התקף ג'קסון - כמה אחוזי נכות ?

התקף ג'קסון - כמה אחוזי נכות ? נכות בגין התקף ג'קסון : נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. סעיף 30 : לתקנות הביטוח לאומי קובע כי בגין מצב רפואי של התקפים ג'קסוניים : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות. (1) כפיון (Grand Mal) בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן : א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0% ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10% ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-43- חדשים 30% ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50% ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80% ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100% (2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו. (3) התקפים ליליים בלבד הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן. (4) כפיון פסיכו מוטורי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות. (5) Petit Mal) Minor Seizures) התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה) I. לא היו התקפים במשד שנתיים II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10% ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4 20% ג. בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40% ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60% ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות