חישוב אחוזי נכות - תקנות הנכים

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תש"ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א) בתקנות אלה - "פגימה" - מחלה או ליקוי גופני או שכלי שנפגע בו אדם; "פגימה מוסבת" - פגימה הנובעת מחבלה או מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות; "פגימה מוחמרת" - פגימה הנובעת מהחמרת מחלה כשאותה החמרה אירעה בזמן השירות עקב השירות; "פגימה מוכרת" - פגימה מוסבת או פגימה מוחמרת; "מבחן" - מצב מסויים של פגימה שנקבעו לו אחוזי-נכות בין בתקנות אלה ובין בתוספת; "כושר שלם" - כושר גופני ושכלי שלם של אדם שאין לו פגימה; "כושר לקוי" - יתרת אחוזי הכושר השלם לאחר שהופחתה ממנו דרגת הנכות; "מבחן החל על הנכה" - מבחן החל על הנכה בזמן קביעת דרגת-נכותו; "מבחן החל על הנכה בתאריך מסויים או בתקופה מסויימת" - מבחן החל על הנכה בתאריך מסויים או בתקופה מסויימת, בהתאם לחומר הקיים בזמן קביעת דרגת-נכותו; 2. דרגת נכות דרגת-נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת אחת היא אחוזי הנכות שנקבעו למבחן החל על אותו נכה. 3. דרגת נכות מורכבת (א) דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות היא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים החלים על אותו נכה, שיחושבו באופן ובסדר המפורטים להלן: (1) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות הגבוהים ביותר - אחוזי הנכות שנקבעו כאמור: (2) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השניים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן; (3) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השלישיים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן, וכן הלאה. (ב) דרגת-נכות של פגימה מורכבת זוגית תיקבע בהתאם להגבלה בתפקידי הגוף הנובעת מהפגימה הזוגית, אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד; דרגת הנכות האמורה לא תעלה על דרגה המהווה צירוף של דרגות-נכות שייקבעו לפגימה הימנית ולפגימה השמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות לפי תקנה 2, ובלבד שבשום אופן אין לקבוע לפגימה מורכבת זוגית דרגת-נכות העולה על 100%. (ג) נפגם נכה מספר פגימות מוכרות וביניהן גם פגימה מורכבת זוגית, יראו לענין תקנת-משנה (א) את דרגת הנכות שנקבעה לפגימה המורכבת הזוגית לפי תקנת-משנה (ב) כדרגת-נכות שנקבעה לפגימה בודדת. 4. תגובה נפשית (תיקון: תשמ"ט) דרגת הנכות הקבועה לצד כל פגימה גופנית כוללת גם את התגובה הנפשית הנובעת ממנה; אולם הועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית, כמפורט בסעיף 34 לתוספת, אם מצאה כי התגובה הנפשית חורגת בעוצמתה מזו ההולמת את אותה פגימה. 5. (בוטל) (תיקון: תשמ"ג) 6. חישובי אחוזי נכות (תיקון: תשמ"ג) אחוזי הנכות בעד מספר פגימות מוסבות או מוחמרות יחושבו לפי תקנה 2 או 3, לפי הענין. 7. דרגת נכות לפגימה מוחמרת המהווה פגימה מורכבת זוגית אם צירוף של מספר פגימות הכולל פגימה מוחמרת גרם להתהוות פגימה מורכבת זוגית, מותר לקבוע את דרגת הנכות כאילו הפגימה המוחמרת היא פגימה מוסבת. 8. מקרים מיוחדים של חישוב נכות הנובעת מפגימה מוחמרת (א) בתקנה זו - "שלב מוסב" - שלב בהתפתחות פגימה הנובע מהחמרת המחלה שאירעה לנכה בזמן שירותו עקב שירותו; "שלב בלתי-מוסב" - שלב בהתפתחות הפגימה שאינו נובע מהחמרת המחלה שאירעה לנכה בזמן שירותו עקב שירותו אלא ממהלכה הטבעי של המחלה ואשר היה בא גם לולא ההחמרה האמורה; "היפגמות" - החלקים בגופו של הנכה והפעולות הגופניות או השכליות שלו שנפגמו על ידי הפגימות; "חלק מוסב בהיפגמות" - אותו חלק בהיפגמות שנגרם על ידי פגימה מוכרת; "חלק בלתי-מוסב בהיפגמות" - אותו חלק בהיפגמות שלא נגרם על ידי פגימה מוכרת; "היפגמות מוסבת באופן חלקי" - היפגמות שיש בה חלק מוסב וחלק בלתי-מוסב. (ב) היו השלבים או החלקים בהיפגמות מוסבת באופן חלקי של נכות הנובעת מפגימה מוחמרת, קשורים, תוך תקופה מסויימת, אלא באלה, בצורה שאין להבדיל באופן מתקבל על הדעת בין שלבים או חלקים מוסבים לבין שלבים או חלקים בלתי-מוסבים, מותר לקבוע לגבי הנכות האמורה דרגת-נכות השווה לחלק מסויים שייקבע מתוך אחוזי הנכות, שיפסקו מזמן לזמן תוך אותה התקופה, לגבי אותו נכה, כאילו הפגימה שממנה נובעת הנכות היתה פגימה מוסבת בלבד. 9. דין פגימה הנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת (תיקון: תשנ"ח) (א) היתה פגימה מסויימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי-אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי-אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות. (ב) לצורך דיון בבקשתו של נכה לפי תקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדה רפואית לדרוש מנכה אישור רפואי מתאים. (ג) הועדה הרפואית רשאית לקבוע שהקשר הסיבתי בין הפגימה החדשה לפגימה המקורית שונה מן הקשר הסיבתי בין הפגימה הראשונית לשירות הצבאי. 10. הוראות מיוחדות (תיקון: תש"ן, תש"ס) (א) בקביעת דרגה של נכה שנפגם פגימה מוכרת - (1) בקשיון או בהגבלת תנועות של פרק גדול אחד - לא יתחשבו בנזק שנגרם לשרירים הפועלים על אותו פרק; (2) בשיתוק עצב גדול אחד - לא יתחשבו בשיתוק סעיפי אותו עצב או בנזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידו. (ב) נפגם נכה פגימה מוכרת בכמה קבוצות-שרירים הפועלים על קטע אחד, ואחת הפגימות המוכרות שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות האמורות היתה לה צורה שפורשה - (1) כצורה קלה - תיקבע דרגת-נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה בינונית; (2) כצורה בינונית - תיקבע דרגת-נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה בצורה ניכרת; (3) כצורה ניכרת - תיקבע דרגת-נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה; (4) כצורה קשה - תיקבע דרגת-נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה. (ג) דרגת-נכות של נכה שנפגם - (1) בכמה פגימות מוכרות בפרק אחד - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק; (2) בכמה פגימות מוכרות בגפה אחת - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי-נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע; (3) בכמה פגימות מוכרות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה עין. (ד) דרגת-נכות של נכה שנפגם כמה פגימות מוכרות בזרוע הימנית, תחושב לפי תקנה 3, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן פגימות, פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, ייחשבו כאילו היה הפגימות בזרוע שמאלית. (ה) בקביעת דרגה של נכה שנפגם פגימה - (1) לפי פרט 7(1) לתוספת, לא יתחשבו בנזק הנובע משינויים בקרום החזה שהתהוו כתוצאה משחפת פעילה; (2) לפי פרט 7(3) לתוספת, לא יתחשבו בנזק הנובע מפגימה לפי פרט 34 לתוספת, וכן להיפך. (ו) דרגת נכות לענין תקנות אלה תיקבע לפי מצבו של הנכה כשהוא משתמש בתרופות, עזרים ואמצעים אחרים בהתאם להוראות הרפואיות, זולת אם נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת. (ז) לאחר השתלת אברים פנימיים חיים או תחליפיים מלאכותיים, תיקבע דרגת נכות כמפורט להלן: (1) שלב ראשון לאחר ההשתלה - דרגת נכות זמנית מרבית לפי ליקוי תפקודי של האבר או האברים; דרגה זאת, בהתאם לאבחנה וסוג הניתוח, תיקבע לתקופה של שלושה חודשים עד שנתיים ותוארך כל עוד קיימים סימני דחייה; (2) שלב שני - בהעדר סימני דחייה, ואולם קיים צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות הגבוהה בדרגה אחת מן הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים; (3) שלב שלישי - בהעדר צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות צמיתה לפי הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים. 11. התאמת מבחנים (תיקון: תשנ"ב) (א) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהינה פגימה שאינה נקובה בתוספת, וכתוצאה ממנה לקה כושר-פעולתו בין גופנית ובין שכלית במידה מסויימת, ויש בתוספת פגימה שממנה נובע אך ורק ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה קרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת-נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותה פגימה. (ב) נפגם נכה בפגימה מוכרת וכתוצאה ממנה לקה כושר-פעולתו, בין גופנית ובין שכלית, במידה מסויימת ואין למצוא בתוספת מבחן נקוב שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, אולם יש בתוספת מבחן לפגימה אחרת שממנה נובע ליקוי וכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה קרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת-נכות כדרגת-נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותו מבחן. (ג) נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת-משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא בין שני מצבים שתוארו במבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה שבהם נקבעו דרגות-נכות שונות, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת-נכות הקטנה בין שתיהן. (ד) נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת-משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא פחות חמור ממצב שפורש בתוספת כמבחן מיוחד אשר לגביו נקבעה דרגת הנכות הקטנה ביותר בהשוואה לדרגות הנכות שנקבעו לכל יתר המבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת-נכות של 0%. (ה) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהיא פגימה שאינה נקובה בתוספת, ואין להתאים לה מבחן כאמור בתקנות-משנה (א) עד (ד), תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת-נכות של 0%, אולם מותר לקבוע לפגימה האמורה דרגת נכות אחרת, למעט אם היא פגימה כמפורט בתוספת שנקבע לצידה שאינה נכות. 12. קביעת דרגת נכות (תיקון: תשמ"ג) (א) נקבעה לנכה דרגת נכות, תקבע הועדה הרפואית - (1) את תאריך תחילתה של דרגת הנכות; (2) אם דרגת הנכות קבועה או זמנית; (3) אם דרגת הנכות שנקבעה היא זמנית - מועד לבדיקת הנכה לשם קביעת דרגת נכותו מחדש. (ב) הועדה רשאית לקבוע לנכה דרגות נכות שונות לגבי התקופה שלמן תחילת הנכות עד ליום שבו קבעה הועדה את דרגת הנכות. 13. ביטול תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשי"א-1951 - בטלות (להלן התקנות הפוקעות). 14. הוראות מעבר נתגלה בבדיקה חדשה לפי סעיף 37 לחוק כי לא חל שינוי במצב פגימתו של הנכה הנבדק, וכי לפגימתו נקבעה בתוספת דרגת-נכות המראה אחוזי-נכות פחותים מאלה שנקבעו לפי התקנות הפוקעות, רשאית הועדה הרפואית לקבוע לו דרגת-נכות כפי שהיתה לו בזמן הבדיקה הרפואית האחרונה. צבאנכותאחוזי נכותחוק הנכים (תגמולים ושיקום)