בקשת ניהול תיק בדלתיים סגורות

פסק דין 1. לפנינו ערעור, לאחר מתן רשות, על החלטתו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופט יצחק לובוצקי ונציגי ציבור מר מגרם לב ומר שלמה קפלן, ע"ב 8512/02), לפיה נדחתה בקשתן של המערערות כי ההליך שהגיש המשיב נגדן יתנהל בדלתיים סגורות. עם זאת קבע בית הדין האזורי, כי כל אימת שיוגשו לפניו מסמכים המכילים סודות מסחריים, הוא יבחן לגופה את הבקשה לקיום הדיון בדלתיים סגורות. 2. אין חולק על כך שעל פי סעיף 68(ב)(8) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984, כפי שאומץ בסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969, מוסמך בית הדין להורות על קיום דיון בדלתיים סגורות גם לשם הגנה על סודות מסחריים. 3. לאחר שעיינו בכל חומר התיק ובחנו את טענות הצדדים, סבורים אנו כי לגבי השלב של הגשת כתב ההגנה, אין מקום להורות על חסיון. אשר לשלב הדיון, החל מהגשת התצהירים והמסמכים הנלווים אליהם ואילך, מקובלת עלינו טענת המערערות כי לפחות משלב ואילך עלולים להיחשף סודות מסחריים שמן הראוי להגן עליהם. 4. בנסיבות אלה וכדי למנוע קטיעת הדיון וסרבולו ועל מנת לאפשר מהלך רצוף של הדיון בבית הדין האזורי, הרינו מורים כי מן השלב שלאחר הגשת כתב הגנה, כאמור, ועד למתן פסק הדין יתקיים הדיון בדלתיים סגורות בבית הדין האזורי. 5. לאחר שיינתן פסק הדין, יהיה כל צד רשאי לבקש מבית הדין להורות על הסרת החסיון, במלואו או בחלקו, ובית הדין האזורי יחליט בדבר. 6. אין צו להוצאות. דיון בדלתיים סגורות