Panhyserectomy - כמה אחוזי נכות ?

Panhyserectomy - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין Panhyserectomy : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 25 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של מצב לאחר Panhyserectomy : אחוזי הנכות הם בין 30 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: מצב לאחר Panhyserectomy א. עד גיל 50 50% ב. אחרי גיל 50 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות