בקשה של אסותא למחיקת תביעה

החלטה זוהי בקשה למחיקת התביעה שהוגשה בת"א 832/03, על הסף, ככל שהדבר מתייחס למבקשת, היא הנתבעת מס' 2 בתביעה הנ"ל. עניינה של התביעה בפיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובעת, לטענתה, במהלך ניתוח שבוצע בגופה ע"י המשיב מס' 2, הוא הנתבע מס' 1, אצל המבקשת. המבקשת טוענת בבקשתה וכן בכתב ההגנה, כי יש לדחות את התביעה כנגדה על הסף מחמת העדר עילה והעדר יריבות, שכן לטענתה אין היא המעסיקה של הנתבע מס' 1, הוא הרופא, וכל שהיא עושה הוא לספק את שירותי חדר הניתוח בלבד. יצויין כי הבקשה הוגשה ביום 18/11/03 ובו ביום הוגשה גם תגובת התובעת לבקשה. בית המשפט לא הורה על הגשת תגובה, ולו היתה מגיעה הבקשה ללא תגובה גם לא הייתי מורה על הגשת תגובה, מאחר וסבור אני כי על פניו אין מקום לדחות את התביעה בהעדר עילה. עיון בכתב התביעה מגלה כי טענות התובעת אינן מתייחסות רק לאופן ביצוע הניתוח, אלא גם לנושאים נוספים. למשל, בסעיפים 11 ו- 12 לכתב התביעה מעלה התובעת טענות כנגד הטיפול הרפואי שקיבלה לאחר הניתוח, וזאת מידי אחות במוסד הרפואי בו בוצע הניתוח. לענין זה גם טוענת התובעת בסעיף 45.8 לכתב התביעה, כי המבקשת (ביחד עם הנתבע הנוסף), הפרו חובה חקוקה ופגעו בזכויותיה. כמו כן מעלה התובעת בכתב התביעה טענות כנגד החתמתה על כתב ההסכמה, כאשר היא טוענת כי הטיפול הרפואי שבוצע בה נעשה ללא הסכמה מדעת. טופס ההסכמה לניתוח עליו חתמה התובעת הוא טופס הנושא כותרת של המוסד הרפואי בו בוצע הניתוח, היא הנתבעת מס' 2. מכאן, שעל פניו וללא כל קשר למהלך הניתוח עצמו, יש בכתב התביעה טענות ישירות המופנות כלפי הנתבעת מס' 2. מעבר לאמור לעיל, ענין היקף האחריות של מוסד רפואי לניתוח המתבצע בתחומו, ומערכת הקשרים והאחריות שיש למבקשת בכל הנוגע לעבודתו של הרופא, הינה נושא הטעון בחינה במסגרת של שמיעת הראיות ושמיעת טענות לאחר שיושמעו כל הראיות. בשלב זה, וכאשר מבוצע ניתוח במסגרת מוסד רפואי, וכאשר טופס ההסכמה לניתוח הוא של המוסד הרפואי, הרי שלפחות לכאורה, וככל שהדבר נוגע למטופל, קיימת אחריות של המוסד הרפואי לטיפול שמעניק הרופא בתחומו, וככל שהדבר נוגע למטופל, הרי שלכאורה נוצר גם מצג ע"י המבקשת כי היא אחראית לטיפול הרפואי המבוצע בתחומה. מובן כי בכל האמור לעיל אין כדי לקבוע עמדה בכל הנוגע לתביעה עצמה, וכל הטענות שיש לתובעת כנגד נתבעת מס' 2 ראויות בחינה ובסופו של הליך ולאחר שמיעת ראיות, יוכל בית המשפט להכריע במחלוקת. אשר על כן אני מורה על דחיית הבקשה למחיקת התביעה כנגד המבקשת, היא הנתבעת מס' 2. אני מחייב את המבקשת, נתבעת מס' 2, לשלם למשיבה מס' 1, התובעת, את הוצאותיה בבקשה זו בסך של 1,000 ₪ + מע"מ כחוק שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מחיקת תביעה / הליך