האם מפעל הפיס חברה פרטית ?

פסק דין מפעל הפיס - סקירה הסטורית ומטרות מוצהרות האם מפעל הפיס הוא חברה פרטית לכל דבר ועניין? על מנת להשיב על שאלה זו, יש לבחון מיהו מפעל הפיס . הסטורית, מפעל הפיס הוקם בעקבות החלטת ממשלה משנת 1951 בדבר הוצאת שטרי הגרלה על ידי הרשויות המקומיות, בה הוחלט "למסור ההחלטה על דעת הממשלה בהצעה על הוצאת שטרי הגרלה על ידי הרשויות המקומיות... לועדה מורכבת מבאי כוח משרד האוצר, הפנים והמשפטים...". הועדה החליטה לאשר את התכנית בתנאים מסויימים, ביניהם הגבלת מחיר אגרת ההגרלה, ריכוז והסדר בין הרשויות המקומיות בכל הארץ בעניין הוצאת האגרות, חלוקת ההכנסה וכד'. בהמשך נקבע כי ההכנסה נטו תתחלק בין הרשויות המקומיות כדלקמן: 50% לרשות המקומית ממכסת ההפצת של האגרות על ידה ו - 50% לפי מספר האוכלוסין של כל רשות מקומית וכן כי ההכנסות ממכירת אגרות ההגרלה יוקדשו למטרות סעד, בריאות, חנוך ותרבות. על מנת לעודד את רכישת האגרות נקבע כי הזכיות יהיו פטורות ממס הכנסה, כנהוג לגבי אגרות המלוות העממיות וכן כי לשם הנהלת הוצאת שטרי ההגרלה יהא צורך ביצירת גוף משפטי המורכב מב"כ הרשויות המקומיות. בתקופת הביניים, עד הקמת הגוף, שלימים כונה מפעל הפיס, מונה גזבר עירית תל אביב כמנהל ומארגן את ההוצאה לפועל של כל העניינים הקשורים לכך. עוד נקבע כי ההוצאות הראשונות הדרושות לארגון הפעולה תתכסינה על ידי עירית תל אביב על חשבון יתר הרשויות מקומיות. מטרות מפעל הפיס, שהן בעיקרן גביית כספים מהציבור, בדרך של הגרלות, לשם תמיכה בשירותים ציבוריים הניתנים על ידי השלטון המקומי, עוגנו בתזכיר ההתאגדות . המטרה המרכזית לשמה נוסדה החברה היתה שימוש בהכנסות החברה "לשם מתן מענקים לרשויות מקומיות למטרות הבאות: בשטח הבריאות (הקמת מבני בריאות; ביצוע תיקונים וגם/או שיפוצים יסודיים במבני-בריאות; רכישתם והתקנתם של מיתקנים, מכשירים, ציוד או ריהוט למבני-בריאות; תכנון מוקדם של הקמת מבני בריאות); בשטח החינוך (הקמת מבני חינוך; ביצוע תיקונים וגם/או שיפוצים יסודיים במבני-חינוך; רכישתם והתקנתם של מיתקנים, מכשירים, ציוד או ריהוט למבני - חינוך; רכישת כלי רכב מנועי להולכת תלמידים למבני חינוך ומהם; תכנון מוקדם של הקמת מבני חינוך) ובשטח הרווחה (הקמת מבני רווחה; ביצוע תיקונים וגם/או שיפוצים יסודיים במבני - רווחה; רכישתם והתקנתם של מיתקנים, מכשירים, ציוד או ריהוט למבני - רווחה; תכנון מוקדם של הקמת מבני רווחה). ראוי לציין כי המונחים "מבני בריאות" , "מבנה חינוך" ו"מבנה רווחה" הוגדרו בתקנות והם בעיקרם מבנים המשמשים שירותים שניתנים על ידי רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. מטרה נוספת שנקבעה הינה הענקת תרומות, מילגות ללימודים או מענקי מחקר, לאותם אנשים או גופים כפי שהחברה תקבע מזמן לזמן. עוד נקבע בתזכיר ההתאגדות כי "ההכנסות והרכוש של החברה, יהיה אשר יהיה מקורם, לא ישמשו אלא לשם קידום מטרותיה של החברה כפי שפורטו בתזכיר התאגדות זה, כולן או מקצתן, וכל חלק מהם לא ישולם ולא יועבר לחברי החברה, או לכל אדם שהיה אי פעם חבר בחברה, או לכל אדם התובע מכוחם, בין במישרין ובין בעקיפין, בתורת דיבידנדים, הטבות או בצורה אחרת כל שהיא." כלומר, ההון שצובר מפעל הפיס אינו מחולק כדיבידנד והוא אינו יכול לצאת מקופת החברה, אלא למטרות לשמן נועד מפעל הפיס, שהן לטובת הכלל. כן נקבע כי "כל רכוש של החברה שיוותר עם פירוק עסקיה או עם התפרקותה ללא פירוק עסקים, ולאחר שסולקו כל חובותיה והתחייבותיותיה, לא ישולם, לא יחולק ולא יועבר לחברי החברה, אלא יינתן, יימסר ויועבר לשר האוצר ולשר הפנים, להשתמש בו לכל מטרה הזהה עם אחת ממטרות החברה, או לכל מטרה אחרת שהיא, לדעתם, דומה לאחת ממטרות החברה." היינו, גם לאחר פירוק עתידי של מפעל הפיס, השימוש היחיד הלגיטימי בכספים שיוותרו בקופה הוא למטרות לטובת הציבור. לסיכום נושא זה - היוזמה להקמת מפעל הפיס היתה על ידי הרשויות המקומיות והמטרות לשמן פועל מפעל הפיס הינן מטרות שממהותן הינן מטרות ציבוריות - בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה בשלטון המקומי. מפעל הפיס פועל "בחצר האחורית" של השלטון המקומי - למרות שאין המדובר בחברה עירונית, הוא מנוהל על ידי אנשי השלטון המקומי ולמען הרשויות המקומיות. מפעל הפיס כפוף במידה מסויימת לשלטון המרכזי (משרדי הפנים, האוצר וראש הממשלה), ובמקביל הוא עומד על כך שיוכר כחברה פרטית ועצמאית . מבחינת מהותו - חרף הכסות התאגידית של חברה פרטית, מפעל הפיס קשור לשלטון המקומי והדברים נלמדים מתוך מסמכי ההתאגדות, מזהות חברי החברה וזהות הדירקטורים שלה. גם המטרות לשמן הוקם מפעל הפיס ולמענן הוא פועל, הן ציבוריות מובהקות ומפעל הפיס מחוייב למטרות אלה הן בחיי היום יום (ללא אפשרות לחלוקת דיבידנדים, כמקובל בחברות פרטיות) והן בעת פירוקו (כאשר הרכוש שיוותר יופנה למטרות ציבוריות). דיני חברותהימוריםחברה פרטיתמפעל הפיסמפעלשאלות משפטיות