שרירי רגליים - פגיעה - כמה אחוזי נכות ?

שרירי רגליים - פגיעה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שרירי רגליים - פגיעה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 51 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה בשרירי רגליים : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 51. שרירי הגפיים התחתונים (1) פציעת קבוצת השרירים .PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS א. בצורה בינונית 20% ב. בצורה ניכרת 30% ג. בצורה קשה 50% (3) LILIO-PSOAS, PECTINEUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (4) ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (5) ,SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS INTERMEDIUS-INTRNUS, TENSOR FASCIAE LATAE א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (6) SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% (7) .TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TRETIUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 10% ג. בצורה קשה 20% (8) ,TTRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR ,PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUSIC LONGUS FLEXOR DIGIT., LONGUS, POPLITEUS א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 20% (9) .EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT BREVIS, INTEROSSEI א. בצורה בינונית 10% ב. בצורה ניכרת 20% ג. בצורה קשה 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותרגליים