שינוי מבני בנמלי הים

החלטה ענייננו בסכסוך הסובב סביב החלטת הממשלה להביא לשינוי מבני בנמלי הים בישראל. הממשלה עמדה לחוקק חוק באשר לשינוי המבני בנמלי הים. ביום 14.7.2004 אפשרנו ברוב דעות לארגון העובדים לקיים אסיפות הסברה של שעה ביום. עם זאת קבענו כי ככל שהצעת החוק באשר לשינוי המבני - הצעת חוק רשות הספנות והנמלים, ה'תשס"ד-2004 - תובא לקריאה שנייה ושלישית בפני מליאת הכנסת ותעבור במליאת הכנסת באופן שהיא תהא לחוק, יהא ארגון העובדים רשאי להשבית את העבודה בנמלים. קבענו מגבלות לשביתה הן בהיקפה - לכל היותר עד 75% מהתפוקה - והן בעניינים מסויימים שקבענו כי אין לפגוע בם. קבענו מנגנון של ועדת חריגים משותפת שחבריה יהיו ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות או מי מטעמו והממונה מטעם משרד האוצר על המשא ומתן עם ההסתדרות או מי מטעמו. חוק רשות הספנות והנמלים, ה'תשס"ד-2004 עבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 14 ליולי, 2004.סעיף 67 לחוק קובע באשר לתחולתו של החוק כדלקמן: תחולה (א) (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 1, 2, 5, 50, 52(א), 53(ב)(1), 65 וסעיף זה, בתום 60 ימים מיום פרסומו או ביום שיקבעו השרים בצו, לפי המוקדם. (ב) (ב) השרים רשאים, בצו, לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א) ב-60 ימים. (ג) (ג) הממשלה רשאית, בצו, לדחות את המועד שנקבע לפי סעיף קטן (ב) ב-90 ימים. ביום 19.7.2004 הגישו התאחדות התעשיינים בישראל ולשכת המסחר תל אביב ואיגוד לשכות המסחר בקשה דחופה לשנות את החלטת בית הדין הנזכרת לעיל ולהורות על הפסקת השביתה בנמלי הים. בדיון שהתקיים ביום 21.7.2004 בפני סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין הודיעו הצדדים על התקדמות במשא ומתן ביניהם בכל הנושאים שעדיין נשארו פתוחים. עם זאת ציין כל צד את מצוקותיו. ההסתדרות ציינה כי נוצרו בעיות הדורשות בירור והגעה להסכמה בהסכם קיבוצי. אלו בעיות שנוצרו בגין המעבר של העובדים מעבודה ברשות הנמלים לעבודה בחברות נמל. המדינה ציינה את הבנתה לבעיות הללו. התעשיינים תיארו את הנזקים הגדולים להם גרמה השביתה עד כה, נזקים שחלקם בלתי הפיכים באשר חברות מנתקות קשרים עם מפעלים ישראליים, חלקם בגין קלקול של מוצרים, חלקם בגין פגיעה בעובדים על ידי הוצאתם לחופשות כפויות או אף לפיטורין. הצדדים שניהם הציגו פעילות חיובית ויעילה של ועדת החריגים המשותפת הכוללת גם נציג של רשות הנמלים. הוסכם על כל הצדדים שהעובדים מקיימים את הצו ואף עובדים מעבר לתפוקה של 25% ועל כל פנים לא למטה מתפוקה זו. לאחר עיון מחדש אנו מחליטים לשנות את החלטתנו מיום 14.7.2004 באופן הבא: 1. 1. ההסתדרות תפסיק את השביתה כל עוד לא יקבעו השרים בצו כי החוק יכנס לתוקף כאמור בסעיף 67(א). 2. 2. כל האגרות וההכנסות השוטפות שיתקבלו מתפעול נמלי הים יופקדו בחשבון נאמנות משותף של שר האוצר ויושב ראש ההסתדרות או מי מטעם. 3. 3. מר יובל רכלבסקי, מר שלמה שני ומר עודד טירה ידווחו על התקדמות המשא ומתן בפני הנשיא סטיב אדלר וסגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין ביום ראשון, 25.4.2004 בשעה 1900 וזאת במקום הדיווח שנקבע ליום שני, ה-26.7.2004. הצו יעמוד בתוקפו עד לחתימה על הסכם קיבוצי חדש או עד למתן החלטה חדשה של בית הדין הארצי. ככל שהמדינה וההסתדרות יגיעו להסכם ביניים ויסברו שיש בכך נימוק לעיון מחדש בהחלטתנו זו, הם יודיעו על כך לבית הדין. ברי שהצו מניח קיום משא ומתן ענייני ובתום לב תוך רצון הדדי להגיע לידי הסכמה, כפי שאכן נעשה הדבר עד כה. רשות הנמלים