קנס על העסקת עובד זר

פסק דין 1. הנאשמת (להלן : החברה) הודתה בעובדות כתב האישום שהוגש נגדה, לפיהן העסיקה שלא כדין שני עובדים שאינם אזרחי ישראל, או תושבים בה. 2. בית הדין האזורי (השופטת אפרת לקסר; פ 1262/02), הרשיע את החברה לפי הודאתה וגזר עליה קנס כספי בסך של 8,000 ש"ח וכן חייב את החברה ואת מנהלה בחתימה על כתב התחייבות להמנע מעבירה משך 3 שנים, שאם לא כן יושת עליה קנס של 50,000 ש"ח. 3. המדינה ערערה על קולת העונש בטענה שהקנס שהוטל על החברה, נופל משיעור הקנס המינהלי כפי שנקבע בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין) התשנ"ב 1992 (להלן: הקנס המינהלי). 4. החברה מצידה טענה, כי אין להתערב בגזר הדין של בית הדין האזורי ובהנמקה שניתנה בו להקלה בגובה הקנס שהוטל על החברה. 5. דינו של ערעור זה להתקבל מן הטעמים המפורטים להלן. 6. החברה הואשמה והודתה בהעבדה של שני עובדים שלא כדין - עבירה על סעיפים 2(א)(1) ו-(2), 4 ו-5 לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א-1991 (להלן: החוק). הקנס המקסימלי הקבוע לעבירה על סעיף 2 לחוק, הינו כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977, לאמור 38,600 ש"ח לכל עבירה של עובד שלא כדין ובענייננו 77,200 ש"ח. שיעור הקנס המינהלי הוא 5,000 ש"ח לכל עובד אשר הועסק בניגוד לחוק ובענייננו, בסך הכל 10,000. 7. בפסק הדין בפרשת נפתלי (ע"פ 1001/01 מדינת ישראל - ניסים נפתלי, לא פורסם, ניתן ביום 17.6.02), עמד בית דין זה, מפי הנשיא אדלר, על חומרת העבירה של העסקת עובדים זרים ללא היתר, אשר "הופכת להיות בעיה חברתית ומוסרית... לפיכך, אין להטיל קנס סמלי או נמוך על המעסיק פועלים זרים ללא היתר, מבלי שקיימים נימוקים מיוחדים". הלכה זו נכונה אף לענייננו, בו העסיקה החברה עובדים זרים שלא כדין. אין למצוא טעם לקולא, כפי שגרס בית הדין האזורי, בכך שהעסקת העובדים הללו נעשתה, לטענת החברה, מתוך "שסמכה על כך שחברת כח האדם שהעבירה אליה את אותם עובדים, דאגה להשיג את ההיתרים המבוקשים". חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר. "אישור" של חברת כח אדם על כשרות העסקתו של העובד, הוא חסר תוקף ואינו יכול לבוא תחת היתר להעסקת עובד זר, כנדרש בחוק. המעסיק אינו יכול להיתלות ב"אישור" שנתנה לו חברת כח האדם כתירוץ להעסקת עובד זר שלא כדין, ולפתוח בכך "מסלול עוקף" להיתר בכתב של הממונה. 8. אי לכך, אין מתקיימות בענייננו "נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו" של הקנס מסכום הקנס המינהלי. 9. ערעור המדינה מתקבל באופן הבא: א. כתב ההתחייבות להימנע מעבירה, יעמוד בעינו. ב. סכום הקנס אשר על החברה לשלם בגין העסקה שלא כדין של שני עובדים זרים, יעמוד על 10,000 שקלים. הקנס ישולם בחמישה תשלומים שווים החל בתאריך 1.2.04 וב-1 בכל חודש. העסקת עובדים זריםקנסעובדים זרים