פרכוסים - כמה אחוזי נכות ?

פרכוסים - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין פרכוסים : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 30 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של הפרעות פרכוסיות וכפיון מלווה בהפרעות נפשיות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 30. הפרעות פרכוסיות (1) כפיון (Grand Mal) בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן : א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0% ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10% ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-43- חדשים 30% ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50% ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80% ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100% (2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו. א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0% ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10% ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-43- חדשים 30% ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50% ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80% ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100% אחוזי נכותאפילפסיהשאלות משפטיותנכות