ביטול מכתב פיטורים

החלטה 1. המבקשת (להלן: הקרן) הגישה בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל-אביב מיום 29.6.2004 (השופטת הדס יהלום ונציגי הציבור מר דניאל יומטוב ומר יהושע זלוצובר; סק 92/04), אשר נעתר לבקשתן של המשיבות במסגרת הליך של סעד זמני, הכריז על בטלותו של מכתב הפיטורים שנמסר למשיבה 2 (להלן: הגב' ניסן) ביום 23.5.2004 והורה על השבתה לעבודה סדירה באופן מיידי. בקשת רשות הערעור הוגשה לאחר שניתנה הארכת מועד להגשתה בהחלטת הרשמת גליקסמן (בש"א 1394/04). 2. הרקע לבקשת רשות ערעור זו, הוא במכתב פיטורים שנמסר לגב' ניסן ביום 23.5.2004. הגב' ניסן, המועסקת במבקשת קרוב ל - 34 שנים, הגישה לבית הדין האזורי, בצוותא חדא עם הסתדרות המעו"ף, בקשת צד בסכסוך קיבוצי, למתן סעדים זמניים למניעת פיטוריה. ביסוד הבקשה עמדה הטענה, כי פיטוריה נעשו שלא כדין בשל חברותה ופעילותה בועד העובדים על רקע משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי חדש. 3. כאמור, נעתר בית הדין האזורי לבקשה והורה על חזרתה לעבודה סדירה, תוך שקבע כי לכאורה נעשו פיטוריה מחמת חברותה ופעילותה בוועד העובדים. על כך הגישה הקרן את בקשת רשות הערעור. 4. לאחר שנתתי דעתי לבקשה ולנסיבותיה, אני מחליט שלא להיעתר לה, מבלי לבקש את תגובת המשיבות. 5. ראשית, ככלל, החלטה אם ליתן סעד זמני מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך, ואין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בנדון זה, אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה (דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244). 6. לגופו של עניין, בית דין זה הרחיב את היריעה בפסיקתו בכל הנוגע להגנה על חופש ההתאגדות. הפסיקה בנושא זה נסקרה לא מכבר בעס"ק 1013/02 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מתנ"ס קרית מלאכי, טרם פורסם. שם נקבע בין היתר, כי פיטורים בשל חברות או פעילות בארגון עובדים, הם פיטורים פסולים, אפילו נעשו במסגרת פיטורי צמצום. בענייננו קבע בית הדין האזורי כי לכאורה "הנימוק האמיתי לפיטורי העובדת לא היה צמצומים או התיתרות התפקיד אלא הבחירה בה היתה עקב חברותה בועד העובדים... [ההדגשה הוספה - ס.א.]". רוצה לומר, אף לו תתקבל טענתה של הקרן, במסגרת ההליך העיקרי, כי הקרן אכן נמצאת בהליך צמצום, הרי שעדיין יוטל עליה הנטל להראות כי הבחירה בגב' ניסן במסגרת צמצומים אלו, לא היתה קשורה עם חברותה או פעילותה בועד העובדים. מה גם, שנקבע בהחלטה מושא הבקשה כי לא הובאה ראשית ראיה לגבי שינויים מבניים או צמצומים בקרן. 7. יתר על כן, החלטתו של בית הדין האזורי יסודה בקביעות עובדתיות לכאוריות שונות בעניין נסיבות פיטוריה של הגב' ניסן. איני מוצא מקום, בשלב הדיון בסעד הזמני, לקיים דיון בערעור על קביעות עובדתיות לכאוריות אלה, שיבוררו באופן מקיף בהליך העיקרי. זאת, במיוחד מאחר ובהתאם להלכה הפסוקה, רובץ על המעסיק נטל ההוכחה להראות כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים ולא בשל השתייכותם לארגון עובדים (ראו: עס"ק 1003/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אי.סי איי. טלקום בע"מ, פד"ע לו 289). 8. סוף דבר - הבקשה נדחית. אין צו להוצאות. 9. נוכח העובדה כי ניתן סעד זמני של השבה לעבודה, יקיים בית הדין האזורי את הדיון בהליך העיקרי בכל ההקדם האפשרי, גם אם הדבר מצריך קיום דיון בעת הפגרה. מסמכיםפיטוריםמכתב פיטורים / סיום העסקה