיש כל התנגדות אינו יכול בחלוף זמן ותוך התעלמות מהוראות החוק לנקוט הליך של תובענה ובמסגרתה לבקש את שהיה עליו לעשות במסגרת ההתנגדות ובכך לשים פלסתר את הליך ההתנגדות. "נתבע שלא התגונן בפני תביעה וניתן נגדו פסק דין, לא יורשה להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי נגד מי שהיה התובע בתביעה, ולהביא בכך לדיון חוזר בפלוגתאות ובעילות שכבר התבררו ונידונו. דין זה יחול גם על מי שלא התנגד לביצוע שטר: לא יאפשרו לו לטעון את טיעוני התנגדותו במסגרת תביעה שהוא מגיש להחזר הכספים ששילם בהליכי הגביייה שהתנהלו נגדו כדין בהוצאה לפועל. ובמילים אחרות: השטר מהווה מעשה בית דין בין הזוכה לחייב משעה שהחייב הוזמן להגיש התנגדותו ולא עשה כן במועד שנקצב לכך והתנגדותו נדחתה" (בר אופיר, שם בעמ' 562-563, ראה גם: בש"א (ראשון לציון) 3722/01 - פלא דור נ' גבריאל אלבז). הוצאה לפועלשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטרבית הדין לעבודה